Álláshirdetések

Álláshirdetések (8)

Pályázati felhívás

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

a "Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan időre szóló vezető állású munkavállalóra szóló Mt. 208. §-a szerinti munkajogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. július 1. – 2024. július 1-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.

 

Az intézményvezető feladat- és felelősségi köre:

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 69. § (1) bekezdése értelmében: A köznevelési intézmény vezetője

a) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért,

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, a fenntartó jóváhagyásával,

c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe,

d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,

e) elkészíti és jóváhagyja, majd fenntartói jóváhagyásra benyújtja az intézmény pedagógiai programját,

f) képviseli az intézményt.

 

(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel

a) a pedagógiai munkáért,

b) a nevelőtestület vezetéséért,

c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,

d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,

e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,

f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért,

g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,

h) a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,

i) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,

j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,

k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért,

l, a Magyar Katolikus Egyház tanításainak betartásáért és betartatásáért.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet szerint, továbbá munkáltatói döntés alapján történő bérmeghatározás.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 


 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok hiteles másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • 30 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program (tanfelügyeleti standardoknak megfelelő), amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • a fejlesztési elképzelések részletezése:
 1. tárgyi feltételek terén,
 2. személyi feltételek terén (képesítettség, rövid távú továbbképzési terv, esetleges átcsoportosítások, tervezett alkalmazotti létszám korrekció),
 3. a hitélet fejlesztési terve, vezetési koncepció
 4. a tanulói közösségekkel kapcsolatos fejlesztési terv, vezetési koncepció
 5. a nevelőtestülettel, alkalmazottakkal kapcsolatos fejlesztési terv, vezetési koncepció
 6. az intézményvezetéssel kapcsolatos fejlesztési terv, vezetési koncepció
 7. szervezeti struktúra, szervezetfejlesztési elképzelések,
 8. intézményvezető-helyettesek személye (nevesítve) és feladatköre, feladatmegosztás az intézményen belül,
 9. belső ellenőrzés módja,
 10. döntéshozatali mechanizmus, a felelősség megosztása,
 11. együttműködés intézményen belüli szervezetekkel,
 12. az intézmény vonzáskörében jelen lévő plébániákkal való kapcsolattartás, kiemelten a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházzal,
 13. erőforrások biztosításának terve,
 14. a megbízás alatt mit szeretne elérni a pályázó (összegzés, küldetésnyilatkozat).
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • a pályázat kiértékelése során előnyt jelenthet többcélú közoktatási intézményben szerzett lehetőleg vezetői szakmai tapasztalat, legalább 5 év magasabb vezetői gyakorlat
 • minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.


 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Katalin, EKIF főigazgató nyújt, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailben.

 

A pályázat benyújtásának módja, rendje:

A pályázatok a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye címére (4002 Debrecen, Pf. 230), zárt borítékban, 4 példányban, Palánki Ferenc megyéspüspök úrnak címezve küldendők.

A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető fölött a munkáltatói jogot a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, mint fenntartó képviselője, Palánki Ferenc megyéspüspök gyakorolja, így a pályázat tekintetében is ő jogosult dönteni.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 30.

 

pályázatot hirdet a 2018/2019. tanévre

Vizuális kultúra szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére. Részletek

 

Óvónői munkakör betöltésére. Részletek

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21. (kedd)

A pályázat benyújtásának módja:

· Postai úton vagy személyesen: Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 4232 Geszteréd, Petőfi utca 8. Tel.:42/568-015

· Elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27. (hétfő)

pályázatot hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kollégiumi telephelye (4024 Debrecen, Varga utca 2.)

A munkaviszony kezdete: 2018. augusztus 21.

Foglalkoztatás jellege: határozott idejű teljes munkaidős állás

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen: Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (4024 Debrecen, Szent Anna utca 17.) Tel.: 30/565-23-69
Elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Óvodai tagintézményébe 2018. szeptember 01-től vallását gyakorló óvodapedagógusokat alkalmaz.

A pályázatokat - önéletrajz diplomamásolattal és papi ajánlás – várjuk az óvodai tagintézménybe.

Szent Imre Katolikus Óvoda

4400. Nyíregyháza Szarvas u. 19. sz.
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Testnevelés szakos általános iskolai/gimnáziumi tanár munkakör Részletek

Élelmezésvezető munkakör Részletek

2018/2019. MATEMATIKA szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére

További információk

2018/2019.ANGOL nyelvtanár munkakör betöltésére

További információk

2018/2019. TANÍTÓ munkakör betöltésére

További információk

RENDSZERGAZDA munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2.)

Pályázati feltételek:

 • szakirányú végzettség
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a munkaszerződés megkötéséig az erkölcsi bizonyítvány pótolható)

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15. (hétfő)

A pályázat benyújtásának módja:


NEKtek! – Veletek!
Készüljünk együtt
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye központi programja 2018-2019
Debrecenben a Megtestesülés Templomban
(4032 Debrecen Borbíró tér 9.)

PROGRAM

Naptár

« Október 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31