augusztus 2019

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök. A díjat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kormányzatának a rendszerváltoztatást követő kialakításában, plébániai rendszerének átszervezésében, valamint szociális és oktatási intézményeinek megalapításában vállalt szerepe elismeréseként Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át augusztus 19-én az Országházban.

A Szent István-i mű az a küldetés, hogy építsük az országot - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából tartott hétfői díjátadón, az Országházban.
Semjén Zsolt hangsúlyozta: akkor folytatjuk Szent István országépítő nagy művét, ha mindenki megteszi a saját helyén azt, ami az ő speciális küldetése.
"Ha mindenki a saját helyén kis Szent Istvánként országépítővé válik, akkor tudjuk folytatni Szent István király országépítő művét" - fogalmazott.
A politikus hozzátette: egy kis létszámú nemzet számára csak akkor van megmaradás, ha minden tagjában benne él a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni.
Nincs még egy nemzet, amelynek uralkodóháza annyi szentet adott volna a katolikus egyháznak, mint az Árpád-ház, vagy arányait tekintve annyi Nobel-díjas tudósa lenne, mint a magyarságnak - mondta Semjén Zsolt.

További kitüntetett egyházi személyek:

A Magyar Érdemrend középkeresztjével díjazták továbbá Henri Boulad jezsuita szerzetest, teológust, Blanckenstein Miklós pápai prelátust, pestszentimrei plébánost, Lukács László piarista szerzetest, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapító rektorát.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök, Blanckenstein György pápai káplán, szentendrei plébános, Bodó Imre szentszéki tanácsos, kézdiszárazpataki plébános, a Magyar Schönstatti Családmozgalom volt vezetője, Fekete János, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye címzetes esperese, Hajdu Ferenc kanonok, a Székesfehérvári Egyházmegye általános helynöke, Lupták György, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese, Pótor László nyírmeggyesi református lelkipásztor, Radnainé Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, Tóth András kanonok, nagykátai iskolai lelki vezető, Trajtler Gábor teológus, orgonaművész munkásságát.

A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Bóna Zoltán Sándor, dunavarsányi református lelkipásztor, Bordi János szentszéki tanácsos, pálpataki plébános, Dénes Zoltán Mihály címzetes kanonok, újirázi plébános, Fejes Rudolf Anzelm apát, váradhegyfoki premontrei prépost-prelátus, Lázár Alpár Tibor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa,Paskó Csaba kelebiai plébános, zenepedagógus, mesterszakács, Solymári Dániel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatainak vezetője, Szabó Gyula mezőörsi plébános, a Magyar Műhely Közhasznú alapítvány elnöke, Szabó László piarista szerzetes, sátoraljaúlyhelyi misszióvezető, Tihanyi Gábor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első megyéspüspökének életútja:

1939. december 28-an született a mai Szlovákia területén található Taksonyfalván. Néhány évvel később kitelepítették a családjával együtt a Kálmánháza mellett található tanyavilágba.

Debrecenben a Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett 1958-ban. Teológiai tanulmányait a budapesti Hittudományi Akadémián kezdte. 1959-ben állami nyomásra a Központi Papnevelő Intézet növendékeinek többsége a szeminárium elhagyására kényszerült, így került az Egri Hittudományi Főiskolára. 1963. június 13-an szentelték pappá az Egri Bazilikában.

Kápláni szolgálatát 1963-ban Sajószentpéteren kezdte, majd még abban az évben Sirokra helyezték, ahol 1965-ig szolgált. 1965-68-ig Verpeléten, 1968-tól 1970-ig Miskolc-Mindszenten, 1970 és 1974 között Mezőkövesden, végül 1974-77 között Eger-Belvárosi plébánián volt káplán.

1977 és 1993 között az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára volt, 1977-től 1990-ig ugyanott spirituálisként, majd 1993-ig rektorként működött.

1993, május 31-én nevezte ki Szent Il. Janos Pál pápa az újonnan alapított Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye élére, püspökszentelése és beiktatása június 15-én volt Debrecenben a Szent Anna-székesegyházban. Az újonnan létrehozott egyházmegye első püspökeként az egyházmegye megszervezésével feladata volt a szükséges épületek biztosítása, az egyházkormányzat kialakítása, a plébániai rendszer átszervezése és a más-más hagyományokkal rendelkező (különböző egyházmegyéktől hozzácsatolt) területek egységbe forrasztása. Működése alatt több oktatási és szociális intézményt alapított.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencián alelnöke 2000–2005; az MKPK Állandó Bizottság tagja 2005–2010; Katolikus Hivatásgondozó Intézet elnöke 1995 –2012; MKPK Liturgikus Bizottságának elnöke 2006–2015. Miután 75. életévét betöltötte, 2015. szeptember 21-én Ferenc papa elfogadta lemondását és az egyházmegye második püspökének Palánki Ferenc korábbi egri segédpüspököt nevezte ki. Az új püspök beiktatásáig (2015. november 14-ig), mint apostoli kormányzó vezette az egyházmegyét. Nyugdíjasként aktívan bekapcsolódik az egyházmegye életébe mindazokkal a szolgálatokkal, melyekre megkérik.

Bosák Nándor püspök atya az idei esztendőben ünnepli 80. születésnapját.

Korábbi kitüntetései és elismerései: Debrecen Varos díszpolgára — 2009; Bocskai-dij — 2010.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Forrás: MTI
Fotó: Törő András püspöki titkár

Mint arról már korábban hírt adtunk, a „Legyen öröm az iskolakezdés!” címmel szervezett országos gyűjtés során befolyt támogatásból az egyházmegyénk családjai is részesültek. Mészáros László, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója a kerületeinkben adta át az adományokat. Augusztus 19-én, a polgári plébániára, valamint Debrecenben a Szent Anna plébániára érkeztek a környező települések karitászcsoport vezetői, akik a pénzadományt (5 000 Ft/család) az otthon szervezett gyűjtés során begyűjtött tanszerekkel, iskolatáskákkal egészítik ki.
A debreceni Szent Anna karitász csoport tagja a Debrecen Megyei Jogú Város Karitatív Testületének, ahol szintén gyűjtést kezdeményeztek a rászoruló családok megsegítésére. Ennek köszönhetően a karitász csoportunk még 20-25 család támogatását biztosítja.
Az egyházmegyénk az országos Katolikus Karitász „Legyen öröm az iskolakezdés!” című segélyakcióján befolyt támogatásból egymillió Ft értékű utalványt tudott kiosztani.

A Katolikus Karitász szervezet célja, hogy az országos összefogás során mintegy hatezer gyermeknek segíthessenek még az iskolakezdés első napjaiban.

A szervezet iskolakezdési akciója 2019. augusztus 1-jétől szeptember 15-ig tart.

A Katolikus Karitász a külhoni magyar településeken is támogatást nyújt a diákoknak: iskolatáskákat, tanszereket visz több kárpátaljai és vajdasági településre.
Az ebben az időszakban érkező hívásokat, adományokat az iskolás gyermekek támogatására fordítják.

A 1356-os adományvonal hívásával – egy hívás 500 Ft támogatást jelent –, online adományozással pedig a szervezet honlapján – www.karitasz.hu – keresztül támogathatjuk a családokat.
Egy hívás egy színesceruza-készletet, tíz hívás egy iskolatáskát, míg ezer hívás száz gyermek támogatását segítheti. 25 millió forintból ötezer iskolás támogatása valósulhat meg.
A Katolikus Karitász központi bankszámláján is várja az adományokat, „Iskolakezdés” megnevezéssel: Raiffeisen Bank 12011148–00124534–00100008.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Kálmán József atyát — korábban Fényeslitke plébánosát —, ez év augusztus 1-től a debreceni Szent Család-templom plébánosává nevezte ki. Kálmán József beiktatási szentmiséjét augusztus 18-án tartották a Szent Család-templomban. A szentmisét Palánki Ferenc megyéspüspök mutatta be.
Fodor András püspöki helynök, az egyházközség előző plébánosa a püspöki hivatalban gazdasági helynökként továbbra is folytatja munkáját.

A plébánosi beiktatás szertartásának bevezetőjében felolvasták Kálmán József atya diszpozícióját, amelynek értelmében megtartva ministráns- illetve hivatásgondozó referensi beosztását, 2019. június 31-i hatállyal felmentést kapott a Fényeslitkén betöltött plébánosi, illetve a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnáziumban végzett iskolalelkészi beosztásból, és augusztus 1-i hatállyal kinevezést kapott a debreceni Szent Család Plébániára plébánosnak, valamint a Svetits Intézetbe hitoktatónak.
A megyéspüspök a plébánia bölcs vezetéséhez kérte Isten bőséges kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonya hathatós oltalmát és Szent László király, egyházmegyénk védőszentjének közbenjárását József atya életére.
Ezt követően Kálmán József, a debreceni Szent Család plébánia újonnan kinevezett plébánosa a kezét az Evangéliumra helyezve kötelessége teljesítésére plébánosi esküt tett.
„Esküszöm, hogy törvényes főpásztorom iránt tiszteletet és engedelmességet tanúsítok, a reám bízott plébánia életének lelki gondozását Isten kegyelmében a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint végzem.....”

Az eskü szavai után a megyéspüspök ünnepélyesen átadta az új plébánosnak a templom kulcsát, az evangélium könyvét és a miséző kelyhet ezekkel a szavakkal:
„Vedd a templom kulcsát légy szent házának gondos őre, legyen e hajlék otthona a megfáradtaknak, vigasztalója a szomorúaknak, egyesítője Isten rábízott népének, hogy e hajlékban mindig a Mennyei Atya gyermekeinek érezzék magukat.
Vedd az evangélium könyvét, hirdesd az örömhírt az Úr Jézus megbízásából, légy híveid bátorítója, lelkük erősítője, az Isteni igazságoknak bátor bajnoka és megőrzője.
Ismerd az Úr kelyhét, mutasd be a szentmise áldozatot magad és híveid nevében szent buzgósággal, hogy Krisztus áldozata a te szavadra jelenvalóvá váljék híveid között Isten dicsőségére és a lelkek épülésére.”

A főpásztor homíliájában továbbfolytatva e gondolatokat kifejtette: a kulcs, Isten igéje és a kehely nemcsak a szentmise eszközei, hanem azon jelképek, amelyek kifejezik a plébános feladatát. A papi hatalmat jelképező kulcs nem evilági hatalomra, hanem a szeretet hatalmának képességére mutat, amely megnyitja az emberek szívét a Szentírás üzenetére. A szentmise bemutatásához szükséges kehely — a kenyér és a bor — Jézus Krisztus szeretetét, jóságát, értünk vállalt áldozatát teszi jelenvalóvá, és táplálékul szolgál lelkünknek.

Jézus azt mondta: „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre; s mennyire szeretném, ha már fellobbanna!” (Lk 12,49). Milyen tűzről van szó? Ez a tűz nem más, mint az Isten iránti vágyakozás, amely mindenki szívében jelen van. Minden ember vágyakozik a boldogságra, csak azt nem tudják, hogy az maga Isten. A lelkesedés, amellyel az apostolok elindultak és hirdették az evangéliumot, a Szentlélektől van. Mindenki személyre szabottan megértette, felfogta Isten szeretetét, és megkapta a személyre szabott küldetését. Ilyen értelemben mindannyiunknak megvan a maga küldetése, amely nem más, minthogy felébresszük a vágyakozást Isten iránt az emberek szívében, hogy Ő töltse be életüket és létrejöjjön az igazi találkozás ember és ember közötti is.
Vianney Szent János mondja, a szív az után vágyakozik, amit a legjobban szeret. A kapzsi a vagyon, a pénz után, a gőgös ember a megtiszteltetés, a siker után, a parázna a testi élvezetek után, de az igaz ember Isten után vágyakozik, az Isten szíve pedig az ember után.
Ez a két vágy, Isten és ember egymás utáni vágyakozása találkozik minden szentmisében, imádságban, minden olyan esetben, amikor együtt van Isten és az ember.
Jöjjenek létre ezen találkozások Kálmán József plébános szolgálata alatt is, kapjon új lendületet, lelkesedést ahhoz az isteni szeretethez, amiről Jézus beszél, hogy ezzel a lelkesedéssel, tűzzel, minden nehézség, vagy meg nem értés ellenére is hűségesen, kitartóan töltse be ezt a szolgálatot. Győzzön a szeretet életében, mert Isten már győzött. — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

Kálmán József Nyíregyházán született 1983. január 17-én. Pappá szentelték Nyíregyházán, 2007. június 16-án. Kápláni szolgálatát 2007-2009-ig Kisvárdán, 2009-2011-ig Újfehértón, 2011-2012-ig Polgáron végezte. 2012-2019-ig Fényeslitkén előbb plébániai kormányzóként, majd plébánosként szolgálta az egyházközséget. 2019. augusztus 1-től a debreceni Szent Család egyházközségben folytatja szolgálatát.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei karitász minden évben lelki felfrissülésre várja az egész évben áldozatos munkát végző munkatársait. Ezúttal Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója tart lelkigyakorlatot a karitatív munkában résztvevőknek 2019.11.14 – 2019.11.16-ig Máriapócson.

A lelkigyakorlat programja:

2019. November 14

16.00 – Érkezés Máriapócsra
17.00 – Veni Sancte és Szentségimádás a Bazilikában
18.00 – Vacsora
19.00-től Bemutatkozás, kötetlen beszélgetés Csaba testvérrel
21.30 - Egyéni ima, pihenés

2019. November 15

06.00 – Ébresztő, egyéni ima, készülődés a szentmisére
07.00 – Szentmise
08.00 – Reggeli
08.30 – 09.30 Csaba testvér elmélkedése (1. előadás)
09.30 - 10.00 Szünet, ima, beszélgetés
10.00 – 11.00 Csaba testvér elmélkedése (2. előadás)
11.00 – 11.30 Szünet, ima, beszélgetés
11.30 – Közös készülődés, Úrangyala imádkozás
12.30 – 13.30 Ebéd
14.00 – 15.00 Csaba testvér elmélkedése (3. előadás)
15.00 – 15.30-Szünet, elcsöndesedés, pihenő
15.30 – 16.30- Csaba testvér elmélkedése (4. előadás)
16.30 – 17.00- Szünet, az eddig hallottakról elmélkedés, beszélgetés
17.30 – 18.30- Vacsora
18.30 – 21.00 – Előadások megbeszélése, kérdések megvitatása
21.00 – 21.30 – Elmélkedés, ima, gyónási lehetőség
22.00 – Alvás

2019. November 16

06.00 – Ébresztő, Reggeli ima
07.00 – Püspöki szentmise a Bazilikában
08.00 – Reggeli
09.00 – 10.00 Csaba testvér útravaló gondolatai
10.00 – 12.30 lehetőség van kérdéseinket föltenni, Csaba testvérrel beszélgetni, szentgyónást végezni, elcsöndesedni, imádkozni a Könnyező Szűzanya lábánál.
12.30-tól ebéd, utána hazautazás

Örömhír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász a mai nappal megkezdi az iskolakezdési támogatás kiosztását az egyházmegye kerületeiben (augusztus 16-án, Nyíregyházán, Rakamazon, Kisvárdán, Fehérgyarmaton, Mátészalkán, augusztus 19-én pedig Debrecenben és Polgáron).
Az egyházmegyénk az országos Katolikus Karitász „Legyen öröm az iskolakezdés!” című segélyakcióján befolyt támogatásból is részesült így azzal együtt összesen egymillió Ft- értékű utalványt tud kiosztani. A pénzadományt — amelyet Mészáros Lászlótól, a szervezet egyházmegyei igazgatójától vesznek át a települések karitászcsoport vezetői —,  a csoportok önálló akciói során a településeken begyűjtött tanszerekkel, iskolatáskákkal egészítenek ki.

A Katolikus Karitász szervezet célja, hogy az országos összefogás során mintegy hatezer gyermeknek segíthessenek még az iskolakezdés első napjaiban.
„A Katolikus Karitász abban szeretne segíteni, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel induljon az iskolába” – hangsúlyozta Écsy Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója a segélyakció elindításakor. — „Minden évben sok gyermek megfelelő eszközök, ruházat és tanszerek nélkül kezdi meg az iskolát. Számos család a megélhetés költségeit csökkenti, és kevesebbet költ élelmiszerre, ruhára, vagy nem fizeti be a szolgáltatási számlákat azért, hogy az iskolai költségeket rendezni tudja. Más családok hitelből oldják meg az iskolakezdést, így súlyos terhet jelent számukra a részletek törlesztése, más, a megélhetés szempontjából fontos költség kifizetése pedig bizonytalanná válik. Az anyagi hátrányok, az éhezés, a nélkülözés, az eszközök hiánya jelentősen befolyásolhatják a diákokat a tanulás során. A szegénység miatt kialakuló szégyenérzet, önbizalomhiány, a szegényes megjelenés, a megfelelő iskolai tanszerek, eszközök hiánya, a rendszertelen és nem minőségi étkezés mind hatással vannak a tanulásra és az iskolai közösségi létre. Ezért nagyon fontos, hogy minden lehetséges módon próbáljuk meg csökkenteni azokat a hátrányokat, amelyek a szegény családok gyermekeit érintik.” (Magyar Kurír)

Az ország tizenhat egyházmegyéjében nyolcszáz csoport és tízezer önkéntes segíti a segélyszervezet munkáját. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében 60 csoport 1 100 önkéntese vesz részt a karitatív szolgálatban.

A szervezet iskolakezdési akciója 2019. augusztus 1-jétől szeptember 15-ig tart. Az ebben az időszakban érkező hívásokat, adományokat az iskolás gyermekek támogatására fordítják. A Katolikus Karitász a külhoni magyar településeken is támogatást nyújt a diákoknak: iskolatáskákat, tanszereket visz több kárpátaljai és vajdasági településre.

A 1356-os adományvonal hívásával – egy hívás 500 forint támogatást jelent –, online adományozással pedig a szervezet honlapjánwww.karitasz.hu keresztül támogathatjuk a családokat.
Egy hívás egy színesceruza-készletet, tíz hívás egy iskolatáskát, míg ezer hívás száz gyermek támogatását segítheti. 25 millió forintból ötezer iskolás támogatása valósulhat meg.

A Katolikus Karitász központi bankszámláján is várja az adományokat, „Iskolakezdés” megnevezéssel: Raiffeisen Bank 12011148–00124534–00100008.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Isten, aki a boldogságos Szűz Mária országa által küldte el a világba a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását! Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen őáltala kaptátok meg az élet szerzőjét! Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömöt és a kegyelmi javak ajándékát!” – kérte Isten áldását a hívekre Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén a debreceni Szent Anna-székesegyházban bemutatott szentmise végén.

Palánki Ferenc püspök atya a homíliájának bevezető gondolataiban a boldogságos Szűz Mária mennyben elfoglalt helyére utalt, amelyről már a zsoltár szavainak jövendölésében is olvashatunk: „Uram, jobbodon áll a Királynő, arannyal átszőtt ruhában” (ld. Zsolt 44, 10). Krisztushoz a földön az édesanyja áll a legközelebb. Zebedeus fiainak édesanyja Jézustól azt kérte, hogy gyermekei a jobb és bal oldalán ülhessenek majd a mennyországban. Jézus azt válaszolta, hogy a hely, amit kérnek, annak készült, akinek azt az Atya szánta, vagyis a Szűzanyának. Ezért tarthatja minden nemzedék boldognak őt, amely kifejezést egyedül a magyar nyelv alkalmazza, utalva arra, amit Mária magáról mondott: „Boldognak hirdet engem minden nemzedék” (Lk 1,48).

Ezután a főpásztor Mária különleges szerepéről beszélt, amelyről már számtalan elmélkedés, beszéd hangzott el. Ez arra szólít fel bennünket, hogy nekünk is újra meg újra el kell gondolkodnunk az ő különleges szerepéről, és arról, mi a mi feladatunk ezzel kapcsolatban.
Mária lépcső volt, amin keresztül Isten a földre léphetett. Különleges állapot az, amivel az angyal megszólítja: kegyelemmel teljes vagy (ld. Lk 1,28). Ez azt jelenti, hogy teljesen nyitva volt egy nagy titok előtt, és így Isten beléphetett az életébe. Ő igent mondott az Úr akaratára, ezért véges létére be tudta fogadni a végtelent. Ennek következményeként a menny is befogadta őt a földi élete végén. Mária igenje lehetővé tette tehát, hogy az Ige testet öltsön, emberré legyen, hogy beteljesedjenek a próféták több ezer éves jövendölései.
Mária méhébe fogadja, hordozza, megszüli, bemutatja, majd megtalálja a templomban Jézust, bemutatva ezzel növekedését, emberré válását és amikor elérkezik élete végéhez, megvalósul mindaz, amit Szent Pál apostol írt, hogy a romlandó test fölveszi a romolhatatlanságot, a halandó test, a halhatatlanságot (ld. 1Kor 16,53). Ez keresztény hitünk középpontja, mert ha csak Jézus Krisztus feltámadását hisszük el, akkor nem vagyunk igazán keresztények. Ő éppen azért támadt fel, hogy megmutassa az ember örök sorsát, amely nem más, mint Isten örök életében való részesülést dicsőségében, a mi testünk megdicsőülésével. Mária ennek első példája, Ő eljutott az élet teljességére, és mivel befogadta Istent az életébe, a teste is megdicsőült.

Ezután a vallásos gyakorlatunkban tapasztalható Máriához való viszonyulásunkról beszélt a püspök atya, hangsúlyozva, hogy inkább a szomorkodó Szűzanyára szeretünk tekinteni, aki szenvedett Fiáért és a mi bűneink miatt. De látjuk-e mosolyogni őt?
Miért volt ő boldog? Az ember életének külső eseményein túl benső élete is van. Az a kérdés, ha befogadjuk Istent az életünkbe, menyire határozzák meg mindennapjainkat, hangulatunkat a történések, külső események. Ha végignézzük Mária életét, látjuk, hogy a földi boldogság soha nem adatott meg neki igazán, mégis már az elején kimondta: boldognak hirdet minden nemzedék. Bármi történhetett vele és a Fiával, az Istent, akit befogadott, örökké a szívében hordozta.

Mária ebben példakép számunkra és segítőnk, hathatós közbenjárónk is. Kérjük a segítségét, nyissa meg a szívünket, hogy befogadhassuk a végtelent, és életünk végén bennünket is befogadjon a menny. Töltsön el bennünket az isteni kegyelem, és azzal együttműködve mások javát szolgálva, tegyünk tanúságot amellett, hogy életünk középpontja Jézus Krisztus – fejezte be gondolatait Palánki Ferenc püspök atya.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és a Hajdúdorogi Főegyházmegye nevében köszöntötték a vendégeket a Kárpát–Haza Galéria Boldogasszony vándorkiállításának megnyitóján augusztus 14-én, Debrecenben, a Kölcsey Központ Bényi Árpád termében. A kiállítás szeptember 10-ig tekinthető meg.

A tárlaton a Kárpát-medence és a diaszpóra 55 kiemelkedő magyar művésze különféle oldalról világítja meg a Boldogasszony és a magyarság kitüntetett tiszteletnek örvendő kapcsolatát. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet kezdeményezésében 2015-ben Budapestről induló vándorkiállítás Kárpát-medencei útjának Debrecen az utolsó helyszíne, innen Rómába, majd Brüsszelbe folytatja útját, hogy művészi, szellemi és lelki kapocsként összekösse, koszorúba fonja a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarokat — tájékoztatott Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke a kiállítás nyitórendezvényén. Mint fogalmazott, a magyarság kapcsolata a Szűzanyával Szent István felajánlása óta egyedi és sajátos, hungarikumnak nevezhető.

A Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén megtartott rendezvényen elsőként Papp László, Debrecen polgármestere tartott beszédet. A város első embere elmondta, Debrecen nyári időszakát teljes egészében az államalapítás ünnepére való készület határozza meg. A Kárpát-medence legnagyobb rendezvénysorozatának középpontjában ez a legmeghatározóbb gondolat. Szent István a magyarságot a kereszténység útjára bocsájtotta, amely vallás nemzetünk jövőjének legfőbb vonása. 1038-ban augusztus 14-én — Imre főherceg halála után — István király Szűz Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot. A polgármester az időpontok egybeesését különlegesnek nevezte, és méltónak, hogy a város e rangos eseménnyel is Nagyboldogasszonyra tekint, aki az elmúlt évszázadokban számos megpróbáltatást ért magyar nemzet egységét is szimbolizálja. Bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk a legnehezebb helyzetben is egymás kezét megfogni. Mária oltalma leginkább ennek az üzenetét hordozza magyarságunkban - hangsúlyozta Papp László.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a szülőfaluja, Csesztve 1212-ben épült kicsiny templomában látható festmény és a kiállítás üzenetével vont párhuzamot. Az 1966-ban Kákonyi Asztrik ferences szerzetes által festett, Szűz Máriát ábrázoló kép előtt egy nagy kereszt található. Amikor belépünk a templomba, látjuk, hogy a Szűzanya Jézusra mutat. Ez Mária boldogsága, akinek az volt a hivatása, hogy rajta keresztül világra jöjjön Isten Fia, így életével Jézus Krisztusra mutathatott. A kiállítás 55 alkotása Máriára, ő pedig életünk középpontjára, Jézus Krisztusra mutat, aki a magyarság hitének, a kereszténységnek középpontja.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita gondolataiban utalt Nagyboldogasszony — Mária elszenderülésének — ünnepére, amelyet Máriapócson „nagybúcsúnak” neveznek. Szeptember 8-án pedig a születését ünneplik a „Kisboldogasszony-”, „Kisasszony-búcsún”, a „kisbúcsún”. Érdekes, hogy magyar nyelvünkön kívül nincs más nyelv, amely Máriát boldogasszonynak nevezné. Mária, a sokat szenvedett boldogasszony, olyan égi édesanyánk, aki a boldogságot sugározza, és így általa mi is egy boldog család részesei vagyunk. Maga az elnevezés is biblikus alapú, hiszen Gábor angyal Máriát így szólította — a görögből elterjedt kifejezéssel — örvendj Mária. Ezen örvendezés után nem sokkal Mária útra kelt, hogy meglátogassa rokonát, Erzsébetet, akinek méhében - az Isten Fiát hordozó Mária közeledésére - felujjongott a magzat, Keresztelő Szent János. Utána pedig meglepő módon Mária próféciaként arra a himnuszra fakadt, amelyben kifejezi: íme, boldognak hirdet engem minden nemzedék.

Szász Jenő, a kiállítást kezdeményező intézet elnöke azt hangsúlyozta, hogy nagyvilág szétszórt magyar közösségeihez eljuttatni kívánt kiállítás megszervezésével a Nemzetstratégiai Kutatóintézet célja a nemzet megmaradásának zálogát jelentő keresztény hit és nemzeti értékrend felmutatása, a Boldogasszony kép újrafogalmazása, kanonizálása és beágyazása a közösségek mindennapi életébe. Az anyaországban, a külhonban, a szórványban és a diaszpórában a magyar összetartozást jelképező Mária-kultusz tudatosításával a nemzet határokon átívelő újraegyesítését kívánják szolgálni.

A beszédek után a kiállítást — amelynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök —,Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg.

Közreműködtek: Varga Klára Jászai Mari-díjas színművésznő és Dobos Mihály, a Szent Anna Főplébánia kántora. A rendezvény moderátora Kerekes Sándor kommunikációs vezető volt.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Nagyboldogasszony ünnepén szentmisét mutat be 10 órakor a debreceni Szent Anna-székesegyházban.
A Katolikus Egyház augusztus 15-én, kedden Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A II. Vatikáni Zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (LG, 58). Ezért ő előttünk jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket.

Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe.

Jeruzsálemben az V. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz „a szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették. A VI. század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. században vette át, s a VIII. századtól kezdve Assumptio beatae Mariae-nak, azaz „a Boldogságos Szűz mennybevételé”-nek nevezték. XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”.

Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.

Magyarországon Nagyboldogasszony olyan kötelező ünnep (ezeken a katolikusoknak az Egyház szentmisén való részvételt ír elő), amely nem szükségszerűen esik vasárnapra.
Hazánkban több székesegyház, köztük az esztergomi bazilika és számos templom tartja ezen a napon a búcsúnapját, vagyis ekkor ünnepli a templom védőszentjét.

Az alábbi képriport az ajaki Nagyboldogasszony-templom búcsúján készült 2019. augusztus 11-én.

Fotó: Hasulyóné Rutkai Éva sajtóapostol, Ajak

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2019. augusztus 14., szerda 11:39

Sziklai Dávid János

Születés hely: Debrecen, 1993.11.22.
Pappá szentelték: Debrecen, 2019.06.22.
Életút: 2019-től káplán Rakamazon
Jelenlegi szolgálati helye: rakamazi káplán

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ezúton is köszöni a támogatásokat, amelyek nagyon sokat jelentenek a rászorulóknak a nehéz időkben. Kérjük, lehetőségeik szerint továbbra is segítsék az Alapítvány munkáját az alábbi bankszámlaszámon keresztül:

KÁRPÁTALJAI CSALÁDOKÉRT EGYESÜLET
OTP Bank, 11742348-21455979

Ukrajnában az évek óta tartó háború, valamint az egyre romló gazdasági helyzet következtében egyre nehezebbek az ott élők életkörülményei. Egyre nagyobb méreteket ölt a szegénység és az elvándorlás. A családokból az egyik szülő, de előfordul, hogy mindkettő kénytelen külföldön munkát vállalni, ami a családok széthullásához vezet.
A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány irányítása alatt 2015-ben elindult az „Ukrán válság program”, amelyen keresztül a mindennapi nehézségekkel küzdő családokat és egyedülállókat segítik.
A programhoz a támogatásokat magyarországi és külhoni egyházmegyéktől, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától, szerzetesrendektől, alapítványoktól, egyéb szervezetektől és magánszemélyektől kapták. A támogatások elosztására olyan hálózat került kiépítésre, amely segítségével szinte egész Kárpátalját tekintve rálátást kapnak a rászorulók számáról és igényeikről, így a segítség biztosan oda jut, ahol a legnagyobb szükség van rá. Elsősorban a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó 102 egyházközség szegényein igyekeznek segíteni, de szükség esetén vallási hovatartozásra való tekintet nélkül is támogatják a rászorulókat.

Az Ukrajnában élők helyzete 2015 óta nem sokat javult, sőt a folyamatos infláció miatta az alacsony fizetésből és nyugdíjból egyre nehezebb megélni. Ennek következménye, hogy egész családok vándorolnak ki, a fiatalok nem mernek gyermeket vállalni. Az országban maradtak gyakran az alapvető orvosi ellátást és a gyógyszereket sem tudják megfizetni. Sok ember fűtés nélkül kénytelen átvészelni a telet.

Az „Ukrán válság program” keretében a „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai MegyeiJótékonysági Alapítvány a következő módokon végzik a segítségnyújtást:

1. Ingyenkonyha program:
Jelenleg 12 ingyenkonyhát működtetnek Kárpátalja-szerte, ahol heti 5-7 alkalommal biztosítanak meleg ételt a rászorulóknak. Ezen kívül 250 cigány gyermeket és 40 felnőttet várnak ingyenkonyhával Visken, Homokon, Koncházán és Gálocson.

2. Gyógyszertámogatás:
A magas gyógyszerárak jelentősen megnehezítik az ott élők helyzetét. A gyógyszertámogatásnak köszönhetően, amelyet 1-2 havonta osztanak (300UAH/beteg), a válság program kezdetétől közel 12 ezer alkalommal tudtak segíteni a rászorulóknak.

3. Élelmiszercsomagok osztása:
Élelmiszercsomagokat évente 2-3 alkalommal, elsősorban húsvétkor és karácsonykor osztanak. A program kezdetétől a mai napig közel 8 ezer csomagot juttattak el a támogatásra szorulóknak.

4. Gáz és villany költségek fedezése:
Azokat a háztartásokat, ahol a rezsi költségek részleges támogatására a legnagyobb szükség van, évente 5 alkalommal (november és március között), a fűtési időszak alatt segítik, a program kezdetétől közel 4 ezer alkalommal.

5. Téli tüzelőfa támogatás:
A nehéz helyzetben élő családok sok esetben a gázzal történő fűtésről fatüzelésű kazánra váltottak. A válság program keretében eddig évi egyszeri alkalommal háztartásonként kb. 600 kg brikettet vagy tűzifát biztosítottak a rászorulóknak.

6. Egyéni igényű támogatások:
Ezekben az esetekben helyi felelőseik jelzik, mikor és hol van szükség egyedi segítségre. Például mosógépvásárlásra egy többgyermekes családnak, bevezetni a vizet egy szivattyú segítségével egy járni alig tudó idős ember otthonába, illetve egy enyhén fogyatékos fiatalember számára motoros fűkaszát vásárolni, hogy jövedelemhez jusson az elvégzett munka által.

7. Mezőgazdasági program:
A program keretein belül műtrágyát és vetőmagokat osztanak, illetve egy kaszálót is kialakítottak. Ezek segítségével több gazdát is munkára bírtak.

Örömhír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: MKPK Sajtószolgálat