2007. szeptember 02., vasárnap 02:00

Országos tanévnyitóval egybekötött iskolaszentelés Debrecenben

A katolikus oktatási intézmények országos tanévnyitó szentmiséjét mutatta be Dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom-budapesti érsek Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök koncelebrálásával szeptember 1-én Debrecenben a Svetits Intézet Szent Kereszt kápolnájában, majd felszentelte a közel 60 év után újra egyházi tulajdonba került egykori híres debreceni Piarista Gimnázium épületét. A felszentelt iskolában a Bosák Nándor püspök által 11 éve alapított Szent József gimnázium kezdi az új tanévet.
– Vannak még tartalékaink – emelte ki homiliájában Dr. Erdő Péter bíboros. – Hiába idősebb az ország népessége, hiába csökkent – sajnos – a magyarság összlétszáma is, hiába küszködünk gyakran gazdasági gondokkal, de vannak még tartalékaink. Milyen tartalékok? Tartalékok a szívünkben, tartalékok az önzetlenségünkben, tartalékok az összetartásunkban, abban az összetartásban, ami összeköti a katolikust a katolikussal, magyart a magyarral, embert az emberrel. Egyházi intézményeink megújulása az utóbbi években ennek az összetartásnak a tanúbizonysága. Tehát nem vagyunk egyedül. De nemcsak az anyagi források tekintetében, hanem a gondolatok, az elképzelések, a tervek tekintetében sem vagyunk egyedül.

Debrecenben is folyamatos megújulás jelei láthatóak, hiszen a katolikus oktatás hagyományokra épít. 1722-ben a Szent Anna és a Varga utca sarkán egy nádfedeles házban kezdte meg működését a debreceni piarista rendház. A növekedés folytatódott a jelenlegi Szent Anna székesegyház, majd a Piarista Gimnázium felépülésével, amely fontos szerepet töltött be Debrecen és Kelet-Magyarország kulturális életében. A kommunista diktatúra az 1948-50-es államosítás során egyetlen tollvonással számolta fel az ország egyházi intézményeit. A rendszerváltás után az 1991-es ingatlan rendezési törvény alapján lehetőség nyílt az államosított egyházi ingatlanok visszaszerzésére.

pietas et litterae – erkölcs és tudomány

A volt piarista diákok szorgalmazták, hogy Debrecenben is legyen folytatása az évszázados munkájuknak. A piarista rend nem volt olyan helyzetben, hogy minden korábbi iskoláját újra beindítson, Debrecenre sem maradt energiájuk. Így Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök a piarista gimnázium jogutódjaként 1996-ban megalapította a Szent József fiú gimnáziumot folytatva ezt az évszázados hagyományt. A „Szent József Gimnázium" névválasztással két szentre utalt az alapító püspök atya. Szent József gondoskodott a felnövekvő Jézusról. Hozzá hasonlóan a katolikus iskoláknak is az a feladata, hogy vigyázzon a fiatalokra, nevelje, teljes emberré formálja őket. Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója, a piarista nevelési eszményt két latin szóban fejezte ki, amikor megszervezte iskoláit a szegény gyerekek számára: pietas et litterae – szabadon így fordíthatjuk – erkölcs és tudomány. Az alapító főpásztor az iskola számára ennek a rend által évszázadok alatt kifejlesztett nevelési eszménynek a követését tűzte ki célul.

A 2007-es tanévnyitón tehát a Szent József Gimnázium új - építészeti szempontból az ország egyik legszebb középiskolájának tekinthető műemlék épülete – várta diákjait. Az 1903-ban épült Piarista Főgimnázium Dr. Kőszeghy Attila építészmérnök tervei alapján eredeti formáját nyerte vissza a jelenlegi felújítás során, így nemcsak az eredeti terrazzo burkolatot állították helyre, hanem a megkopott lépcső és az újonnan kialakított emeleti aula is ugyanolyan burkolatot kapott. A konferenciákra, színházi előadásokra is alkalmas díszterem lenyűgöző látványa mellett az épület akadálymentesítése is megvalósult.

Az egyházi ingatlanok rendezése a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében befejeződött.

A szentelési ünnepség során Bosák Nándor püspök Szent Gellért emlékérmet adott át Fodor András püspöki helynöknek, az egyházmegye gazdasági igazgatójának, megköszönve ezzel azt a közel 15 éves munkát, amit az egyházi ingatlanok rendezéséért, és ezek felújításáért tett. 2005-ben a volt Piarista Gimnázium visszaszerzésével befejeződött az ingatlanok rendezése az egyházmegyében. Az épület állapota egy egész éves felújítási munkát vont maga után. 2007. augusztus végére a teljes belső felújítás elkészült, amely önerőből 600 millió Ft-ba került. A közel 300 milliósra becsült tornaterem felújítási költségei meghaladják az egyházmegye anyagi lehetőségeit, így ez, valamint az épület külső tatarozása a jövőbeni tervek között szerepel.

Újra katolikus oktatás folyik a 105 éves épületben

11 tanteremben 30 pedagógus 250 diákkal követi elsősorban a piarista hagyományt azzal a céllal, hogy keresztény szellemben nevelt férfiakat bocsásson útjára, akik a társadalom bármely területén mind magán, mind közemberként magas erkölcsiségű, Krisztus tanításáért áldozatot hozni képes életet élnek. Dr. Pogány Béláné az iskola igazgatója fontosnak tartja kiemelni, hogy az alapvető keresztény erkölcsiségre alapozó munkájuk, etikai alapelveik nem csupán üres szólamok formájában léteznek, hanem viselkedésükben naponta megelevenedik majd. Pedagógusaik olyan értékeket kívánnak közvetíteni, amelyek maradandóan megszilárdítják országunk társadalmi struktúráját.

Az igazgatónő ebben az épületben korábban diákként, majd az itt működő iskola igazgatójaként, és most a Szent József Gimnázium igazgatójaként méltán érzi magát otthon az iskola falai között.

A szentelési ünnepség végén az öregdiákok nevében Várkövy Károly a Piarista Diákkör Debreceni Tagozatának elnöke a katolikus oktatás folytatásának jeleként átadta a Szent József Gimnázium diákjainak azt a 100 éve készült zászlót, amelyet egykor a Svetits Gimnáziumban tanító a Miasszonyunkról Nevezett Iskolanővérek készítettek. A különleges tűfestéssel készült zászló az eredeti dokumentum szerint nemcsak a piarista diákok részére készült, hanem az egész Debrecen ifjúsága egységét szimbolizálta. 1907 májusában a kétnapos zászlószentelési ceremónia után így ír a – ma is működő – Debrecen Hetilap:

„Az ünnepségeknek ragyogó külszíne bár sokáig emlékezetes marad, de bensőséget, valódi értéket mégis az a lelkesedés és érdeklődés kölcsönzött neki, amely a zászlószentelés felemelő ünnepélyének minden egyes mozzanata iránt megnyilvánult. Most az ünnepélyek lezajlásával konstatálhatjuk, hogy ez a zászlószentelés városunk ifjúságának nem egy széttagolt részéé, hanem az egész osztatlan, azokban a felséges jelszavakban, amelyeket a zászló selyme tartalmaz, – egyesült ifjúság ünnepe."

Az ünnepségen közreműködött a Voces Iuvenum leányénekkar, valamint a Szent László Kórus

Kovács Ágnes
sajtóiroda