2012. november 29., csütörtök 01:00

200 éves az újfehértói templom

200 évvel ezelőtt, 1812. november 26-án szentelték fel az újfehértói Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomot.
„Ez az Isten háza és a mennyország kapuja!"

Az egyházközség Képviselő-testülete még év elején határozott arról, hogy: Ebben az esztendőben elkezdjük a templom külső felújítását. A felújítás részét képezte az ablakok cseréje festett, ólomüveg díszítéssel ékesítve, amely folyamatosan készül majd el. A Testület szerette volna, ha a munkálatokkal párhuzamosan az egyházközséghez tartozó hívek közül minél többen magukénak éreznék a munkálatok anyagi terheiben való rész vállalását. Ez az esztendő alkalom volt arra is, hogy a kőtemplom mellett az élő szív templomok megújuljanak, megszépüljenek. Ezért az idei esztendő programjai még inkább erősítették híveinkben a vallási öntudatot, az élő kövekként egymásra épülő lelki templom felépítését, az összetartozás tudatát. A tisztes helytállásban, anyagi és lelki terheink, mindennapos elviselésében nagy lelki erőforrás volt mindnyájunk számára annak a 200 éves múltnak a felfedezése, amit e templom hirdet! Fontos volt, hogy legyenek minél többen, akik nemcsak adományaikkal, de imádságukban is mindennap hordozták ezt az ügyet. Volt 200 ember a 4000-ből, aki vállalták ezt. A templom felújítás, mint fő feladat mellett a jubileumi esztendő, lelkileg is meg tudta újítani az egyházközség hívő közösségét. Mindazok az események, amelyeket beterveztünk, ezt szolgálták. Mindez, csak ráhangolódás kívánt lenni erre a jubileumi évre!

200 év püspöki szemmel prédikáció sorozat

A jubileumi évben 200 év püspöki szemmel prédikáció sorozat első vendége volt, dr. Seregély István ny. egri érsek március 6-án, kedden este 5 órától, aki szentmise keretében szentbeszédet mondott a Mária és a Magyarok Nagyasszonya tiszteletéről.

Ápr. 11. Szerdán este, dr. Bíró László tábori püspök úr, a „Keresztény család értékei és kihívásai" előadásában, értékes gondolatokat osztott meg híveinkkel.

Május 16-án Palánki Ferenc egri segédpüspök úr volt az egyházközségünk vendége. A szentbeszéde témája: a „Keresztény lelkiség" volt.

Szept. 22-én, szombaton délután a szentmisét Dr. Katona István egri segédpüspök úr, mutatta be, aki rendszeresen szokott szerepelni az egri katolikus rádióban. Szentbeszédének témája: „A templom 200 évének története." címet viselte. Lehetőség volt a szentmise előtt v. után azoknak a könyveknek és kiadványoknak a dedikáltatására, amelyeket Katona püspök úr írt v. állított össze.

Templomunk jubileumi éve miatt, október 8-án, hétfőn este 6 órától köszöntöttük a Magyarok Nagyasszonyát. Az ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek úr mutatta be. Szentbeszéde a „200 év püspöki szemmel" prédikáció sorozatba illeszkedett. Ebben a szentmisében került sor a Máriás lányok avatására.

„Buzgó tisztelői legyünk égi Édesanyánknak."

Buzgó imádságos készülettel hangoltuk rá a lelkünket egyházközségünk ünnepnapjaira, amely számunkra, a Hit Évének kiemelkedő eseménye volt.

Ebből a jeles alkalomból szeretettel vártuk a plébániánk és a fíliáink híveit, valamint városunk lakóit Egyházközségünk, ünnepi rendezvénysorozatára.

November 23. péntek: du. 5 órától, Benefactor szentmise volt templomunk jótevőiért, adakozóiért. Imre atya, Kárpáti esperes úr kortörténeti feljegyzéseit felhasználva idézte fel az elmúlt 200 évben történteket. Dr. Kárpáti József 1945-1964 között plébános esperesként szolgált egyházközségünkben.

Majd 18 órai kezdettel a Közösségi Házban: „Kaput nyitunk – Emlékezünk: Képek, tárgyak az elmúlt 200 évről" c. kiállítás megnyitójára került sor. A kiállítást Zsirosné Seres Judit készítette és Buczkó József nyitotta meg.

November 24. szombat du. 4 órától: Erkel Ferenc Tagintézmény aulájában, Ünnepi műsort rendeztünk a 200 éves templom tiszteletére, Hotzi Péter koordinálásával.

Fellépők között volt: a Városi Vegyeskar Baktalórántháza, Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház kórusa Nyíregyháza, Városi Vegyeskar Újfehértó, Egyházközségünk Felnőtt és Ifjúsági énekkara, Tengertánc Városi Néptánc Együttes, Ifjúsági Fúvósok – Újfehértóról, Egyházközségünk elsőáldozásra és bérmálásra készülő fiataljai.

November 25. vasárnap du. 2 órától kezdődött a Hálaadó, koncelebrált búcsúi szentmise. Bemutatta, Bosák Nándor püspök úr, aki megáldotta a megújított templomot, toronyórát és az új templomi lobogókat.

A szentmise méltó lezárása volt a város központjában végig haladó körmenet, amelyen több száz ember vett részt. A Szentmise után: Szeretetvendégségre vártuk a jelenlévőket az Erkel Ferenc Tagintézmény aulájába.

Köszönetmondás a HIT ÉVÉBEN a 200 éves az újfehértói római katolikus templomért

Hála telt szívvel mondunk köszönetet a Mindenható Istennek, hogy megengedte ezt a szép napot érnünk! Szűzanyánknak, a Magyarok Nagyasszonyának, aki hatékonyan segítette az égből a bicentenáriumra tett fáradozásainkat. Köszönetet mondunk Bosák Nándor püspök atyának, aki a jubileumi szentmisét bemutatta és az Egyházmegye 8 millió Ft-tal, támogatta a felújítást. Megköszönjük a paptestvéreknek az imádságos jelenlétet. Külön szeretettel köszöntjük azokat, akik valaha egyházközségünkben szolgáltak.

Köszönetet mondunk az Emberi Erőforrások Minisztériumának, akik 2 millió Ft-tal segítették a munkálatok elvégzését. Köszönjük Rezsőffy Ágnes tervezői, valamint az újfehértói Polgármesteri Hivatal Építési Osztályának segítségét.

Köszönjük a vállalkozóknak és munkatársaiknak értékes munkájukat. Makara László tetőmosó, Koncsos György ács-állványozó, Kecskeméti János kőműves, Kristóf József villanyszerő, Patai Zoltán festő, Bodnár Sándor bádogos, Ragány Róbert sekrestyeajtó és templomablakok, Bukta András toronyóra, Török József kőfaragó, valamint Dombrádi Antal műszaki ellenőri munkálatait. Tóth Erzsébet üvegfestőművész eddig elkészült első alkotását: Don Bosco álmát: az Egyház hajója a történelem viharában két sziklaoszlophoz van rögzítve: az Oltáriszentség és Sz. Mária.

Megköszönjük svájci testvérvárosunk, a menzikeni Szent Anna egyházközség és fíliák híveinek adományát. Köszönjük Nagy Máriának a svájci vendégek szervezésével, koordinálásával kapcsolatos szolgálatait, és a vendéglátó családoknak is megköszönjük a befogadást.

Köszönetet mondunk Zsirosné Seres Juditnak és munkatársainak a kiállítás megálmodásáért, és elkészítéséért.

Köszönetünket fejezzük ki Hotzi Péternek a kórustalálkozó megszervezéséért, lebonyolításáért. A kórusok vezetőinek és tagjainak, a zenészeknek a gyönyörű koncertélményért.

Megköszönjük Nagy Sándor polgármester úrnak, Juhász Istvánné igazgatónőnek és munkatársaiknak az ünnepi rendezvény helyszínének biztosításáért. Buczkó Ágnes igazgatónőnek, munkatársainak és a diákoknak a közreműködésért, rendezésért, felajánlott süteményekért. Köszönetünket fejezzük ki a kedves híveknek pénzbeli és természetbeni adományaikért, munkálataikért, az ajándékkészítő asszonyok gyönyörű kézi munkáiért. A Képviselőtestület, a hitoktatók, a templomi és plébániai munkatársak, a lelkiségi közösségek tagjainak felajánlásaiért, a Máriás lányok, a hittanos gyerekek közreműködéséért.

Köszönetet mondunk azoknak a püspök atyáknak, akik az elmúlt hónapokban tanításukkal segítettek a felkészülésben minket. Ugyancsak köszönjük annak a kb. 200 hívőnek, akik vállalták a napi ima elvégzését.

Megköszönjük Koncsos Dániel 4. és Patai Dóra 4. osztályos tanulók „Az én templomom" pályázatra készített munkáit, amelyek a Kiállításon megtekinthetők. Köszönjük a Hit Kapujának elkészítését Kristóf Józsefnek és Görög Gábornak. És végül, de nem utolsó sorban Tóth Józsefné sz. Forgó Máriának, aki mind írásban, mind pedig két keze munkájával, nagy buzgósággal készült az ünnepre.

Köszönet minden kedves hívünknek, hogy együtt élhettük meg ezt a szép ünnepet!

Az idő múlását nemcsak a növények és az állatok, de még az élettelen dolgok is „megérzik". De az évfordulóknak, jubileumoknak csak az ember számára van üzenete, mondanivalója! Segítsen földi boldogulásunkban, terveink megvalósításában, ez évben is és az elkövetkezőkben mindenkit egyházközségünk védőszentje a Magyarok Nagyasszonya!

Juhász Imre plébános atya gondolatai csokorba kötve

 • Galéria:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20