2013. június 17., hétfő 02:00

Aranymise, egyházmegyei születésnap Debrecenben

Írta: Kovács Ágnes

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök hálaadó szentmisét mutatott pappá szentelésének 50., püspökké szentelésének 20., valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításának 20. évfordulóján 2013. június 15-én, szombaton Debrecenben, a Szent Anna Székesegyházban.
Az ünnepségen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a határon túli szomszéd egyházmegyék püspökei, Bölcskei Gusztáv református püspök, Derencsényi István református lelkészi főjegyző, Kósa Lajos Debrecen polgármestere, és az egyházmegye hívei vettek részt.
Az aranymise kezdetén Seregély István nyugalmazott egri érsek a püspöki konferencia nevében köszöntötte Bosák Nándor főpásztort és kérte, hogy Isten adja meg számára áldását, kegyelmét és örömét élete minden napján. Az érsek atya gratulált a főpásztornak a jubileumi hármas évfordulóért és hozzátette, hogy ez az ünnep a hűség, a köszönet, a lelki öröm, az életúton megmaradó állhatatosság, a további bizalom ünnepe is. Éveken át tanúja volt a főpásztor papi hűségének eleinte „hírből", majd személyesen, munkatársként, később barátként is megismerhette.
Ezt követően Ferenc pápa köszöntését Tóth László plébános olvasta fel.
„Tisztelendő testvéremnek, Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspöknek!

Amikor pappá szenteltek tisztelendő testvérem, sajátos lelki karaktert kaptál és az isteni javak kiosztója lettél.

Most örömmel emlékezel arra, hogy 50 éven át teljesíthetted ezt a szolgálatot. Érthető módon ez nemcsak a te örömöd, hanem azon híveké is, akiket hűségesen szolgálsz. Ehhez járul még az is, hogy megemlékezel püspökké szentelésedről és az egyházmegyéd alapításáról. Illendő, hogy felsoroljuk életed néhány eseményét, amelyek méltóak a megemlékezésre attól a naptól kezdődően, amikor a teológiai tanulmányaid befejezése után pappá szenteltek.

Papi munkádat az Egri Főegyházmegyében kezdted és lelkipásztorként gondoztad a híveket. Majd a papi szeminárium növendékeinek igaz és hasznos tanítást adtál, őket lelkiekben vezetted, jól tudva, hogy az egyháznak milyen nagy haszna származik abból, ha megfelelően nevelt és képzett szolgálattevői vannak.

Ezek után tiszteletre méltó elődünk Boldog II. János Pál pápa rád figyelve előrelátó elhatározással, 20 évvel ezelőtt kinevezett az újonnan alapított Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki székébe. Az a szándék vezette, hogy amit magad is végeztél, másoknak tanítottál az új egyházi közösségben kiváló módon megvalósítsd. Örömmel értesültünk arról, hogy egyházmegyédet vezetve igazi emberségről, nemes egyszerűségről és papi lelkületről tettél bizonyságot és úgy irányítod az egyházmegye közösségét, hogy az Úr ottani kisded nyája, akiknek vezetője lettél, megmutatja az evangélium gazdagságát azok előtt is, akik nem tartoznak a katolikus egyházhoz.

Nem akarunk hallgatni arról a megbecsülésről sem, amit magadnak megszereztél akár a hívek, akár a többi püspöktestvéred részéről. Mindezekért és a neked, rólad megemlékezőknek is elismerésünket fejezzük ki.

Végül mintegy az égi jutalmak zálogaként neked magadnak tisztelendő testvérünk szívből adjuk apostoli áldásunkat és abban részesítjük egyházi közösségedet és a jubileumi szentmise résztvevőit is.

Tőled pedig azt kérjük, hogy értünk is imádkozzál, hogy a péteri szolgálatot megfelelően teljesíthessük.

Vatikán május 21. 2013.
Pápaságom első évében: Ferenc pápa

A szentmise homíliáját Veres András szombathelyi püspök tartotta, aki nemcsak püspöktársa, de személyes jóbarátja is Bosák Nándor főpásztornak. Beszédében a figyelmet a hűségre, az Egyházra, a Szentléleknek az egységben, közösségben, bátorságban megmutatkozó jelenlétére irányította.
A szentmise befejező része az aranymisés áldás előtt püspökök és világiak képviselői köszöntötték a jubiláns főpásztort.
Kocsis Fülöp, hajdúdorogi megyéspüspök a fiatal püspökök, a magyarországi és határokon túli görögkatolikus hívek nevében köszöntötte a fiatalos lendületéről, gondolkodásmódjáról is ismert Bosák Nándor főpásztort, aki követendő példát mutat számukra. A görögkatolikus püspök a szomszédos egyházmegye fizikai közelsége mellett utalt Bosák Nándor főpásztor gyermekkori emlékeire is, amelyek a Hajdúdorog melletti Kálmánházához kötik, így a bizánci szertartással már ott megismerkedett. Fülöp püspök köszöntésében hozzátette, a jubiláló püspök atyáról megemlékeznek Máriapócson, valamint a görögkatolikus szent liturgiában is.
Bölcskei Gusztáv református püspök a magyarországi és határon túli református hívek nagyrabecsülését és köszöntését hozta. A püspök a Szentírás azon részét emelte ki, amely a 7x7. esztendőt követő 50. esztendőre, a nagy elengedés, fellélegzés idejére irányítja a figyelmet (3Mózes 25:8–10.). Jézus a názáreti zsinagógában elmondott messiási programbeszédében az Ő kedves esztendejét, az 50. esztendőt hirdeti, amelyben Ő az, aki a nagy felszabadulást hozza. A református főpásztor jókívánságaiban kifejezte, hogy a jubiláló püspök atya 50. szolgálati évét is Krisztus szabadsága, szabadító szeretetének öröme jellemezze.
Pásztor Károly — rangidős — nyugalmazott plébános az egyházmegye papsága nevében szólt az ünnepelt püspökhöz. A plébános a főpásztor „Törd meg az éhezőknek kenyeredet" ( Iz 58, 7) püspöki jelmondatát emelte ki, amely az elmúlt 20 évben hűen jellemezte papi szolgálatát. Majd paptestvérei nevében köszönetet mondott a főpásztornak a papjai felé mutatott közvetlenségéért, nyitottságáért is.
Kósa Lajos Debrecen polgármestere a város nevében érkezett az aranymisére. Köszöntő gondolataiban a 20 éves katolikus püspöki szolgálatra elmondta, a 20 év Debrecenben 40 évnek számít, hiszen a vérmes református és katolikusok között a debreceni főpásztori évek frontszolgálatként megélt helyet jelenthettek. A városban volt egy-két „atyafi", aki azt mondta, hogy szeretné látni azt a katolikus püspököt, akivel ő meg lesz elégedve. Bosák Nándor püspök atya 2009-ben a város díszpolgári címét is megkapta. „Ő olyan ember — fogalmazott a polgármester —, aki józan gondolkodással, derűvel vezeti az egyházmegyét, akitől az évek során ő maga is sok bölcsességre tett szert egy-egy élethelyzetre vonatkozóan.
Kerezsi Béla a kisvárdai Szent László Szakközépiskola igazgatója az intézmények nevében megköszönte, hogy az elmúlt 20 évben a püspök atya közvetlenségével, aki odafigyelésével az intézményekre nem, mint feladatokra gondol, hanem mint az egyházmegye kincseire , amely nem az épületeket, hanem a bennük élő embereket jelenti.
Keresztesné Várhelyi Ilona az egyházmegye katolikus híveinek nevében szólt a püspök atyához. Kiemelte, hogy II. János Pál pápa Debrecen nevét is visszaírta a katolikus világegyház térképére és ennek első püspökét egyháztörténeti személyiséggé avatta. Bosák Nándor személyében olyan főpásztort adott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének, aki a szórványokká szakadozott nyájat összegyűjtötte.
„Az Úr erőssége népének és oltalmazza fölkentjének üdvét." A Hit évében legyen ez a gondolat az egyházmegye híveinek kérése Istentől és imádságos jókívánsága püspök úrnak, legyen az Úr erőssége a mi egyházmegyénknek, oltalmazza fölkentjét és mindnyájunk üdvösségét.
Végül az „utolsó szó jogán" az ünnepelt Bosák Nándor püspök atya köszönte meg a jókívánságokat.
„A nagyszámok törvénye szerint nem az apró részletek, hanem az átfogó dolgok kerülnek előtérbe. Amikor pappá szenteltek, „Krisztus szeretete sürget minket" (2Kor 5, 14) jelmondatot választottam. Akkor kezdő papként kezdetben másként fogalmazva igyekeztem papi szolgálatomat telesíteni: „Krisztus szeretete sürgessen engem, nyugtalanítson, ne hagyjon megállni, elfáradni, elszürkülni. Hiszen a hivatásnak az az értelme, hogy Krisztus ajándékát, emberek iránti szeretetét mások számára közvetítsem.
50 évre visszatekintve látom, hol derűsebben, hol nehezebben oldottam meg a feladatokat. Megköszönöm a Jóistennek, hogy mindig sürgetett és nem hagyott nyugodni, hogy az adott helyzethez, feladathoz megadta a belső indítást. Hálát adok mindenért, amit az Istentől, családomtól, környezetemben lévőktől és papi közösségektől kaptam, és hogy megőrizte bennem a hitet, az optimizmust, és az abban való hitet, hogy a jónak mindig nagyobb ereje van, mint a világban jelenlévő rossznak.
Aranymisés képen megfogalmazott idézetben „Áldott legyen az Isten Urunk Jézus Krisztus atyja, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket." (Ef 1,3)
Az aranymisés áldásban azt kérem, hogy a Jóisten mindazt, amit általam akart adni az embereknek, azt teljesítse be, és ajándékozza meg a mi közösségünket, áldja meg békességével és isteni szeretetével."
Az egyházmegye jubileumi ünnepsége ezzel még nem ért véget. június 22-én 10 órakor a papszentelés-diakónusszentelés lesz Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya társszékesegyházban, 2013. július 28-án pedig Máriapócsra a jubileumi egyházmegyei búcsúra várják a híveket.
Az aranymisén közreműködött a Szent Anna Székesegyház kórusa, a Szent László Kórus.

 • Galéria:
  • IMG_9160
  • IMG_9162
  • IMG_9163
  • IMG_9164
  • IMG_9165
  • IMG_9166
  • IMG_9167
  • IMG_9168
  • IMG_9169
  • IMG_9170
  • IMG_9171
  • IMG_9172
  • IMG_9173
  • IMG_9174
  • IMG_9175
  • IMG_9176
  • IMG_9177
  • IMG_9178
  • IMG_9179
  • IMG_9180
  • IMG_9181
  • IMG_9182
  • IMG_9183
  • IMG_9184
  • IMG_9185
  • IMG_9186
  • IMG_9187
  • IMG_9190
  • IMG_9191
  • IMG_9193
  • IMG_9194
  • IMG_9195
  • IMG_9196
  • IMG_9197
  • IMG_9198
  • IMG_9200
  • IMG_9201
  • IMG_9202
  • IMG_9203
  • IMG_9205
  • IMG_9206
  • IMG_9207
  • IMG_9209
  • IMG_9210
  • IMG_9212
  • IMG_9213
  • IMG_9215
  • IMG_9216
  • IMG_9217
  • IMG_9218
  • IMG_9220
  • IMG_9221
  • IMG_9222
  • IMG_9224
  • IMG_9225
  • IMG_9226
  • IMG_9227
  • IMG_9228
  • IMG_9229
  • IMG_9233
  • IMG_9234
  • IMG_9235
  • IMG_9236
  • IMG_9237
  • IMG_9238
  • IMG_9239
  • IMG_9240
  • IMG_9241
  • IMG_9242
  • IMG_9243
  • IMG_9244
  • IMG_9245
  • IMG_9246
  • IMG_9247
  • IMG_9248
  • IMG_9249
  • IMG_9250
  • IMG_9251
  • IMG_9252
  • IMG_9253
  • IMG_9254
  • IMG_9255
  • IMG_9256
  • IMG_9257
  • IMG_9259
  • IMG_9260
  • IMG_9261
  • IMG_9262
  • IMG_9263
  • IMG_9265
  • IMG_9266
  • IMG_9267
  • IMG_9268
  • IMG_9269
  • IMG_9270
  • IMG_9271
  • IMG_9272
  • IMG_9273
  • IMG_9274
  • IMG_9275
  • IMG_9276
  • IMG_9277
  • IMG_9278
  • IMG_9279
  • IMG_9280
  • IMG_9281
  • IMG_9282
  • IMG_9283
  • IMG_9284
  • IMG_9285
  • IMG_9286
  • IMG_9287
  • IMG_9288
  • IMG_9289
  • IMG_9290
  • IMG_9291
  • IMG_9292
  • IMG_9295
  • IMG_9296
  • IMG_9298
  • IMG_9299
  • IMG_9300
  • IMG_9301
  • IMG_9302
  • IMG_9303
  • IMG_9306
  • IMG_9308
  • IMG_9309
  • IMG_9310
  • IMG_9311
  • IMG_9315
  • IMG_9316
  • IMG_9318
  • IMG_9321
  • IMG_9324
  • IMG_9325
  • IMG_9326
  • IMG_9327
  • IMG_9328
  • IMG_9329
  • IMG_9330
  • IMG_9331
  • IMG_9333
  • IMG_9334
  • IMG_9337
  • IMG_9338
  • IMG_9339
  • IMG_9340
  • IMG_9341
  • IMG_9342
  • IMG_9344
  • IMG_9345
  • IMG_9346
  • IMG_9347
  • IMG_9348
  • IMG_9349
  • IMG_9350
  • IMG_9351
  • IMG_9352
  • IMG_9353
  • IMG_9355
  • IMG_9356
  • IMG_9357
  • IMG_9358
  • IMG_9359
  • IMG_9360
  • IMG_9361
  • IMG_9362
  • IMG_9363
  • IMG_9364
  • IMG_9365
  • IMG_9366
  • IMG_9367
  • IMG_9368
  • IMG_9369
  • IMG_9370
  • IMG_9371
  • IMG_9372
  • IMG_9373
  • IMG_9374
  • IMG_9375
  • IMG_9376
  • IMG_9377
  • IMG_9378
  • IMG_9379
  • IMG_9380
  • IMG_9381
  • IMG_9382
  • IMG_9383
  • IMG_9384
  • IMG_9385
  • IMG_9386
  • IMG_9387
  • IMG_9388
  • IMG_9389
  • IMG_9390
  • IMG_9391
  • IMG_9392
  • IMG_9393