2015. november 16., hétfő 08:41

Beiktatták hivatalába Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspököt

A pápai bulla kihirdetésével vette kezdetét Palánki Ferenc megyéspüspöki beiktatása 2015. november 14-én, szombaton a debreceni Szent Anna-székesegyházban, amelyen többek között részt vettek Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa; Erdő Péter bíboros; Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; az MKPK tagjai; határon túli megyéspüspökök; Fekete Károly református püspök, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár; Papp László, Debrecen és Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Az ünnepség kezdetén Alberto Battari de Castello latinul, majd dr. Krakomperger Zoltán plébános, irodaigazgató magyarul ismertette a kinevezési okmányt. Ebben Ferenc pápa Apostoli hatalmánál fogva 2015. szeptember 21-étől felmenti Palánki Ferencet a korábbi fidolomai címzetes püspöki szék és az egri érseki szék segédpüspöki szolgálata alól, és kinevezi őt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökének, mivel Bosák Nándor püspök úr lemondásával megüresedett a Debrecen-Nyíregyházi Püspöki Szék.

Bosák Nándor püspök atya lemondását a CIC 401. kánon 1. § alapján nyújtotta be, mivel 2014. december 28-án betöltötte a 75. életévét, és ezért az egyházi gyakorlatnak megfelelően kérte a nyugdíjazását.

Ezt követően Bosák Nándor nyugalmazott püspök, apostoli kormányzó mondott köszönő beszédet. Először is köszöntötte utódját, Palánki Ferencet, mint a 22 éves, a felnőttkorba lépő egyházmegye új püspökét. A 22 év a katolikus egyház évezredes történetéhez mérve szinte egy lélegzetvételnyi idő, de ha a földi életünk mértékével nézzük, akkor már nem jelentéktelen. Ahhoz elég, hogy egy új közösség útjára induljon, továbblépjen a gyermekkoron és felnőttként vállalja feladatát a többi testvér között – fejtette ki gondolatait a püspök atya. Majd köszönetet mondott Istennek a papi hivatás kegyelméért, azért, hogy hosszú ideig hűségben őt megtartotta, és a gyakorló lelkipásztori, papnevelői munkája után a papi rend teljességében, a püspöki rend felszentelésben részesülhetett s rábízták egy új egyházmegye megszervezését. Köszönetet mondott a paptestvéreinek, a híveknek, a testvéregyházak vezetőinek, híveiknek, akikkel más-más hitvallás alapján, de közös szolgálatot végeztek, és a város vezetésének, akik a maguk területén segítették az egyházmegye munkáját.

Ezután Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első püspöke átadta a pásztorbotot, a gondoskodó vezetés jelképét utódjának, Palánki Ferencnek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új püspökének, ezekkel a gondolatokkal: „Hittel és bizalommal fogadd szeretetedbe a rád bízottakat, egyházmegyénk hívő közösségét, akiknek gondozását és gondjait a pásztorbot átvételével most magadra vállalod.”

„Törd meg az éhezőknek kenyeredet” – idézte a nyugdíjba vonuló Bosák Nándor püspöki jelmondatát Veres András püspök, a konferencia elnöke, és kiemelte, az ember akkor örül, ha birtokol valamit, ám még boldogabb, ha azt meg is tudja osztani másokkal.A megosztás a szeretet cselekedete – tette hozzá. „Bosák Nándor püspök atya 22 éven át törte és megosztotta magát mindannak, aki igényt tartott rá, semmit vissza nem tartva, pazarlóan, miként a mennyei Atya, aki felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Lelki adományaiból éltünk mi is sokan éveken, évtizedeken át. A Magyar Püspöki Konferencia tagjai is szerénységéről és lelki gazdagságáról ismerik, amelyet most megköszönnek”  – tette hozzá Veres András püspök atya.

Majd Palánki Ferenc püspök atyához fordulva elmondta, sok szempontból szerencsés megörökölni egy új egyházmegyét, hiszen annak olyan kialakult struktúrái vannak, amin még lehet finom hangolásokat végezni. Erőt, lelkesedést, kreativitást kívánt a vezetéshez. Majd visszaemlékezett Bosák Nándor beiktatására, amikor elhangzott a következő: egy egyházmegye első püspökének vértanúvá kell válnia. A főpásztor odaadó munkája jelentette ezt, amit Ferenc püspök atyának is követnie, folytatnia kell a vértanúság odaadottságával.

Ternyák Csaba egri érsek az Egri Érseki Tartomány nevében köszöntötte Palánki Ferenc püspököt, akit az egri segédpüspöki szolgálata alatt jó embernek, jó kereszténynek és jó püspöknek ismertek meg. Majd örömét fejezte ki, hogy ismét az Egri Főegyházmegyéből kerül megyéspüspök Debrecenbe. Az érsek atya jókívánságaiban megfogalmazta azon kérését is, hogy olyan szeretettel, odaadással kormányozza egyházmegyéjét, mint ahogy azt Bosák Nándor püspök atya tette.

Fekete Károly református püspök a Tiszántúli Református Egyházkerület nevében adott át Bosák Nándornak egy Bethlen Gábort ábrázoló emlékplakettet, megköszönve az eddigi, hatékony közös munkálkodást. Mint mondta, Bethlen Gábor, a türelem fejedelme volt az első, aki megteremtette Erdélyben az ökumenizmust. Az új püspöktől, Palánki Ferenctől pedig azt kérte, hogy a jelmondatát szem előtt tartva – miszerint Jézus a feltámadás és az élet – végezze munkáját, mert ha ez a húsvéti titokba vetett hit vezeti, akkor biztos, hogy szépen folytatódik az eddigi ökumenikus munkálkodás Debrecenben.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita a görögkatolikusok nevében üdvözölte Palánki Ferencet, s reményét fejezte ki, hogy Debrecen három püspökének ökumenikus együttműködése – mint ahogy Bosák Nándor püspök atya idejében elkezdődött –, folytatódni fog, és az egész országra ható lelki megerősödést fog eredményezni.

Felföldi László az egyházmegye papsága nevében a pappá szentelés mozzanatából a papi szolgálatot, az engedelmességet, tisztelet emelte ki, majd arra kérte az új főpásztort, hogy a köszöntésre kinyújtott kezet elfogadva közösen induljanak az egyházmegye és a hívek szolgálatának útján.

Papp László , Debrecen polgármestere arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy a 2015-ös esztendő a város életét meghatározó történelmi időszak, hiszen ebben az évben Debrecen három új püspököt is kapott, Palánki Ferenc püspök pedig éppen abban az évben érkezett Debrecenbe, amikor a debreceni katolikus újjászületés 300. évfordulóját ünnepeljük. Az pedig, hogy mindhárman ugyanabban évben kezdik meg szolgálatukat, csak megerősíti azt a közös munkát és ökumenikus szemléletet, amely eddig is jellemezte a várost.

Végül dr. Bódis Zoltán iskolaigazgató az egyházmegye hívei nevében köszöntötte az új főpásztort. Az iskolaigazgató Szent Ágoston egyik gondolatára utalt, amely szerint a világ egy könyv, amibe a jóisten beleírta üzenetét. A jelek megfejtése sokszor nehéz – fogalmazott az igazgató, és kérte a püspök atya segítségét ezek megfejtésében.

A beiktatási szentmise kezdetén Palánki Ferenc megyéspüspök köszönetet mondott szerető családjának a keresztény neveléséért, Istennek a papi hivatás kegyelméért, és mindenkinek, aki a megyéspüspöki kinevezéséig, beiktatásáig segítette, támogatta kísérte őt. Külön köszönetét fejezte ki Bosák Nándor püspök atyának, az egyházmegye szelíd, áldozatos irányításáért és a szeretetteljes fogadtatásért a megyéspüspöki kinevezése után. Kérte, hogy továbbra is legyen jelen az egyházmegyében, segítse, támogassa őt tanácsaival. Majd felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy amikor valaki elkötelezi magát az Isten szolgálatába, az Isten is elkötelezi magát mellettünk. Az Isten elkötelezett szeretete képessé tesz bennünket arra, hogy mi is megbízhatóak legyünk, szeretettel szolgáljuk Isten országát, és hiteles tanúi lehessünk annak, hogy Jézus Krisztus a feltámadás és az élet.

Palánki Ferenc püspök a köszöntő gondolatait folytatva kezdte az ünnepi szentmise homíliáját, utalva az olvasmányból az egyiptomi fogságból való szabadulásra. Elmondta, Isten kiáll a népe mellett, megbünteti a gonoszokat. Isten igéje szabadító erővel bír, megítéli az ember szándékait. Isten igéje emberré lett, de nem haragvó, büntető, hatalmas Istenként jött közénk, hanem kicsiny gyermekként. Az Istentől nem kell félnünk – fogalmazott a főpásztor. Igéje szeretetből jön ma is közénk, amely ha szíven talál bennünket, engedjük, hogy hasson ránk, átjárjon és általunk is világra jöhessen az Isten szeretete.

Ezután a főpásztor hangsúlyozta, szolgálatát is elsősorban Isten dicsőségére szeretné végezni, majd felsorolta azokat a sarkalatos pontokat, amelyekre kiemelten figyel majd. Legfontosabbnak látja a paptestvérekkel való személyes kapcsolat kialakítását, a jobbító szándékú beszélgetéseket azért, hogy erősítsék egymás hitét. Második törekvése a családpasztoráció felkarolása, mely nem egy rétegpasztoráció, hanem maga a pasztoráció; a családokkal való foglalkozás, a jövővel való foglalkozás. A harmadik hangsúlyt a testvéregyházakkal való kapcsolatra, az ökumenére helyezi. Mint mondta, az egyház szüntelenül rászorul a megújulásra, amely az önmagunk átformálásával, megtérésünkkel kezdődik. Végül az egyszerű és szeretetteljes igehirdetés szolgálatát emelte ki, melyet Ferenc pápának a lateráni bazilikában a legutóbbi püspökszenteléskor elhangzott szavaival és útmutatásaival erősített meg. Eszerint a püspök feladata nem annyira a tisztelethez, hanem a szolgálathoz kötődik az Úr parancsa szerint. Palánki püspök atya kiemelte, hirdetem Isten igéjét, hogy mindenkit arra indítsak, hogy jobbá váljon, és ha majd eljön a végső pillanat, találjon hitet Isten a mi szívünkben és legyünk hiteles tanúja annak, hogy Jézus a feltámadás és az élet.

Az új főpásztor a szentmise végén kihirdette, hogy az egyházmegye további szolgálatára kinevezte Felföldi László plébánost általános püspöki helynökké, Fodor András plébánost, gazdasági helynökké, dr. Krakomperger Zoltán plébánost, teológiai tanárt püspöki irodaigazgatóvá és Törő Andrást püspöki titkárrá.

Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 • Galéria:
  • 1Y2A0528-1
  • 7M7A0123
  • 7M7A0126
  • 7M7A0139-1
  • 7M7A0144
  • 7M7A0151
  • 7M7A0154
  • 7M7A0155
  • 7M7A0158
  • 7M7A0163
  • 7M7A0164
  • 7M7A0169
  • 7M7A0171
  • 7M7A0175
  • 7M7A0180-1
  • 7M7A0181
  • 7M7A0187
  • 7M7A0190
  • 7M7A0193
  • 7M7A0197
  • 7M7A0203
  • 7M7A0207
  • 7M7A0210
  • 7M7A0258
  • 7M7A0265
  • 7M7A0279
  • 7M7A0281
  • 7M7A0290-1
  • 7M7A0295-1
  • 7M7A0311
  • 7M7A0320
  • DSC_0197
  • DSC_0198
  • DSC_0199
  • DSC_0200
  • DSC_0204
  • DSC_0205
  • DSC_0211
  • DSC_0214
  • DSC_0220
  • DSC_0223
  • DSC_0224
  • DSC_0229
  • DSC_0231
  • DSC_0239
  • DSC_0243
  • DSC_0247
  • DSC_0248
  • DSC_0249
  • DSC_0252
  • DSC_0293
  • DSC_0294
  • DSC_0298
  • DSC_0302
  • DSC_0308
  • DSC_0309
  • DSC_0310
  • DSC_0311
  • DSC_0312
  • DSC_0313
  • DSC_0314
  • DSC_0315
  • DSC_0317
  • DSC_0323-1

Free Joomla templates by L.THEME