Cookie Policy

Az online szolgáltatások igénybe vétele során az egyének a berendezéseik, alkalmazásaik, eszközeik és szabványos protokolljaik által rendelkezésre bocsátott online azonosítókhoz kapcsolódnak, mint például az IP-cím vagy a cookie-azonosítók.

 

Abban az esetben, ha egy tagállam közrendjét nyilvánvalóan sérti, hogy egy közigazgatási vagy bírósági határozatnak joghatása legyen olyan személyekkel vagy szervezetekkel szemben, akiknek a határozat meghozatala során nem tartották tiszteletben a tisztességes eljáráshoz és a tisztességes tárgyaláshoz való jogát, a kérdéses tagállam a rendelet 17. cikke értelmében köteles-e elismerni egy másik tagállam bíróságának fizetésképtelenségi eljárást megindító határozatát, olyan esetben, ha az előbbi tagállam bírósága meggyőződött arról, hogy a határozatot a fenti jogelveket megsértve hozták, különösen ha az utóbbi tagállamban a kérelmező, erre vonatkozó kérelem, illetve az utóbbi tagállam bíróságának végzésével ellentétes módon, az előbbi tagállam jogának megfelelően jogszerűen kinevezett ideiglenes felszámolónak nem adta át a felszámolási kérelem alapjául szolgáló alapvető iratok másolatát?

 

Ilyen esetekre a böngészők fejlesztőinek az új böngészőverziókban alapértelmezés szerint biztosítaniuk kellene egy flash-szabályozót is a cookie-k ellenőrzési beállításai között.

 

A cookie lehetővé teszi a hirdetési szolgáltatónak, hogy felismerjen egy korábbi felhasználót, ha az visszatér a webhelyre vagy ellátogat a hirdetési hálózat bármely partnerwebhelyére.

 

Az EGSZB már korábban is hangsúlyozta, hogy „a versenyképességet össze kell kapcsolni a fenntartható fejlődéssel és a társadalmi kohézióval” (2). 3.12 Az EGSZB megítélése szerint „a foglalkoztatási stratégia átgondolása során feltétlenül figyelemmel kell lenni a makrogazdasági környezetre” (3). 3.13 Az EGSZB emlékeztetett arra, hogy „a világban tapasztalt éghajlati változások antropogén okaira – az üvegházhatású gázok megnövekedett jelenléte a légkörben – vonatkozó feltevés az érintett államok és az EU politikai döntései révén igazolást nyert” (4). 3.14 A CCMI ugyancsak foglalkozott a fenntartható fejlődés és az ipari szerkezetváltások témakörével is, hogy megvizsgálja, „hogy a Brundtland meghatározása szerinti fenntartható fejlődés hogyan válhat a fokozatos, proaktív ipari szerkezetváltás katalizátorává” (5 ).

A mellékletek a monetáris politika működésére vonatkozó példákat, szószedetet, az eurórendszer devizaintervenciós műveleteiben résztvevő ügyfelek kiválasztására vonatkozó kritériumokat, az Európai Központi Bank pénzügyi és banki statisztikai adatszolgáltatási követelményeit, az eurórendszer weboldalainak felsorolását, valamint a kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazandó eljárások és szankciók ismertetését foglalják magukban.

Ha a 111-es számú cookie-val rendelkező számítógép felhasználója nem törli a cookie-t tartalmazó fájlt, akkor abban az esetben, ha legközelebb ugyanarra a webhelyre látogat, a webhely képes lesz felismerni a számítógépet mint a 111-es számú cookie birtokosát.

Sajnálatosnak tartja, hogy bizottsági dokumentum a droghasználattal kapcsolatban az emberi jogi és átfogó társadalompolitikai szempontokatelhanyagolni látszik, és a tudományos igényű értékelési eljárásoknak kevéssé alávetett, de a meglévő adatok alapján hatékonyságukban kevéssé igazolt, és kevéssé költséghatékony jogi és büntetőpolitikai eszközöket részesíti előnyben (2). 2.5 Meggyőződése, hogy a kínálatcsökkentés egy stratégiai rendszer részeként, annak egy elemeként nyeri el értelmét.

A 130. cikk (1) bekezdése szerinti válsághelyzetben a tagállamok engedélyezik, hogy az illetékes hatóságok információkat továbbítsanak a közösségi központi banki rendszerben működő központi bankoknak, ha az információk a törvény által előírt feladataik teljesítéséhez szükségesek, beleértve a monetáris politika irányítását és a kapcsolódó likviditási intézkedéseket, a fizetési, elszámolási és értékpapírelszámolási rendszerek felügyeletét, és a pénzügyi rendszerek stabilitásának védelmét, illetve az Európai Rendszerkockázati Testületnek, ha az információk kötelező feladatai teljesítéséhez szükségesek.

Tekintettel arra a tényre, hogy (a) az emberek szabad mozgáshoz való joga egyike a Szerződésben (1 ) lefektetett alapvető szabadságjogoknak, (b) az EU célkitűzéseinek (2 ) egyike a tagállamok határain a határellenőrzések megszüntetése, amint azt a schengeni közösségi vívmány (3 ) megerősíti, és (c) a szállítás egy olyan terület, ahol van a közösségnek közös politikája (4 ), a közúti szállításra vonatkozó jogszabályok összehangolása legfőbb jelentőségű kérdésnek tűnik, különösen a belső piac (5 ) teljessé tétele szempontjából.

E megállapodás rendelkezései nem használhatók fel kereskedelmi vagy ipari előnyök elérése érdekében, sem bármely fél vagy az általuk felhatalmazott személyek – belföldi vagy nemzetközi – kereskedelmi vagy ipari érdekeinek befolyásolására, sem bármelyik fél vagy a Közösség tagállamainak kormányai nukleáris politikájának befolyásolására, sem a nukleáris energia békés és nem robbantási célú használata népszerűsítésének akadályozására, sem az e megállapodás tárgyává tett vagy értesítés útján e megállapodás tárgyává váló árucikkek mozgásának akadályozására akár a felek vonatkozó joghatósági területén belül, akár Kanada kormánya és a Közösség között.

A kritika mellett, amely szerint a fogyasztóvédelmi politika a belső piac kiépítésére irányuló szabályozások függeléke, azokra a következményekre is tekintettel kell lenni, amelyek az Európai Bíróság 2000. október 5-én hozott (és az imént említett) ítéletéből(7 ) származnak.

A 2004/38 irányelv (1 ) 30. cikkének (2) bekezdésében szereplő hatékony bírói jogvédelem elve — az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke (1) bekezdése a) pontjának fényében értelmezve — megköveteli-e azt, hogy uniós polgárt a 2004/38 irányelv VI. fejezete alapján közrendi vagy közbiztonsági okból valamely tagállamból kiutasító határozattal szembeni fellebbezést vizsgáló igazságszolgáltatási fórum gondoskodjon arról, hogy az érintett uniós polgárt tájékoztassák a vele szemben hivatkozott okok lényegéről, függetlenül attól, hogy a tagállam hatóságai és az illetékes nemzeti bíróság az uniós polgárral szemben a tagállam hatóságai által hivatkozott valamennyi bizonyíték mérlegelését követően arra a következtetésre jutott, hogy az uniós polgárral szemben hivatkozott okok lényegének közlése ellentétes lenne a nemzetbiztonsági érdekekkel?

A gyakorlatban ha egy webhely cookie-t küld az internetfelhasználó felé, akkor a felhasználó számítógépéhez egy egyedi szám rendelődik hozzá (pl. ha egy számítógépnek az „A” webhely cookie-t küld, a számítógép „a111-es számú cookie birtokosa” lesz).

Végezetül a felperes azt állítja, hogy a megtámadott intézkedés sérti az arányosság elvét; mivel a termelői szervezeteknek olyan támogatást biztosít, amely kiterjed a magánvállalkozások által végzett ipari műveletekre is, a megtámadott intézkedés sérti az arányosság elvét, amennyiben túllép azon, ami a közös agrárpolitika hipotetikus, a termelői szervezetek vertikális integrációjával kapcsolatos céljának az eléréséhez szükséges lenne.

Az EGSZB szeretné, ha az EU külpolitikája teljes elkötelezettséget vállalna a nemzetközi migrációnak az ENSZ keretében történő globális szintű kezelése iránt, más idevonatkozó nemzetközi jogi eszközök mellett az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi ENSZ-egyezmény (melynek ratifikálását az EGSZB már javasolta (1 ) az EU-nak), a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és az ILO-egyezmények alapján.

A közös vállalkozásokat mint a közös halászati politika (KHP) strukturális intézkedési eszközeit először a 3944/90 sz. rendeletben említik, a következő meghatározással: „egy vagy több közösségi hajótulajdonos, valamint egy vagy több, az Unióval kapcsolatban álló harmadik országbeli partner által létesített, magánjog alapján működő társaság, amelynek tagjai közös vállalkozási partnerségi szerződést kötöttek azzal a céllal, hogy kiaknázzák, illetve adott esetben hasznosítsák e harmadik országok fennhatósága és/vagy joghatósága alá tartozó vizek halászati erőforrásait, elsősorban a közösségi piacok ellátását tartva szem előtt”(1 ).

Ha valamely tagállam nem ismeri el a 2001/83 irányelv 28. cikkének megfelelően valamely másik tagállam által az említett irányelv 10. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában foglalt rövidített eljárás keretében kiállított, emberi felhasználásra szánt gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét akár azzal az indokkal, hogy a szóban forgó gyógyszer nem alapvetően hasonló a referenciakészítményhez, akár azzal, hogy olyan gyógyszer-kategóriába tartozik, amely tekintetében az érintett tagállam általános gyakorlatának értelmében kizárt, hogy a referenciakészítményhez alapvetően hasonlónak lehessen tekinteni, az a közösségi jog kellően súlyos megsértését valósítja meg, amely ezen tagállam felelősségének megállapításához vezethet.

Az EGSZB több alkalommal helyeselte az EU jövőstratégiájának integrált, többéves megközelítését, és több ízben utalt arra, hogy a parlamentek, a szociális partnerek és a civil társadalom átfogó részvétele európai és nemzeti szinten döntő jelentőségű a politikai koordináció sikeréhez, és minden szakaszban biztosítani kell azt (1). 2.3 A 2010 utáni uniós stratégiáról szóló véleményében az EGSZB azt is kérte, hogy a stratégia kiigazítása során szüntessék meg a strukturális akadályokat, amelyek a parlamentek hatékony bevonásának és egy tényleges szociális és civil társadalmi párbeszéd útjában állnak (2 ).

az e cikkben szereplő közrendi záradékra tekintettel a megkeresett állam bírósága figyelembe veheti azt a tényt, hogy a határozatot meghozó állam bírósága az alperes meghallgatása nélkül határozott a felperes kérelmeiről, mert az eljárásban szabályszerűen félként részt vevő alperest az eljárásból végzéssel kizárták amiatt, hogy nem tett eleget az ugyanazon eljárás keretében korábban hozott végzésben számára előírt kötelezettségeknek, ha a bíróság számára az eljárás általános értékelésének végeztével, az összes körülményre tekintettel úgy tűnik, hogy az eljárásból való kizárás a meghallgatáshoz való jog nyilvánvaló és aránytalan megsértése volt.

A fellépések finanszírozása társfinanszírozással történik a Bizottság stratégiai iránymutatásának6 megfelelően, amely négy prioritást határoz meg: (1) az Európai Unió bevándorlói beilleszkedési politikájának közös alapelvei megvalósításával kapcsolatos intézkedések gyakorlati végrehajtása; (2) az előrehaladás megállapítására szolgáló mutatók és az értékelési módszerek fejlesztése, a politikák és az intézkedések kiigazítása, valamint az összehasonlító tanulmányozás koordinációs tevékenységének megkönnyítése; (3) a beilleszkedési politikakapacitásának, valamint a koordinációs és a kultúrák közötti hatáskörök kialakítása a tagállamok kormányainak minden szintjén; valamint (4) a tapasztalatok, a bevált gyakorlatok és az információ kicserélése a tagállamok között a beilleszkedés vonatkozásában.

Az út egyszerű: erős európai politikai központ, az Európai Parlament döntéshozatali hatáskörrel, osztott felelősség a tagállamok diplomáciai ügyeiben az emberi jogok védelmében, a feladatot irányító Európai Bizottsággal, inkább politikai, mintsem bürokratikus európai bizottsági delegációk harmadik országokban, nyomásgyakorlás a Kereskedelmi Világszervezetre, hogy kutassa tagjainak demokratikus méltóságát, az unióval azonos szervezeti struktúrák előmozdítása, intenzív párbeszéd az Afrikai Unióval és a Dél-amerikai Nemzetek Uniójával, valamint más regionális csoportosulásokkal, nyomásgyakorlás az Egyesült Nemzetek reformja érdekében, amelyben az Európai Unió játssza a kulcsszerepet, nemzetközi stratégia létrehozása a függőség ellen, amely az egységesenergiapolitikára és a következetes védelmi politikára épül.

europarl.europa.eu

Az EQUAL közösségi kezdeményezés során új tanulságokat lehetett levonni elsősorban a helyi, regionális, nemzeti és európai intézkedések összekapcsolása, a nem kormányzati szervezetek részvétele és az általuk irányított projektek, a célcsoportok bevonása, a politikai kérdések felismerése és azok későbbi érvényesítése, az innováció és a kísérletezés, a transznacionalitás, a munkaerőpiacról a társadalom peremére szorult csoportok elérése és a belső piacra gyakorolt szociális hatások kezelésének tekintetében.

europarl.europa.eu

Sajnálatos, hogy az Unió és a tagállamok a szankciókkal nem szisztematikus módon éltek, ezért vélem úgy, elnök úr, hogy a szankciópolitika koherens stratégiájának létrehozására van szükség azemberi jogok tiszteletben tartása érdekében, egy olyan stratégiára, amely figyelembe venné a már aláírt megállapodásokat és rendelkezéseket, elkerülné a kettős mércét, és így növelné az Unió hitelességét.

europarl.europa.eu

A jó környezeti állapotra vonatkozó kritériumok az alkalmazandó uniós jogszabályok – többek között a parti tengervizekre alkalmazandó, a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4 ), továbbá a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (5 ), a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) és a közös halászati politika keretében kidolgozott számos eszköz – összefüggésében meglévő kötelezettségekre és fejleményekre épülnek, figyelembe véve adott esetben a regionális egyezmények keretében összegyűjtött információkat és ismereteket, illetve kidolgozott megközelítéseket is.

Valamely szakszervezeti szövetség politikájának alkalmazása, amely szerint a hajókat a tényleges tulajdon és irányítás helye szerinti ország lobogója alatt kellene lajstromozni annak érdekében, hogy a szakszervezetek a tulajdonosi jogok gyakorlójának székhelye szerinti országban jogosultak legyenek kollektív szerződés megkötésére a hajó tekintetében, igazságos egyensúlyt teremt-e a kollektív fellépés alapvető szociális joga és a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadsága között, és ez a politika objektíven igazolható, megfelelő, arányos-e és megfelel-e a kölcsönös elismerés elvének?

Az EGSZB-nek mindenesetre figyelembe kell vennie azt a széles körű vitát is, amely az ítélet óta a közösségi büntetőjogi hatáskörök kiterjesztése „alkotmányosságának” a kérdéséről folyik politikai ésjogelméleti szinten, valamint az EK-Szerződésnek az EU-Szerződéssel szemben való elsőbbségéről folyó vitát (6 ), tekintettel arra a számos jogalkotási javaslatra, amelyet az Európai Bizottság felül kíván vizsgálni – mint például nemrég a szellemi tulajdon (7 ) terén.

Az EGSZB úgy véli, a közös halászati politika felülvizsgálatát célzó – és a Tanács 2004. július 19-i következtetéseivel (21 ) összhangban álló – munkák keretén belül ajánlatos volna, ha a korábban a halászhajók leselejtezését kiváltó, a flotta kapacitását szabályozó strukturális elemként kezelt halászati közös vállalkozásokat ezentúl a piacok ellátását és integrált ágazati intézkedéseket szolgáló eszközként határoznák meg, amely saját hatáskörei, nemzetközi és regionális elkötelezettségei, valamint a kétoldalú megállapodások keretében az Unió rendelkezésére áll, hogy megfelelően végre lehessen hajtani a közösségi halászati intézkedéseket a FAO és a WTO rendelkezéseivel összhangban, ügyelve arra, hogy a halászati kapacitás ne növekedjék annyira, ami túlzott mértékű halászathoz vezethetne.

Szükséges a belső piac fejlesztése az életbiztosítás terén mind a tagállamokban való letelepedési jog, mind a szolgáltatásnyújtás szabadsága szempontjából, hogy megkönnyítse a Közösségben székhellyel rendelkező biztosítóintézetek számára szolgáltatásaik tagállamokban történő nyújtását, így téve lehetővé a biztosítottak számára, hogy ne csak a saját országukban letelepedett biztosítókhoz fordulhassanak, hanem olyan biztosítókhoz is, amelyeknek ▼B a központi ügyvezetés helye a Közösségben van, de más tagállamokban telepedtek le.

A korszerű munkajog által szabályozott rugalmas és megbízható szerződéses megállapodások a rugalmas biztonságot szem előtt tartó átfogóbb megközelítés négy alapvető szakpolitikai alkotóeleme közé tartoznak, az egész életen át tartó tanulás stratégiái, az aktív munkaerőpiaci politikák és a korszerű szociális biztonsági rendszerek mellett, amint ezt a 2007. június 27-én elfogadott7 „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és jobb munkahely a rugalmasságon és biztonságon keresztül” című bizottsági közlemény is kifejti.