március 2020

„Bizakodó gyermekekként fordulunk az Atyához. Mindennap megtesszük, napjában többször is, most viszont a koronavírus-járvány által keményen megpróbált emberiség számára esedezünk irgalomért. És együtt tesszük ezt, minden egyházhoz, közösséghez és hagyományhoz tartozó hívők, bármilyen életkorúak, nyelvűek és nemzetiségűek legyünk is. Imádkozzunk a betegekért és családjukért, az egészségügyi dolgozókért és az őket segítőkért, a hatóságokért, a rendvédelmi szervekért és az önkéntesekért, közösségeink szolgálattevőiért!” – mondta Ferenc pápa a ma déli közös imádság előtt.
Az alábbiakban a járvány idejére megfogalmazott imádságokat tesszük közzé:

SZENT II. JÁNOS PÁL IMÁJA

Lábaidhoz térdelek, oh, Keresztrefeszített Jézus,
imádlak Téged, és hálát adok Néked az életemért.
Te letörlöd a könnyeimet, támaszom vagy nehéz pillana¬taimban,
meghallgatod a panaszomat, és elfogadod a tiéddel együtt, az én fájdalmamat is.
Ismered a fáradt szívemet, mely boldogan szeret téged
és elfogadtatod velem az élet nehézségeit.
Sokszor nem gondolok a te fájdalmadra, és csak a magam fájdalmát tárom Eléd.
Te mégis rám teszed a kezed, és megvigasztalsz engem,
sebeimet meggyógyítod a szereteteddel.
Karjaidba veszel, és így megérezteted velem izzó szere¬tetedet.
Most is kopogtatok a szíveden, és kegyelmet kérek Tőled:
Hallgass meg engem, oh, Uram, ha kérésem egyezik az akaratoddal!
Keresztrefeszített Jézus, melletted ott van a te Anyád,
fogadjátok be az összes szenvedőt, és legyetek számukra vigasztalás és reménység!
Ámen!

FERENC PÁPA IMÁJA

„Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.
Keresztény nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában nálunk is visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.
Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!”
Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE), valamint az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnökeinek imája:
Atyánk, Istenünk, a világ teremtője! Mindenható és irgalmas Isten vagy. Irántunk való szeretetből elküldted Fiadat, aki a mi üdvösségünkért megtestesült. Nézz gyermekeidre, akik Európa különböző régióiban nehéz, kihívásokkal teli időket élnek meg. Hozzád fordulunk, erőt, vigasztalást és megváltást keresünk. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, nyújts vigaszt családjaiknak, adj bölcsességet a kormányok felelőseinek, energiát és erőt az orvosoknak, a nővéreknek, önkénteseknek, az elhunytaknak pedig örök életet. Ne hagyj magunkra a megpróbáltatás idején, ments meg minket a gonosztól. Hozzád imádkozunk, aki élsz és uralkodsz a Fiúval és Szentlélekkel együtt. Ámen.
Mária, betegek és a remény édesanyja, imádkozz érettünk!

 

Járványban segítő szentek közbenjárását kérő imádság

Szent Sebestyén, könyörögj értünk!
Római Szent Franciska, könyörögj értünk!
Szent Rókus, könyörögj értünk!
Szent Rozália, könyörögj értünk!
Borromeo Szent Károly, könyörögj értünk!
Gonzága Szent Alajos, könyörögj értünk!

Könyörgés

Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk!
Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket!
A hirtelen és készületlen haláltól ments meg, Uram, minket!
Mi bűnösök kérünk téged: hallgass meg minket, Urunk! Ámen!

Öröm-hír sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Március 27-én, pénteken 18 órakor a Ferenc pápa által a Szent Péter-bazilika előtti téren vezetett imát és a rendkívüli Urbi et Orbi áldást a Duna Televízió, a Bonum Televízió, a Magyar Katolikus Rádió és a Szent István Rádió élőben közvetíti.

Ferenc pápa felhívását az alábbiakban közöljük:

A különféle keresztény közösségek pásztorai, a különböző felekezetekhez tartozó hívőkkel együtt lélekben összegyűlünk, hogy Istenhez imádkozzunk a Miatyánk imával. Egyesítsük az Úrhoz intézett esdeklő könyörgéseinket ezekben a napokban, amikor a világjárvány súlyos megpróbáltatásától szenved a világ! A jó és irgalmas Atya hallgassa meg gyermekeinek egy lélekkel mondott imáját, akik bizakodó reménnyel fordulnak a mindenható Istenhez!

Szeretném megismételni meghívásomat arra is, hogy a médián keresztül lélekben kapcsolódjatok be abba az imába, amelyet holnapután, pénteken 18 órakor vezetek majd a Szent Péter-bazilika előtt. Isten igéjének meghallgatása és a szentségimádás után Urbi et Orbi áldást adok, melyhez teljes búcsú kapcsolódik.

Közös ima naponta délben a járvány idején

Arra hívunk mindenkit, hogy csatlakozzunk a Szentatya felhívásához. A veszélyhelyzet hátralévő részében is napról napra legyünk együtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságával, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztőségével, valamint Böjte Csabával, Csókay Andrással és Szikora Róberttel: a déli Mária-imádságot követően fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével. A közös imát naponta 11.55 és 12.10 közötta a Magyar Kurír Szerkesztőség Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/magyarkurir/?epa=SEARCH_BOX  élőben közvetítik.

Forrás: Magyar Kurír
Öröm-hír Sajtóiroda

Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk születésének hírüladása ünnepének hittani tartalma, hogy az örök Ige emberré lett a Boldogságos Szűz Mária tisztaságos méhében. Az ünnep népegyházi elnevezése arra vezethető vissza, hogy a gazdálkodó emberek a mai napon kezdték meg az oltást, a gyümölcsfa szemzését a kertészetükben. A párhuzam kézenfekvő: az üdvösségtörténelem gyümölcsoltása, az örök Ige megfoganása a boldogságos Szűz Mária méhében az Ő édesanyjában.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én, Krakomperger Zoltán plébános mutatta be a reggel 7 órakor kezdődő szentmisét a debreceni Szent Anna-székesegyházban, amit élőben közvetítettünk az egyházmegye facebook oldalán. (A szentmise visszanézhető: https://www.facebook.com/dnyem/videos/815415938966483/ )
Zoltán atya prédikációjában az igeliturgia napi szentírási szakaszaiban felellhető, életünkre tanításként szolgáló négy döntést hangsúlyozott.

Acház király döntésével elutasította Isten tervét

Az ószövetségben található igeszakaszban (ld. Iz 7,10-14;8,10) a szövetség Istene döntött választott népének megmentése mellett, ehhez Acház király hozzájárulása is szükséges lett volna, emberi mérték szerint. A szövetség Istene jelet kínált fel neki, amelyet a király gőgből, pusztán katonai erejére támaszkodva visszautasított. Isten tehát meghozta döntését, de az akkori uralkodó ellenállt abban, hogy Izrael megmentése valóra válhasson.

A Fiúisten döntése az engedelmesség volt

A szentlecke idézett szakasza (ld. Zsid 10,4-10) szintén döntést tartalmaz. A levél szerzője beemel bennünket az Atya és a Fiú öröktől fogva való benső szentháromságos párbeszédébe: ahogyan a Fiú igenlő felelettel az Atya üdvözítő tervét elfogadja, odaadással aláveti magát annak, hogy eljöjjön közénk, világra szülessen szenvedésre képes emberi testben a Boldogságos Szűz Máriától. Az a szépség, meghittség, bensőséges szeretet, amely áthatja a benső szentháromságos párbeszédet az Atya, a Fiú között a Szentlélekben, az örök Ige megtestesülését követően Jézus földi életében mindenkor tapasztalhatóvá vált. A Fiúisten döntést hozott arról, hogy engedelmeskedik mennyei atyjának, a mi üdvösségünkért.

A Szentlélekisten is döntött

Az evangéliumi rész mondanivalója (ld. Lk 1,26-38.), hogy döntött a Szentlélek Úristen is a megtestesülés műve mellett, aki a Boldogságos Szűz Mária méhében megalkotta az örök Igének emberi testét: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával.” A Szentlélek döntése a mi életünkben is megtalálható, mert a Szentlélek, az Atya és a Fiú folyton tartó döntése az élet mellett. Ha mindent megteszünk, ami tőlünk telik, ezekben a nehéz napokban is akkor döntésünk a Szentlélekből táplálékozik. Így szentlélek tapasztalatra tehetünk szert.

Szűz Mária döntésével kaput nyitott Istennek

Szűz Mária döntését Szent Lukács evangélista ezekben a szavakban hagyományozta át: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerinti” (Lk 1 38). Szűz Mária kiválasztásának értelme, hogy általa Isten Fia, az örök Ige, emberi testben ebbe a világba léphessen, és tőle világra születhessen. Szűz Mária döntése visszatükrözi az örök Ige döntését minden ember megváltásáért, amely visszhangozza az Atya és a Szentlélek döntését.
Szűz Mária ezzel a döntésével kaput nyitott az Istennek, hogy e világba beléphessen. Ezzel az üdvösség történelem végső korszaka kezdődött meg, amikor Isten legyőzte a távolságot közte és ember között és egy lett közülünk.

Mi változott azóta, hogy Isten Fia ember lett?

Megtestesült a Szentlélek erejéből és született Szűz Máriától. A döntő változás éppen ez. Nem a külső körülmények szintjén ment végbe, hanem Isten és ember kapcsolatában, hogy Isten egy lett közülünk, nyomorúságos földi életünket magára vállalta szabad elhatározásból és szeretetből.

Hozzuk meg döntéseinket és tartsunk ki!

A döntések sorozatát, jelentőségét, szépségét valljuk a magunkénak, és tanúsítsuk, hogy mi magunk is meghoztuk döntésünket a világba emberként belépett üdvözítő Jézus Krisztus mellett. Tartsunk ki mindenkor és mindenben! Ennek a döntésnek a táplálásához szüksége s a napi imádság, Jézus életének misztériumaiban, a szentségekben való részesedés.

Adjunk hálát mindazokért a javakért amelyeket Isten megtestesülésével kaptunk és ezután is szeretnénk még elnyerni. Mert értünk lett az örök Ige emberré, hogy bennünket Isten fiaivá, gyermekeivé alakítson át, azáltal,hogy az Ő romolhatatlan isteni életét belénk oltja! – fejezte be gondolatait Krakomperger Zoltán plébános.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Elindul a 1357-es adományvonal és a https://segitunkegymasnak.hu/ weboldal, előbbin pénzt, utóbbin többek között önkéntes munkát, eszközt lehet felajánlani – jelentette be Révész Máriusz, az önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport vezetője március 21-i, szombati, budapesti sajtótájékoztatóján.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, az akciócsoport vezetője elmondta: az akciócsoport feladata, hogy segítse az önkéntes kezdeményezések és adományozások koordinációját, felkarolja az országszerte elindított civil mozgalmakat, erre hozták létre a https://segitunkegymasnak.hu/ oldalt.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke arról beszélt, a koronavírus-járvány miatt megváltozik a karitatív munka, szigorodtak a segítségnyújtás, adománygyűjtés szabályai, így például magánszemélyektől nem tudnak fogadni tárgyadományokat, megszűnik a karitatív szervezetek önálló adománygyűjtő vonala és helyét a 1357-es adományvonal veszi át, ahol egy telefonhívás, sms 500 forint támogatást jelent. Az összefogás számlaszáma is él már: 11711711-22222222.

Forrás: Magyar Kurír
Örömhír-Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Jézus a Beteszda fürdőnél találkozott a 38 éve béna emberrel, aki arra vágyott, hogy bénaságától szabaduljon. Amikor Jézus megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?” panaszkodni kezdett, nem adott egyértelmű feleletet, hanem csak kitérő választ: „Uram! Nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz.” (ld. Jn 5,1-16 )

A béna ember a valósággal való szembesülését elutasította, panaszkodott, hogy nincs embere, amely valóban igaz volt, mert a mozgásba jövő vízbe, csak segítséggel tudott volna belemenni. A 38 éve beteg ember már belesüppedt bénaságába, és Jézus az, aki emberévé vált, hogy segítsen neki.

Ő az, aki mindenféle megkötözöttségemtől, bénaságomtól szabaddá tesz engem is. Ma tőlem is megkérdezi: akarsz-e meggyógyulni mindabból, ami téged fogva tart? A felellhető nehézségek ellenére akarsz-e szabad akarattal és újjáteremtett lélekkel Jézus nyomában járni? – többek között ezek voltak Krakomperger Zoltán atya reggeli gondolatai a Szent Anna-székesegyházban bemutatott szentmisén: https://www.facebook.com/dnyem/videos/207478253859747/

A székesegyházból minden hétköznap a reggel 7 órakor kezdődő szentmisét élőben közvetítjük az egyházmegye facebook oldalán keresztül, amely később is megtekinthető: https://www.facebook.com/dnyem/

Kovács Ágnes/Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Fotó: Kovács Ágnes

Jeruzsálem, Beteszda fürdő

Nagyböjt 4. vasárnapja, az örvendezés vasárnapja. Van-e okunk örvendezni? Ha körülnézünk, a világban, azt mondhatjuk, hogy nincs. Mégis bármilyen nehézségek vesznek is körül bennünket, betegség, járvány, az Isten velünk van. Ez a mi örömünknek az oka, hogy a körülményektől függetlenül kapcsolatban lehetünk a szeretet forrásával és kérhetjük Őt, hogy állítsa meg a járványt, segítse a szenvedőket és azokat is, aki segítenek, gyógyítanak – hangzottak el Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök bevezető gondolatai március 22-én, a debreceni Szent Anna-székesegyházban a Törő András püspöki titkárral közösen bemutatott szentmisén. A szentmisét a Debrecen Televízió, a dehir.hu is közvetítette, felvételről pedig megtekinthető az egyházmegye facebook oldalán: https://www.facebook.com/dnyem/posts/1340011946187428

Palánki Ferenc megyéspüspök minden vasárnap – amíg nem áll vissza a régi rend –, ugyanígy 11.30-tól mutat be szentmisét a székesegyházban, amelybe a televízió közvetítésén és a felsorolt oldalakon keresztül a hívek is bekapcsolódhatnak.

A járvány miatt március 20-tól visszavonásig megszüntették a nyilvános liturgiákat is, így a hívek nem vehetnek részt szentmisén. Az országban egyre több televízió, rádió, youtube csatorna, facebook oldal vált virtuális templommá, amelyeken keresztül szentmiséket közvetítenek.

Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmise homíliájában a jelen helyzetben is segítséget adó látásmód megváltoztatásáról, a hit lépcsőjének fokozatairól beszélt:

„Ószövetségi olvasmány (1Sám 16,1b.6-7.10-13a) arról a történetről szól, amikor Sámuel próféta felkeni királlyá Dávidot. A próféta állandóan kapcsolatban van Istennel, és ahogy meglátja az első fiút, a rátermett Eliábot – emberi szempontokat figyelembe véve – azt gondolja, ő az, akit Isten alkalmasnak tart arra, hogy király legyen. De a próféta rádöbben arra, hogy neki is Isten szemével kell látnia a világot, másként, mint ahogyan eddig tette: „Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet” (1Sám 16,7).

Isten szemével kell látnunk a világot

Sámuel alkalmassá válik erre, és fölkeni Isten választottját, Dávidot. Ez a történet átvezet bennünket A vakon született meggyógyítása (Jn 9, 1-41) evangéliumi szakaszra, ahol láthatjuk, hogy az apostolok is emberi módon gondolkodtak, látták a világot, amikor rákérdeztek a vak ember betegségének okára: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” (Jn 9,2).
Az emberi gondolkodás sémája annyira egyértelművé teszi azt, hogy ha van büntetés, akkor bűnelkövetés is történt. Jézus minden mozdulatával, szavával, gesztusával, cselekedetével tanít, kinyilatkoztatja Isten szeretetét és azt mondja: „Sem ez nem vétkezett – felelte Jézus –, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk” (Jn 9,3). Hogyan?

Ha azáltal, hogy Jézus kézrátétellel gyógyítja meg a vak embert, akkor a történet befejeződne. De Ő sarat készített és azzal gyógyított.
Amikor a papi hivatás választása előtt álltam, attól tartottam, hogy nem vagyok alkalmas a feladatra. A lelkivezetőm erre az evangéliumi jelenetre utalva azt mondta nekem: a sár önmagában nem alkalmas a vak gyógyítására, de ha Jézus kezében van, akkor igen. Legyél te is ilyen sár, és alkalmas leszel!
Meg kell változtatnunk a látásmódunkat. Jézus kézrátétellel is meggyógyíthatta volna a vak embert, de ő nemcsak a vakságot, hanem az egész embert akarta gyógyítani, kinyilatkoztatni Isten szeretetét, és azt, hogy akit meggyógyít, maga is küldött legyen. (Siloe tava azt jelenti: küldött)

A hit lépcsőjének fokozatai

Hogyan ment végbe Isten cselekedete ebben az emberben? Egy fejlődésen keresztül. Először a vak koldus a gyógyulásának történetét tényszerűen elmondta, valamint azt is, hogy az embert, aki őt meggyógyította, Jézusnak hívják.
Majd amikor számonkérték, hogy mit tart Jézusról, akkor ő prófétának, az Isten emberének nevezte Őt.
Végül kitaszították a templomi közösségből, Jézus ezt meghallotta és megkérdezte tőle: „Hiszel az Emberfiában?” „Ki az, Uram – kérdezte az ember –, hogy higgyek benne?” „De hisz látod – felelte –, ő beszél veled.” Erre felkiáltott: „Hiszek, Uram!” – s leborult előtte” (Jn 9,35-38).

A hit lépcsője Isten felismerése az életünkben. A meggyógyult először embernek, majd prófétának, végül Úrnak nevezte Jézust. Isten nagy tette, hogy ez az ember végigjárta a hit lépcsőjét, mert Jézusban felismerte a köztünk járó Istent.

Sokszor mi is emberi módon gondolkodunk, és azt kérdezzük, miért van rajtunk ez a büntetés, a járvány, miért nem szeret bennünket az Isten. Az emberi módon való gondolkodással nem látjuk meg azt a lehetőséget, amit ezáltal adni akar. A nehézség, probléma látása megakadályoz bennünket abban, hogy meglássuk az Ő nagy tetteit.

Két lehetőségünk van: Hálát adunk azért, amink van, vagy állandóan keserűek leszünk azért, ami nincs

Mire is akar bennünket megtanítani ez a jelen helyzet? Arra, hogy vegyük komolyan magunk és mások életét, hogy bennünk is végbemenjen a változás, átalakulás, tanuljunk meg a fény fiaiként élni, Isten szemével nézni, szeretettel látni, vessük le önzésünket, legyen időnk családtagjainkra, másokra, Istenre, és jelen esetben is a fiatalok gondoskodjank az otthon maradó idős emberekről.

Isten nagy tettei fognak megnyilvánulni rajtunk, ne vádoljuk Őt azzal, hogy elfordult tőlünk. Aki így tesz, az arra figyel, hogy mi az, ami nem a saját elképzelése szerint történt. Két lehetőségünk van: Hálát adunk azért, amink van, vagy állandóan kesergünk azért, ami nincs.

Csökkent a szabadságunk a mozgásterünk, de ezáltal is Isten nagy tettei mehetnek végbe az életünkben, mert növekedhet a hitünk, istenkapcsolatunk, amelynek a körülményektől függetlennek kell lennie. Növekedhet az embertársaink iránti szeretetünk, szolgálatkészségünk is. Megláthatjuk azt is, hogy az emberi élet törékeny, véges, de bennünket Isten meghívott az örökéletre, a teljes életre, amely a szeretet.
Seregély István érsek atya élete vége felé sokat szenvedett. Ő írta a következő gondolatot: „Láttam a folyót, amelyen mindenkinek át kell kelnie, a folyó neve szenvedés. Láttam a hajót, amely átvisz a folyón, és a hajó neve szeretet.”

Segítsen bennünket az Úr, hogy ebben a nehéz időszakban megtanuljunk az Ő szemével látni, és elsajátítsuk azt a képességet, amely elvezet bennünket az örök életre!” – fejezte be homíliáját Ferenc püspök.

A szentmise befejező részében a püspök atya elmondta, jelenleg sajnos csak a lelki áldozás lehetősége áll fenn a hívek számára, de a szentáldozás utáni vágyakozással és azzal, hogy megnyitjuk a szívünket, megkapjuk a kegyelmi ajándékát. Majd afőpásztor elimádkozta a lelkiáldozás imádságait:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak
szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen

 

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek
magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste
őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen

Végül Palánki Ferenc megyéspüspök a befejező áldás előtt Ferenc pápa imájával fordult a Szűzanyához bátorítva a híveket a nehéz helyzetben:

„Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.
Keresztény nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában nálunk is visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.
Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!”

Kovács Ágnes/Öröm-hír sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 

Elhengeríthetetlennek látszó kő a szívünkön az életünk jelen helyzete, ez a járvány, mely szenvedést, fájdalmat, gyászt okoz, és akár lázadást, de legalábbis ellenérzést szít bennünk Isten ellen. Sokan fölteszik a kérdést: „Miért engedte Isten? Büntetni akar minket?” – Nem! Isten nem büntet, mert végtelenül szeret, de megengedi a rosszat, főleg, ha nem hallgatunk rá, s a magunk feje után megyünk. Nem ígérte, hogy nem lesz semmi bajunk egész életünkben. Nem ígérte, hogy hosszú, egészséges és kellemes életút végén besétálhatunk a mennyországba. Azt azonban megígérte, hogy velünk lesz minden nap a világ végezetéig. Nem ítélt minket a szenvedésre, a kereszthordozásra, hanem meghívott: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap és úgy kövessen” (Lk 9,23).

Gyakran eszembe jut egy eset. A kárpátaljai nagy árvíz idején láttam a televízióban egy riportot. Egy idős ember, a házának romjain állva mondta: „Az egész életem munkája veszett el. Hát, igen! Veszteséget, kárt szenvedni nagyon nehéz, de ha a veszteség nyomán feltámad a lélek, akkor nem csináltunk rossz cserét.” – Ebben az emberben ott volt a feltámadás valósága, a nyitottság az örök dolgokra.

A járvány a hitünk, az Istenbe vetett bizalmunk és egyben emberségünk, vagyis szeretetünk próbája. Nem az a kérdés, hogy Isten miért engedi meg a rosszat, hanem az, hogy a jó emberek megmaradnak-e jónak? Tudunk-e másokra is figyelni, a közelünkben élőknek, a rászorulóknak segíteni? Tudunk-e szeretni?
Nagyböjt napjait éljük, és készülünk a feltámadás ünnepére. A hagyományos közösségi alkalmak, imák s főleg a szentmisék és szentáldozások hiányoznak a legjobban. De az élő Jézus velünk van! Most is! Benne bízhatunk, rábízhatjuk magunkat. Ő átvezet bennünket ezen a nehézségen. Seregély István érsek gondolatát idézem:
„Láttam a folyót, melyen minden embernek át kell mennie, s a folyó neve: szenvedés. És láttam a hajót, mely átvisz a folyón, s a hajó neve: Szeretet!”

Az életünkön és főleg ebben a nehéz helyzetben meglátszik, hiszünk-e a feltámadásban! „Jézus nem visszajött, hanem előre ment!” (Barsi Balázs) Benne beteljesedett az ember sorsa, melyet Isten öröktől fogva szánt nekünk. Jézus feltámadásából következik a mi feltámadásunk valósága. Sajnos sokan nem tudják ezt elhinni, sajnos sok a halott hitű ember, aki bár részesült a keresztségben, mégis a krisztusi hit sírjává lett. Hengerítsük el a követ szívünk ajtajából, hogy bennünk is föltámadjon az igaz hit, mely legyőzi a rettegő félelmet és a halált! Megkezdett örök életünk van!

Palánki Ferenc
megyéspüspök

A fotón látható: Gördülő-kő (Jordánia, Nebo-hegy) – A hagyomány szerint Jézus sírját ilyen kővel zárták le.

Fotó: Kovács Ágnes

2020. március 21., szombat 10:27

Lelki szentáldozás az on-line szentmisén

A lelki szentáldozás (communio spiritualis) az áldozásnak az a módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki szentáldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra.

A nyilvános liturgiák 2020. március 20-tól a rendelkezés visszavonásáig szünetelnek.
Ha személyesen nem is tudunk részt venni a szentmiséken, virtuálisan megtehetjük az országszerte számtalan élő szentmise-közvetítésnek köszönhetően http://www.dnyem.hu/index.php/item/2857-hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-a-lehetosegek-frissitve
Az áldozati liturgia végén, a pap áldozása után, lelkiáldozást végezhetünk az otthonainkban. Ebben segít a lelkiáldozás imádsága, amelyet akár meg is tanulhatunk, hogy teljes és zökkenőmentes legyen az áhítatunk.

A lelkiáldozás imádságai:

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek
magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste
őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen

 

Vagy:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
hogy a lelkembe fogadhassalak.

Mivel most nem tudlak
szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen

Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által körlevélben meghirdetett március 15–22 közötti tartósélelmiszer-gyűjtés a jelenlegi egészségügyi helyzet, a korlátozások és az MKPK szentmiséket érintő rendelkezései miatt átalakul, és főként pénzadománygyűjtés formájában folytatódik.

Most különösen fontos, hogy segíteni tudjunk azokon a rászoruló családokon és időseken, akik mélyszegénységben élnek, akik nem rendelkeznek tartalékokkal, vagy akik megélhetési krízishelyzetbe kerülnek. A tavalyi évben 200 tonna élelmiszer gyűlt össze a nagyböjti tartósélelmiszer-akciónk során, várhatóan idén ez a szám jóval alacsonyabb lesz, mivel a gyűjtés eddig megszokott módja gyakorlatilag ellehetetlenül.
A nyilvános szentmisék március 22-től elmaradnak, így a templomi élelmiszergyűjtés lehetősége a minimálisra csökken. Azokban a templomokban, amelyek napközben nyitva tartanak, és van kijelölt helye az élelmiszereknek, továbbra is le lehet adni az adományokat, azonban most a legegyszerűbb módja a segítségnyújtásnak a pénzadományozás.

Pénzadományaikat a  https://karitasz.hu/onlineadomany  oldalon az online adományozás menü alatt azonnali bankkártyás fizetés formájában, valamint átutalással a 12011148-00124534-00100008 bankszámlaszámon is eljuttathatják.
A gyűjtés időszakát meghosszabbítjuk, és az egész nagyböjt során erre a célra fogadjuk az adományokat!
A felajánlásokból főként élelmiszerekkel és higiéniai felszerelésekkel támogatjuk az intézményeinkben, programjainkban ellátott családokat és a jelenleg különösen veszélyeztetett helyzetben lévő idős embereket. Szükség van továbbá a hátrányos helyzetű településeken végzett munkánk folytatására is, ahol különösen fontos a gyermekek otthoni tanulásának biztosítása és az idősek, megváltozott munkaképességűek védelme, támogatása. Munkatársaink, önkénteseink mindent megtesznek, hogy segíteni tudjuk őket.
Kérjük azokat, akik megtehetik, segítsenek, hogy segíthessünk!

Forrás: Katolikus Karitász - Caritas Hungarica
a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete

Öröm-hír sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A koronavírus-járványra való tekintettel hazánkban is veszélyhelyzet lépett érvénybe. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán a nyilvános liturgiák március 22-étől elmaradnak. Ezért különösen is fontos, hogy naprakész tájékoztatást nyújtsunk a szentmisék közvetítéséről, hogy a hívek megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Debrecen, Szent Anna-székesegyház

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a nyilvános liturgiák szüneteltetése alatt minden vasárnap 11.30-tól mutat be szentmisét a debreceni Szent Anna-székesegyházban, amelyet a Debrecen Televízió közvetít, de követhetjük élőben a dehir.hu oldalán: http://dehir.hu/dtv, valamint kb. 13.00-tól a szentmise a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye youtube oldalán:  https://www.youtube.com/results?search_query=Debrecen+ny%C3%ADregyh%C3%A1zi+egyh%C3%A1zmegye. oldalán és innen megosztva az egyházmegye facebook oldalán: https://www.facebook.com/dnyem/ bármikor megtekinthető.

Hétköznaponként 7 órától Krakomperger Zoltán plébános, Fodor András gazdasági helynök, Markovics Balázs káplán és Vadászi László atyák mutatnak be szentmiséket, amelyeket élőben közvetítünk az egyházmegye Facebook-oldalán:  https://www.facebook.com/dnyem/

Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség:

Szerdánként 18.00-kor az egyetemi lelkészség https://www.facebook.com/delelkes/?ref=br_rs .

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül közöljük a Magyar Kurír oldalán megjelent magyar nyelvű szentmise-közvetítéseket, amelyeket a szerkesztőség  a nagy érdeklődésre tekintettel a beérkező információk alapján FOLYAMATOSAN FRISSÍT.

MTVA – rendkívüli közvetítések

Március 22-én nagyböjt 4. vasárnapi szentmisét közvetítenek 9 órától a Duna TV-n az óbudai Szent József-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, prímás.
Március 29-én nagyböjt 5. vasárnapi szentmisét közvetítenek 9 órától a Duna Tv-n az óbudai Sarlós Boldogasszony-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Beran Ferenc plébános.
Április 5-én, virágvasárnap szentmisét közvetítenek 9 órától a Duna Tv-n a budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Kelemen László plébániai kormányzó.
Április 9-én, nagycsütörtökön szentmisét közvetítenek 10 órától a Duna Tv-n a győri Nagyboldogasszony-bazilikából. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke.
Április 12-én, húsvétvasárnap szentmisét közvetítenek 11 órától a Duna Tv-n a budapesti Szent István-bazilika Szent Jobb-kápolnájából. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, prímás.
Április 19-én húsvét 2. vasárnapi szentmisét közvetítenek 9 órától a Duna Tv-n a budapesti Árpád-házi Szent Erzsébet-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Kampfmüller Sándor kórházlelkész.
Április 26-án húsvét 3. vasárnapi szentmisét közvetítenek 11 órától a Duna Tv-n a budapesti békásmegyer-ófalui Szent József-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Szili András plébániai kormányzó.

Március 22-től a Kossuth rádió átveszi a Magyar Katolikus Rádió vasárnap délelőtti (10 óra) miseközvetítését.

Apostol TV
Hétfőtől szombatig 8 és 17 órakor, vasárnap 10 és 17 órakor.
Nézhető az interneten a www.apostoltv.hu oldalon.

EWTN/Bonum TV
Mindennap (magyar nyelven) 8.30: élő közvetítés; 12.00 (ism.), 17.00 (ism.), 20.00 (ism.).
Mindennap (angol nyelven) 14.00: EWTN Daily Mass – élő közvetítés az EWTN központjából, Alabamából (USA).
Megtalálható a nagyobb kábelszolgáltatók csatornakiosztásában és nézhető az interneten a www.katolikus.tv oldalon.

Magyar Katolikus Rádió
Minden hétköznap reggel 7 órakor, vasárnap délelőtt 10 órakor.
Március 22-től a Kossuth rádió átveszi a katolikus rádió vasárnap délelőtti (10 óra) miseközvetítését.
Hallgatható interneten a www.katolikusradio.hu honlapon.

Szent István Rádió, Eger
Hétfőtől szombatig reggel 7 és 17 órakor, vasárnap délelőtt 10 órakor az egri Érseki Papnevelő Intézetből.
Hallgatható interneten a www.szentistvanradio.hu honlapon.

Mária Rádió
Hétköznap 9, szombaton 18, vasárnap 10 órakor.
Hallgatható az interneten a www.mariaradio.hu oldalon.

Felvidéki Mária Rádió
Hétfőtől péntekig 9, 15 és 18 órakor, szombaton és vasárnap 15 és 18 órakor.
Hallgatható az interneten a www.mariaradio.sk oldalon.

Erdélyi Mária Rádió
Hétfő, szerda, péntek: 18 óra (magyar idő szerint 17 óra)
Kedd, csütörtök, szombat: 8 óra (magyar idő szerint 7 óra)
Vasárnap délelőtt és délután
Hallgatható interneten a www.mariaradio.ro honlapon.

Görögkatolikus Médiaközpont
Minden szerdán és pénteken közvetítenek Előre Megszentelt Áldozatok Liturgiáját és minden vasárnap Szent Liturgiát. A pontos időpontok és a közvetítések a médiaközpont Facebook-oldalán keresztül érhetők el.

A további magyar egyházmegyék élő szentmise-közvetítéseinek listája itt olvasható:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket?fbclid=IwAR1Icg5huRYZ937O7zJwTrKwwpT7e26QgFL0fZI0pRDL6bzqNUvOhHjOjrg

Forrás: Magyar Kurír

Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye