március 2020

https://dehir.hu/dtv/eronk-forrasa-2020-03-19/

Keresztény életünk nagy kihívása a jelen helyzet, de itt is meg kell találnunk azt a választ, amit Jézus Krisztustól tanulhatunk. Elsősorban azt, hogy az emberi élet törékeny.
Sokan berendezkednek pusztán a földi életre, ezt mutatja a vásárlási láz is, és láthatjuk, hogy nagyon sok ember csak önmagára gondol: nem számít a másikkal mi történik, csak nekem elég legyen.

Egyre kevesebben jártak a hét elején a templomokban, és mára már érvénybe lépett a MKPK rendelkezése, miszerint nyilvános miséket liturgiákat nem tartunk. Ezen a héten van a Magyar Katolikus Egyház Egyház élelmiszeradomány gyűjtése. A hatalmas, megrakott bevásárlókocsik vajon mennyi adományt tartalmaztak? Sajnos azt tapasztaljuk, hogy keveset, hiszen nem jutottak el hozzánk az adományok úgy, mint ahogyan az adventben megtörtént. Most mindenki elkezdett magára gondolni.
Aránytalanságok vannak az életünkben, gondolkodásunkban, nagyböjt ilyen szempontból elgondolkodtat bennünket.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel Vojtkó Ferenc szerkesztő-műsorvezető beszélget a Debrecen Televízió Erőnk Forrása című felekezeti magazin-műsorában:
https://dehir.hu/dtv/eronk-forrasa-2020-03-19/

Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Szent József ünnepén, március 19-én tartották meg az utolsó nyilvános szentmiséket a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében is. A kialakult járvány terjedésének megfékezése érdekében március 20-tól visszavonásig megszűnnek a nyilvános liturgiák, országszerte kiürülnek a templomok és szokatlan, ugyanakkor szomorú, eddig nem tapasztalt hiányérzet keríti hatalmába a hívő embert. A debreceni Szent Anna-székesegyházban Vadászi László atya mutatta be az utolsó reggeli szentmiséket 18-án és 19-én.

László atya gondolataival bátorította, támogatta a jelen lévő híveket, amelyet különös módon kiegészítettek a 18-án elhangzott olvasmány szavai a búcsúzás hangulatát idézve:
„Tartsd meg a parancsokat, törvényeket, amelyeket adok neked!” (MTörv 4,1.5-9) Ebben az ószövetségi szakaszban az Úr szól az Ő népéhez. A napokban folyamatosan halljuk, olvassuk a kialakult járvány miatt hozott főpásztori intézkedéseket.
Tartsuk be ezeket, „hogy éljetek és … elfoglaljátok az ígéret földjét…” (MTörv 5,8,1). E két felszólítás összetartozik, egymásból következik. Ezt látjuk a Szentírásban, Izrael népének történetében is. Testben ott lehetsz az ígéret földjén, mondhatod, hogy birtoklod, hogy a tiéd, de ha berzenkedsz Isten parancsai ellen, akkor lélekben még nem érkeztél meg. Távol vagy.

Az igeszakasz záró szavai pedig így hangzanak: „Gondosan vigyázz tehát magadra és lelkedre: el ne feledd azokat a dolgokat, amelyeket tulajdon szemed látott, ne távozzanak szívedtől egész életedben, ismertesd meg őket fiaiddal s unokáiddal” ( MTörv 4,1,9).

Ehhez a búcsú érzéshez két evangéliumi rész is kapcsolódik. Jézus Szamária egyik városában Jákob kútjánál találkozott a szamariai asszonnyal, aki azt mondta Neki: „Atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti meg azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni.” „Hidd el nekem, asszony – mondta Jézus –, elérkezik az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát” (Jn 4,20-21). „Mert az Atya ilyen imádókat akar” (vö. Jn 4,21-23).

Lehet kérdezni, melyik templomba menjek imádni az Atyát. A Jézus Szíve-, a Szent Anna-, vagy a Szent Család-templomba? Az Istent igazán imádók lélekben és igazságban imádják Őt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy nem a hely a fontos. Ha van lehetőségünk részt venni szentmisén, boldogan megyünk a templomba, de akkor se szomorkodjunk, ha egy időre mindez akadályozva van.

Továbbmenve, a Szentírásból olvashatjuk, hogy Nabukodonozor 607-ben, Jeruzsálem elfoglalása után lerombolta az első templomot. Nincs templom, megszűnik az áldozat-bemutatás. Sőt, ezen felül még fogságba is hurcolják a népet, és az Úr a prófétáján keresztül szól hozzájuk: „Ne féljetek, veletek megyek. Ott leszek veletek a fogságban.”

Gondoljunk most erre. Krisztus szól hozzánk, Ő is „elhagyja a templomot”, és velünk jön az otthonainkba. Mostantól nem a szentmisén találkozhatunk vele, hanem a szívünkben, az otthonaitokban” – fejezte be bátorító, vigasztaló gondolatait Vadászi László atya.

Kovács Ágnes/Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A járvány szembesít bennünket létünk esetlegességével, kezünk alkotásainak törékenységével és múlandóságával, valamint azzal, hogy mindannyiunk élete Isten kezében van. Egészen bizonyos, nem az Ő büntetése ez a járvány, hiszen nem feledkezhetünk el arról, hogy Ő szerető mennyei Atyaként viseltetik irántunk mindenkor és mindenben. Most is gyermeki bizalommal és teljes reménységgel hagyatkozzunk Őrá és örök végzéseire.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezéseivel összhangban, a következőket rendelem el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében a járványveszély idején.

A NYILVÁNOS LITURGIÁK

A nyilvános liturgiák (szentmisék, zsolozsmák, keresztutak, litániák, rózsafüzérek, megáldások, ünnepélyes házasságkötés) 2020. március 20-tól a rendelkezés visszavonásáig szünetel. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint egyházmegyénk területére felmentést adok a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).
A már felvett miseszándékok a nép részvétele nélkül (sine populo) engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). Az Úr napjának megszentelése azonban továbbra is ugyanúgy parancs marad számukra. A Katekizmusban és az Egyházi Törvénykönyvben található irányelvek szerint (vö. KEK 2183 és CIC 1248. k. 2. §), ha valakinek súlyos okból lehetetlenné válik részvétele az eucharisztikus ünneplésen, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével (ajánljuk a mobil applikációt) vagy más imával – egyénileg vagy a családban, illetve az online és a közszolgálati televízióban elérhető miseközvetítésbe áhítatos lélekkel kapcsolódjon be, és végezzen lelki áldozást. A híveket arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe. Vasárnaponként 11.30-kor a Debrecen TV is közvetít szentmisét a Szent Anna-székesegyházból, mely a DTV és az Egyházmegye YouTube oldalán is követhető.

LELKI SZENTÁLDOZÁS

A lelki szentáldozás (communio spiritualis) az áldozásnak az a módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki szentáldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra.

A lelkiáldozás imádságai:

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek
magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste
őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen

 Vagy:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
hogy a lelkembe fogadhassalak.

Mivel most nem tudlak
szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

A KERESZTSÉG SZENTSÉGE

Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (szülők és keresztszülők jelenléteével), betartva a higiéniai előírásokat.

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE

Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és tanúk jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE

Szentgyónást telefonon vagy online nem lehet végezni. Rendes körülmények között a súlyos bűnök megbocsátása csakis a bűnbocsánat szentségében lehetséges. Tekintettel azonban a rendkívüli járványügyi helyzetre – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé teszem az általános feloldozás megadását (vö. CIC 961–963. k.).
Az általános feloldozás menete:
Az általános feloldozásban részesülni kívánókat – ilyen cselekményre alkalmasak lehetnek például a hatósági rendelkezésekkel összhangban végzett utolsó nyilvános liturgiák – figyelmeztetni kell arra, hogy készüljenek fel kellő lelkülettel, azaz őszintén bánják meg elkövetett bűneiket, legyen meg bennük az erős elhatározás a bűnök elkerülésére, az esetleg okozott botrány vagy kár jóvátételére és az a komoly szándék, hogy mielőbb egyenként is megvallják súlyos bűneiket, melyeket az általános feloldozás alkalmával meggyónni nem tudnak. Kapjanak végül mindnyájan valamilyen elégtételt, amit egyéni buzgóságból meg is tetézhetnek.

TEMETÉS

A temetés egyszerű formában és röviden tartandó meg a sírnál, a ravatalozó mellőzésével.

ÜNNEPEK

Az elsőáldozást, a bérmálkozást, templomok búcsú ünnepét halasszuk el a járvány megszűnése utáni időszakra.

 

Imával esedezzünk napról napra az élő Istenhez a járvány megszűnéséért és minden érintettjéért. Az alábbi imádságokat ajánlom ezekben a nehéz napokban.

SZENT II. JÁNOS PÁL IMÁJA

Lábaidhoz térdelek, oh Keresztrefeszített Jézus,
imádlak Téged és hálát adok Néked az életemért.
Te letörlöd a könnyeimet, támaszom vagy nehéz pillanataimban,
meghallgatod a panaszomat és elfogadod a tiéddel együtt, az én fájdalmamat is.
Ismered a fáradt szívemet, mely boldogan szeret téged
és elfogadtatod velem az élet nehézségeit.
Sokszor nem gondolok a te fájdalmadra és csak a magam fájdalmát tárom Eléd.
Te mégis rám teszed a kezed és megvigasztalsz engem,
sebeimet meggyógyítod a szereteteddel.
Karjaidba veszel és így megérezteted velem izzó szeretetedet.
Most is kopogtatok a szíveden és kegyelmet kérek Tőled:
Hallgass meg engem, oh Uram, ha kérésem egyezik az akaratoddal!
Keresztrefeszített Jézus, melletted ott van a te Anyád,
fogadjátok be az összes szenvedőt és legyetek számukra vigasztalás és reménység!
Ámen!

FERENC PÁPA FELAJÁNLÓ IMÁJA

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.
Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

ERDŐ PÉTER BÍBOROS, PRÍMÁS IMÁDSÁGA

Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.

ANGELO BAGNASCO ÉS JEAN-CLAUDE HOLLERICH SJ BÍBOROS ÉRSEKEK KÖZÖS IMÁDSÁGA

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavar- és aggodalomkeltő időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük.
Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól.
Kérünk Téged, aki a egyszülött Fiaddal és Szentlelkeddel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

 

JÁRVÁNYBAN SEGÍTŐ SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁT KÉRŐ IMÁDSÁG

Szent Sebestyén, könyörögj értünk!
Római Szent Franciska, könyörögj értünk!
Szent Rókus, könyörögj értünk!
Szent Rozália, könyörögj értünk!
Borromeo Szent Károly, könyörögj értünk!
Gonzága Szent Alajos, könyörögj értünk!

Könyörgés

Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk!
Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket!
A hirtelen és készületlen haláltól ments meg, Uram, minket!
Mi bűnösök kérünk téged: hallgass meg minket, Urunk! Ámen!

 

Öröm-hír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Kórházlelkészség munkatársai Palánki Ferenc megyéspüspök és a kórházak kérésére a kialakult járványügyi helyzet miatt telefonos ügyeletet tartanak. Szeretettel várják a betegek, hozzátartozók, egészségügyi dolgozók hívásait, most ebben a nehéz időben is.

A szolgálat ezen lehetőségről és telefonos elérhetőségeikről a facebook oldalukon keresztül is tájékoztatja az érintetteket: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=106634594305195&id=106423640992957&__tn__=K-R

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Római Katolikus Kórházlelkészi Szolgálatát 2018-ban alapította Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök. Az egyházmegyében 9 kórházban 10 telephelyen vannak jelen a Kórházlelkészi Szolgálat munkatársai, a főállású beteglátogatók, lelkigondozók és római katolikus papok. Fő feladatuk a beteglátogatás, a lelkigondozói beszélgetés, mely során nem tanácsot, okos válaszokat adnak a betegnek, hanem odafigyelést, együttérzést, megértést és időt ajándékoznak. Az erről szóló írásunk itt olvasható: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2510-romai-katolikus-korhazlelkeszi-szolgalatot-inditott-a-debrecen-nyiregyhazi-egyhazmegye

DEBRECEN-NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE,
RÓMAI KATOLIKUS KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLAT elérhetőségei

Berényiné dr. Felszeghy Márta, koordinátor 06 / 30 / 153 6760

DEBRECENI EGYETEM, KLINIKÁK
Geréné Sárga Monika, beteglátogató 06 / 30 / 174 5855
Tóth László, római katolikus pap 06 / 30 / 627 2230

DEBRECENI EGYETEM, KENÉZY GYULA KÓRHÁZ
Láng Tibor Pálné Erika, beteglátogató 06 / 30 / 153 6150
Laczkó Zsolt kórházlelkész 06 / 30 / 954 1361

NYÍREGYHÁZA - JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ
Molnár Tünde, beteglátogató 06 / 30 / 256 9269
Kovács Levente Gyula, római katolikus pap, 06 / 30 / 503 1715
Jakus Ottó, római katolikus pap, 06 / 20 / 519 9302

NAGYKÁLLÓ - SÁNTHA KÁLMÁN SZAKKÓRHÁZ
István Judit, beteglátogató 06 / 30 / 185 7230
Ruszki Gábor, római katolikus pap 06 / 70 / 384 3384

MÁTÉSZALKA - MÁTÉSZALKAI KÓRHÁZ
Farkas Istvánné Elza, beteglátogató 06/ 30 / 419 0527
Heidelsperger István, római katolikus pap 06 / 30 / 968 6931

FEHÉRGYARMAT - FEHÉRGYARMATI KÓRHÁZ
Szabó Róbertné Tóth Anikó, beteglátogató, 06 / 70 / 261 7374
Bökő Péter, római katolikus pap 06 / 30 / 466 3865

VÁSÁROSNAMÉNY - SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ
Jónás Julianna, beteglátogató 06 / 20 / 284 1765
Marossy József , római katolikus pap 06 / 30 / 454 5498

KISVÁRDA - FELSŐ-SZABOLCSI KÓRHÁZ
Dolhainé Szűcs Rita, beteglátogató 06 / 30 / 645 6449
Katona István, római katolikus pap 06 / 20 / 594 0269

BERETTYÓÚJFALU - GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ
Bagdi Erzsébet, beteglátogató 06 / 20 / 219 5448
Mészáros Krisztina, beteglátogató 06 / 30 / 784 7998
Rákóczi Jenő, római katolikus pap, 06 / 30 / 580 3501

Kovács Ágnes/Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Kuzmányi István, az Új Ember katolikus hetilap és a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője, az Adoremus liturgikus kiadvány felelős kiadója 2020. március 17-én kiadott közleményében olvashatjuk, hogy tekintettel arra, hogy az értünk vállalt felelősséggel és körültekintéssel eljárva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) március 22-től a járvány terjedésének megfékezése érdekében a nyilvános liturgiákat templomainkban szünetelteti – az Adoremus kiadvány ingyenesen elérhető és letölthető lesz az Új Ember honlapjáról: https://ujember.hu/.

„Reméljük, ezzel könnyebbé válik mindenkinek, hogy egyénileg és családilag otthonában még áhítatosabb lélekkel tudjon bekapcsolódni az Egyház liturgiájába, imájába, továbbá az online miseközvetítésekbe, illetve a közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon közvetített szentmiséibe.
Amíg módunk és lehetőségünk van rá, továbbra is kiadjuk és terjesztjük nyomtatott formában az Adoremust, azaz a rendelkezés nem szünteti meg az eddigi előfizetéseket, terjesztési módokat. Köszönjük vásárlóink és előfizetőink hűségét, megértését. Jusson minél gyakrabban eszünkbe Anselm Grün járvánnyal kapcsolatos Facebook-üzenetének egyik részlete: „Védem magamat, hogy téged védjelek!” – fogalmazott Kuzmányi István igazgató-főszerkesztő.

Kovács Ágnes/Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve közleményt adott ki, melyben többek között arról rendelkeznek, hogy a nyilvános liturgia március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Milyen új utak nyílnak meg a lelkipásztorkodásban? – erre keresi a választ Füzes Ádám esperes, a Kanter Károly Felnőttképzési Intézet igazgatója.

Erdő Péter bíboros 2015. január 1-jével alapította az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Kanter Károly Felnőttképzési Intézetét, ahol nem iskolai rendszerű egyházimunkatárs-képzés folyik.

Csatornaváltás

A tridenti zsinat után megszilárdult szentségi lelkipásztorkodás alapjain álló egyházi életünket az utóbbi évtizedek újabb és újabb kihívások elé állítják. E-mail-listák, internetes oldalak, keresőprogramok, blogok, vlogok, közösségi média stb. Olyan online ösvények nyíltak meg, amelyekre kezdetben bizalmatlanul, bátortalanul léptünk, majd az újabb generációk egyre ügyesebben jelentek meg ezeken a tereken, ahol a ránk bízottakat leginkább megtaláljuk.
A járványhelyzet látszólag ellehetetlenít csatornákat. Vidáman zengő, zsúfolásig teli templomok, húsvét előtt hosszú órákig a gyóntatószékben szolgáló atyák, békekézfogások a mise alatt és parolázással búcsúzó pap – olyan képek ezek, amelyeket idén tavasszal csak a szívünkben őrizhetünk meg.

Lehet másként is?

Rómában szentségtan-professzorunk, Achilla M. Triacca SDB mesélt egy kopt papról, aki minden újszülött fiát pappá szentelte, hogy aki megéli a felnőttkort, az úgy is pap lehessen, ha nincs éppen elérhető püspök: így biztosította a szentségi folytonosságot.
Lehet másként is, mint ahogy megszoktuk, mint amit „egyetlen járható útnak” szoktunk gondolni. Jelenleg nem üldözés, hanem egy vírus tart egymástól távol bennünket. Azonban olyan korban élünk, amikor az információ, de a kapcsolataink nagyja is online érkezik. A hetven és nyolcvan év közötti ismerőseim szinte kivétel nélkül fent vannak a Facebookon, de nyolcvan fölött is vidáman interneteznek, e-maileket küldenek, fogadnak. Egy Messenger-üzenet nem helyettesít egy ölelést, azonban mégis valóságos figyelem, érdeklődés, biztatás lehet benne – valós időben. A sokféle videotelefonálási lehetőségről nem is beszélve.

Spirituális lehetőségek a virtuális térben

Évek óta nem csak Barsi Balázs és Pál Feri, de sok plébános, szónok osztja meg előadásait hanganyag vagy videó formájában a világhálón. Szentmisét élőben nemcsak tévétársaságok közvetítenek, hanem plébániák is rendszeresen, egyszerű webkamerával. Eddig csak a betegeknek, távollévőknek. Emellett olvasnivalók is szép számmal találhatók a neten, akár egész könyvek vagy napi gondolatok.

Amit a lelkipásztor tehet

A legfontosabb talán a kezdeményezés. Mindenhonnan elbizonytalanító, elszomorító hírek érkeznek hozzánk. Veszteségeket élünk meg emberi kapcsolatainkban és vallási közösségeinkben. Mennyire jó, amikor az a pap, akinek a miséjét hallgatjuk vasárnaponként, és akinek ismerjük a hangját, a gondolkodását, a szófordulatait, az mellénk lép a virtuális térben. Nem arra gondolok, hogy a plébániák alakuljanak stúdiókká, ahol 24 órás sugárzást kezdenek a neten. Ne dolgozzunk feleslegesen itt sem.
Ajánlás, válogatás
A meglévő jó anyag mindenkinek jó lehet. A lelkipásztor segítsen válogatni (sajnos sok butaság, teológiai tévedés, lelki felelőtlenség is ott van a katolikus oldalakon), valóban tiszta vízhez és tápláló ételhez vezetni a híveit. Magam is sokakat örvendeztettem meg például Béri Renátó atya katekéziseinek ajánlásával, akit én is hetente hallgatok és töltődöm vele.
Személyes gondolatok
Korunk egyik szellemi veszélye az át nem gondolt gondolat továbbadása. Ne osszunk meg gondolkodás nélkül valamit valakitől, hanem kapjon egy közösség a vezetőjétől valami rövid, a pásztor saját elmélkedéséből született, a rábízottaknak szóló személyes üzenetet. Ennek a formája lehet kör-email, blog, vlog, poszt stb., de legyen mögötte személyes gondolat.
Vidám, pozitív szavak
A járvány természetes velejárója a pánikveszély és a lehangoltság. A kereszténység veszélye, hogy túl komolyak akarunk lenni, mintha mosolygásunk megsértené Istent – vagy csak inkább egymás rosszkedvét? Milyen jó vidám színű, hangú, mosolyra fakasztó képet, üzenetet, viccet kapni e napokban.
Vállaljuk az arcunkat
Egy kétperces videoüzenet többet ér két oldal bölcsességnél. Nem kell teljes miseközvetítéseket közzétennünk feltétlenül, de manapság olyan könnyű képet, rövid videót küldenünk. Éljünk vele!
Ajánljunk fel online beszélgetést
A gyóntatásra, lelki beszélgetésre, egyéb megszűnt „csatornára” szánt idősávot ajánljuk fel, hogy telefonon, Skype-on, videochaten stb. személyes beszélgetésre rendelkezésre állunk. Sok tanácsadó szakma állt át erre és alkalmazza haszonnal.

Közösségi élet új csatornákon

Nem tudunk a templomban együtt imádkozni, családközösséget, imaközösséget tartani a hittanteremben, házaknál. Miért is szeretjük pedig? Egymás példája, rossz és jó tapasztalatai megerősítenek. A közös időpont is segít, hogy ott legyünk, imádkozzunk.
Jó hír: sokféle módja van annak, hogy egyszerre imádkozzunk és megosszuk lelki tapasztalatainkat, gondolatainkat, meghallgassuk egymást. Facebook-csoport „live” (élő) eseményébe is bekapcsolódhatunk, de ha a beszélgetés a fontos, akkor videokonferencia-hívásokat kezdeményezhetünk többféle felületen (pl. Zoom.com).

Ki ért ennyiféle kütyühöz?

Én sem :) Nem a plébánosnak, káplánnak, püspöknek kell ehhez értenie. Körül vagyunk véve cyber-benszülöttekkel, akik mindezeket (és még ennél sokkal több eszközt) ismernek, készségszinten használnak. Akiknek elég azt elmondanunk, mit szeretnénk, a hogyant pedig tudni fogják. Itt az ideje, hogy éljen és cselekedjen az Egyház, ami nem a lelkipásztorokból áll, hanem az egész közösség együtt alkotja. A lelkiatya gondolkodjék, és fogalmazzon meg biztató, bátorító, vidámító, okosító gondolatokat, szavakat. A hozzáértő csapata pedig segítsen ezt eljuttatni az e-mail-listákon, plébániai Facebook-csoportokon stb. keresztül mindenkihez.
Csatornaváltásra hív bennünket a járványügyi helyzet. Legyünk bátrak az új csatornákon, és legyünk hálásak, hogy van most rá időnk, és van kivel, van kinek eljuttatni a jó hírt: nem a vírusé, a halálé, a félelemé az utolsó szó, hanem a Feltámadté!
Keressük együtt a lelkipásztorkodás új csatornáit. Ha kérdésed van, vagy rendszeres, átvehető megoldásokat találtál az új helyzetben (Skype-rózsafüzér, szentmise-közvetítés stb.) kérünk, oszd meg velünk. A hasznos információkat szerkesztve közreadjuk. Kérjük, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre írj. Köszönjük.

Forrás: Magyar Kurír

 

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a nyilvános liturgiák szüneteltetése alatt március 22-től visszavonásig minden vasárnap 11.30-tól mutat be szentmisét a debreceni Szent Anna-székesegyházban, amelyet a Debrecen Televízió közvetít, és élőben követhetjük a dehir.hu oldalán is: http://dehir.hu/dtv és visszanézhetjük később kb. 13.00-tól a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye facebook oldalán: https://www.facebook.com/dnyem/ , az egyházmegye youtube csatornáján is: https://www.youtube.com/results?search_query=Debrecen+ny%C3%ADregyh%C3%A1zi+egyh%C3%A1zmegye.

Amint arról már hírt adtunk az MKPK közleménye szerint a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a nyilvános liturgia a templomokban szünetel. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomokat nem zárják be.A koronavírus-járvány miatt duplájára nő a vallási közvetítések száma a Duna Televízióban és a Kossuth Rádióban – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA). Vasárnap délelőttönként a Duna Televízión szentmisét és istentisztelet is közvetítenek.

Kovács Ágnes/Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 

2020. március 11-én első alkalommal találkozott a Család Csoport a Szent Imre Gimnáziumban, Nagy Csaba házasság- és családteológus atya meghívására.

A Család Csoportba jelentkező érdeklődők kérdéseket kapnak Csaba atyától a találkozók előtt kb. két-három héttel, amelyről otthon már közösen gondolkodhatnak és beszélgethetnek. A havonkénti Család Csoport találkozókon más házaspárokkal és családi állapottól függetlenül minden érdeklődő résztvevővel megoszthatják saját tapasztalataikat, beszélgethetnek, támogathatják egymást és tanulhatnak a többiek példájából.

A márciusi találkozón a családegyház fogalmával és működésével foglalkoztak a csoport tagjai, és megosztották egymással a Nagyböjt megélésének mikéntjét, a mindennapi családi élet kihívásait és élményeit.
A gyermekek felügyeletéről a Szent Imre Gimnázium tanulói gondoskodtak, akik újra örömmel vállalták ezt a feladatot, hiszen számukra is egy újfajta, „életszerű” tapasztalat a mindenféle korosztályú kisgyermekekkel való foglalkozás, a közös játék, étkezés.

A Csoport visszajelzései a márciusi találkozóról:

„Jó volt a feltöltődés a mindennapi rutinban, nem borította fel a napirendünket és a másnap reggelünket sem.”

„Fontosnak tartjuk a Család Csoport működését, a havi szinten való találkozásokat, mert megtapasztalhatjuk a hasonlóságot más családokkal, és ez erőt ad. Tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül a problémával, és jó együtt nevetni.”

„Nagyon jó, számomra hasznos a Család Csoport működése, mert kicsit beleláthattam más keresztény családok működésébe, napjaiba, és ötleteket merítettem. Szívesen részt vennék máskor is.”

„Mindig hasznos mások gondolatait meghallgatni, mindig vihetünk belőle valamit haza a saját családunkba.”

„Bátorítok mindenkit, hogy jöjjön. Jó a csapat.”

„Megéri eljönni: színvonalas beszélgetés hasonló érdeklődésű emberekkel, barátias légkör.”

„Úgy gondolom, mindannyian társas emberek vagyunk, és jó egy kicsit kiszakadni a hétköznapi rutinból. Minden alkalom egy ajándék és sokat tanulunk egymástól. Szükség van a megerősítésre, hogy jó úton vagyunk és jó látni, hogy mások is ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, és nem vagyunk egyedül.”

„Köszönjük a gimnazisták segítségét. Nagyon aranyosak és lelkesek, hálásak vagyunk a lelkiismeretes törődésükért. És köszönjük a vacsorát is, ami jólesett ebben a körben, beszélgetéssel.”

„Szervezőként nagyon jó volt megtapasztalni kicsiben azt, hogy amiről kellene, hogy a társadalmunk nagyban is szóljon: ezen az estén tanárok, szakácsok, gimnazisták és a lelki vezetőnk azon tevékenykedtünk, hogy segítsük a családokat. Helyünkön voltunk, és ez boldoggá tett bennünket.”

A Nagy Csaba atya által kísért Család Csoport következő találkozója (eddigi terv szerint) április 15-én szerdán 18h-tól lesz a Szent Imre Gimnáziumban. Amennyiben az alkalmat a kialakult helyzet miatt nem tudjuk megtartani, értesítjük a családokat.
E-mailes és telefonos kapcsolattartásra ajánljuk a következő elérhetőséget: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , +36 30 540 8640.
A jelentkezőknek küldjük a következő találkozó előkészítéséhez a kérdéseket.

Nagy Csaba atya és munkatársai
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Az MKPK közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

A koronavírus terjedésének megakadályozására hozott kormányzati intézkedések sorozata azt a benyomást keltheti, mintha az egyes embereknek nem lenne tevőleges szerepe a járvány elleni küzdelemben. Pedig mindannyiunkon múlik, mennyi ideig tart és hogyan zajlik le a járvány.

Mindannyian személyes döntések tucatjait hozzuk meg nap mint nap, döntéseinkkel a vírus terjedéséhez vagy megakadályozásához hozzájárulva. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a védekezésben részt vevő egészségügyi szakemberek közreműködésével összegyűjtötte, mi az, ami nem rendeleteken, központi intézkedéseken, hanem az egyes emberek személyes döntésein múlik.

Kérjük, az alább felsoroltakat tartsák szem előtt, és adják tovább ismerőseiknek is.

– Maradjon otthon, ha csak teheti, ne mozduljon ki lakásából.
– Mosson gyakrabban kezet, szellőztessen.
– Kerülje a tömeget, a tömegközlekedést.
– Vásárlásnál, edzőteremben tartson a szokásosnál nagyobb távolságot másoktól.
– Ne álljon sorba a boltban, feleslegesen ne halmozzon fel készleteket.
– Külföldre, belföldre csak halaszthatatlan esetben utazzon.
– Halassza el a nagyszülők, a családtagok, az ismerősök meglátogatását.
– Akkor se menjen moziba, szórakozóhelyre, bármilyen zárt helyen tartott rendezvényre, ha ott száz főnél kevesebben vannak.
– Informatikai eszközök segítségével kommunikáljon.
– Rendeljen interneten, kérjen kiszállítást.
– Kérjen segítséget az önkormányzattól a bevásárláshoz, elengedhetetlen esetben a mindennapi ügyintézéshez.
– Ne fusson össze a haverokkal, a legszükségesebbeket beszéljék meg telefonon vagy a neten.
– Ne teremtsen új személyes kapcsolatokat, várja meg a járvány elmúlását.
– Halassza el a házibulit.
– Ne csoportosan, hanem egyedül használja a liftet.
– Ne a komfortzónáját, az egészségét tartsa szem előtt.
– Csak a hatóságok tájékoztatásait fogadja el hitelesnek.
– Működjön együtt a hatóságokkal.
– Orvosi segítséget telefonon kérjen, ne keresse fel személyesen háziorvosát.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Öröm-hír Sajtóiroda - Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye