szeptember 2019

Michael August Blume, Magyarország apostoli nunciusa a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyébe érkezett, hogy tiszteletét tegye Nyíregyháza, Kisvárda és Debrecen városában. 26-án csütörtökön Debrecenben tett látogatása során számos helyen megfordult, hogy közelebbről is megismerhesse városunkat.

A csütörtöki napot a reggeli szentmisével nyitották a Szent Anna-székesegyházban, ahol egy rövid köszöntést követően megkezdődött a szertartás a nuncius úr koncelebrálásával. A szentmise főcelebránsa Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök volt.. A szentmisét követően a nuncius személyesen is tiszteletét tette a Szent József Gimnáziumban, ahol az angol szakos diákok fogadták őt. Az ünnepélyes alkalmat a gyermekkórus éneklése nyitotta meg. Ezt követően az iskolát, több diák részvételével, egy prezentáció keretében mutatták be a nunciusnak. Majd a lányok kórusa énekléssel örvendeztette meg a közönséget. Talán a bemutató fénypontja a „Menny a földön” című saját szerzeményű daluk volt, amelyet mindenki átszellemülve hallgatott a négy diáklány előadásában. A nuncius természetesen nem távozott üres kézzel, a tanulók tiszteletük és szeretetük jeléül egy ikonnal és egy rajzgyűjteménnyel ajándékozták meg a vendéget. Az előadás végén a nuncius örömét és háláját kifejezve elköszönt a tanulóktól, hiszen már várták a Szent Erzsébet Otthonban.

Az otthonban tett látogatása után útja a Déri Múzeumba vezetett, ahol dr. Angi János igazgató úr,  személyesen fogadta a vendéget és a vele érkező delegációt Itt a világhírű, Munkácsy Mihály által festett Krisztus-trilógiát tekintette meg, amelyet különleges fényjátékkal mutattak be,  hogy jobban a látogatók elé tárhassák a Munkácsy mesterhármasában rejlő részleteket.

Útja végezetéül a pápai nuncius a Református Nagytemplomot látogatta meg, ahol megismerkedhetett annak évszázadokra visszanyúló történetével.

Kép és szöveg: Szabó Dávid

Michael August Blume SVD Magyarország apostoli nunciusa 2019. szeptember 25-én Kisvárdán tett látogatást a Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvodában.

A Szentszék magyarországi nagykövete 2018. július 4-én vette át megbízatását Ferenc pápától. Blume érsek papi hivatásának kibontakozásában fontos szerepet játszott Magyarország és a magyar közösségek, így nagy megtiszteltetés, hogy köszönthettük érsek atyát a több mint 100 éves alma mater falai között.

Michael August Blume nuncius látogatásának első részében Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke kíséretében egy bemutatkozó rövid filmet tekinthetett meg intézményünkről közel 200 diák jelenlétében, valamint egy angol nyelvű ismertető összefoglalót 2 tanuló konferálásával. Ezt követően Kaszásné Tóth Judit intézményvezető asszony köszöntötte nuncius atyát és kíséretét, majd közösen meghallgattuk érsek atya hozzánk intézett gondolatait: „Nagyon örülök és elismerésemet fejezem ki mindenkinek, aki ma ezt a találkozót előkészítette. Köszönöm, hogy bemutattátok számomra az iskolát” – majd kérte, hogy a közös találkozót a Miatyánk imádkozásával zárjuk.

Az intézményi látogatás második részében az apostoli nuncius Linzenbold József esperes-plébános atya kíséretében megtekintette a Szent Péter és Szent Pál apostolokról elnevezett plébániatemplomot. Belépvén a templomba mindannyiunkat átjárt a gyerekek csilingelő hangja: a Szent László Katolikus Általános Iskola Kicsinyek Kórusa Faragó Sándor karnagy úr vezényletével énekszóval köszöntötte érsek atyát és püspök atyát, többek között Karl Jenkins: Ave Verum című művével.

A köszöntő után Kaszásné Tóth Judit intézményvezető asszony rövid, történeti és történelmi áttekintő előadást tartott angol nyelven a kisvárdai római katolikus templomról. Az előadás végén a mindig mosolygós érsek atya így szólt a kicsinyekhez: „Köszönöm, hogy segítettetek éneketekkel közelebb hozni Isten ajándékát a szívünkhöz.”

A kisvárdai látogatás utolsó részében az orsolyita rendházba látogatott el nuncius atya kíséretével, ahol csendesen imádkozhatott a rendház kápolnájában, és maradandó gondolatokat írt Franciska és Ignácia nővér krónikás könyvébe, megőrizve azokat az utókor számára.

Kisvárda, 2019. szeptember 24.

Borus Lászlóné
sajtóapostol

Fotók: Molnár László

Michael August Blume SVD érseket, Magyarország apostoli nunciusát fogadta a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium iskolaközössége 2019. szeptember 25-én, szerdán délelőtt. A második és harmadik osztályos gyermekek két aranyos énekkel, a gimnázium tanulói pedig az iskola és a számukra fontos programok – német testvériskolánkkal való kapcsolat, római zarándokutak, nyári táborok, lelkigyakorlatok, FAVÉT – angol nyelvű bemutatásával várták vendégüket és kíséretét. A diákokkal való találkozás és apostoli áldása után nuncius úr az intézmény vezetőivel beszélgetett, majd szép emlékekkel indult látogatása további helyszíneire iskolánkból. Bizonyára jól érezte magát nálunk, mert megígérte, hogy ellátogat még hozzánk.
Nagy Éva

Nyíregyházán köszöntötték Magyarország apostoli nunciusát

Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusa szeptember 24-26-ig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében tesz látogatást. A szentszéki követet - aki Nyíregyházára, Kisvárdára és Debrecenbe látogat - Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök fogadta. 

Szeptember 24-én, Szent Gellért püspök emléknapjának ünnepén, este 18 órakor Michael August Blume SVD érsek, Magyarország apostoli nunciusa mutatott be szentmisét Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban.

Az apostoli nuncius a szentmisét magyar nyelven celebrálta. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök prédikációja kezdetén köszönetet mondott hazánk apostoli nunciusának, amiért elfogadta a meghívást és ellátogatott egyházmegyénkbe. „Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe van, akiről tudjuk, hogy távoli országból jött ide azzal a céllal, hogy tanítson bennünket, s élete példájával erősítse a magyarságban a keresztény hitet. Ezt köszönjük meg nuncius úrnak is. Eljött és a Szentatya szeretetével fordul hozzánk, ezáltal tanítja az itt élő népet az egyre szorosabb kapcsolatra Jézus Krisztussal. Köszönjük, hogy itt van velünk, és ezt a néhány napot a mi egyházmegyénkben tölti, hogy bátorítson, erősítsen bennünket!”
A megyéspüspök arra hívta fel figyelmünket prédikációjában, hogy mindannyian felelősek vagyunk a saját üdvösségünkért. Szent félelemben élve, másokat szolgálva kell jól élnünk, jó döntéseket hoznunk és vigyáznunk, nehogy megbántsuk Istent. Vegyünk példát Szent Gellért püspökről, aki egész életében Isten akaratát követte és engedte, hogy az Úr megvalósítsa őt, s vezesse az általa kijelölt úton.
A szentmise végén Felföldi László plébános mondott köszönetet az apostoli nunciusnak, amiért látogatásával a keresztény közösség egységét erősíti és újítja meg a szívünkben. A plébános háláját fejezte ki az apostoli nuncius imáiért és a koncelebráló atyák szolgálatáért.

Nadrai-Gergely Klaudia
sajtóapostol

Olyan időket élünk, amikor igen csábítóan hat a tények egyoldalú beállítása a közbeszédben. A leegyszerűsítések következtében a lényegelfedő interpretációk korszakát éljük. Ez a törekvés akkor bizonyul igen vonzónak, amikor a keresztény hit összetett valóságát érinti. Az ilyen törekvésekből álltak elő hajdanán a klasszikus eretnekségek, ill. jönnek létre a kortárs tévtanítások.

Az alábbiakban dr. Karkomperger Zoltán, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet professzora, debreceni plébános gondolatait olvashatjuk.

Az eretnekség görög eredetű jövevényszó nyelvünkben. Etimológiailag ki/válogatást jelent. Egy igaz állítást valaki kiragad a hitigazságok szerves és hierarchikus rendszeréből, és abszolúttá nyilvánítja a többi hitigazságokhoz történő kapcsolódásának ignorálásával. Éppen ez által válik tévtanítássá. Példának okáért alapvető jelentőségű Isten irgalmasságának hitigazsága, de ha elszakítanánk Isten igazságosságától, és így abszolúttá tennénk, akkor a leegyszerűsítés áldozatául esne – mindkettő. Ettől Aquinói Szent Tamás óva intett: „Igazságosság irgalmasság nélkül könyörtelenség; az irgalmasság igazságosság nélkül a széthullás melegágya.”

Manapság elég gyakran bukkanhatunk egyoldalú felfogásokra Jézus Krisztusról, aki „hitünk szerzője és bevégzője” (Zsid 12,2). Az ilyen vélekedések közül az egyik azt állítja, hogy Jézus nem hirdetett semmiféle hitigazságot, és senkit sem közösített ki. Mindenkit olyannak fogadott el, amilyen volt. Megértést tanúsított mindenki és minden iránt.

Az újszövetségi szentírásban azonban fedezhetünk fel olyan helyeket, melyek nem harmonizálhatók a fenti Jézus-képpel. Mindenekelőtt emlékeznünk kell arra, hogy Jézus azért halt meg a kereszten, hogy életének odaadásával hitelesítse azt az üzenetét, hogy ő Isten Fia, a Megváltó. Halálából felismerhetjük, hogy az ószövetségi próféták sorsában volt része, hiszen őket is üldözték és megölték (vö. Jer 38,4-6).

Amikor Jézus kijelentette, hogy teste és vére vétele nélkül nem lesz (isteni) élete követőinek, akkor sokan elfordultak tőle, és többé már nem jártak vele (vö. Jn 6,51-58). Azoknak, akik az eucharisztikus beszéd elhangzása után megmaradtak Jézusnál, ő nem rimánkodott: ‘Jaj, el ne menjetek! Találunk egy mindenkinek megfelelő, mindenki részéről elfogadható kompromisszumot’. Jézus a tanítványoknak felette a kérdést: „Ti is el kartok menni?” (Jn 6,67). Ezzel Jézus döntéshozatal elé állította övéit, szabadságukat tiszteletben tartva és használatát minden részletében megőrizve (vö. Lk 12, 49-53).
A Jézus mellett meghozott döntés értékéről így vallott gróf Széchenyi István: „Boldogok, akiket nem a nyavalya, a testi gyengeség vagy a haláltól való rettegés kényszerít végre térden csúszni a kereszthez, hanem akik már életük legszebb esztendőiben – midőn a fiatalság, egészség és jólét érzése szinte a halhatatlanság örömével tölti be őket –, ha már akkor, mondom, önként szeretetből a legfőbb jóhoz emelték fel lelküket, s ha nemcsak szóval, hanem tetteik által is gyakorolták vallásuk igazi értelmét, s nemcsak a közeli veszély indította őket Isten imádására.”

Jézus nem csupán hírnöke Isten szeretetének és irgalmasságának, hanem olyan eszkatologikus próféta, aki döntéshozatalra, mellette történő kiállásra hív. Ez által jel, amelynek ellene mondanak (vö. Lk 2,34). Jézus küldetésének teljesítése folyamán különbözőképpen foglaltak állást személyéről és mondanivalójáról. Ez a benne hívők közösségére és az őt visszautasítók táborára osztotta kortársait. Ez az ellene vagy mellette meghozott döntés azóta végigvonul a történelmen, és megjellegzi mindenki életét. Ebből következtethetünk arra, hogy a keresztény életforma mindenkor döntéshozatal, és az is marad.
Talán elhalványult annak tudata, hogy a Krisztusba vetett hitünk döntésként és e döntéshez való hűségként áll elő. Közülünk sokan katolikus miliőben szocializálódva lettek Krisztus-hívőkké. A szülői ház sokszor mentesítette az embert a hitbeli döntés meghozatalának terhétől, és így nem kellett soha valódi döntést hozni Krisztus mellett vagy ellen. A többségi keresztény környezet magával sodorta az így hívővé váltakat. Amikor pedig ez a többségi környezet Krisztustól eltért, akkor nem kevesen ebben is követték a környezetüket. Ennek is köszönhetően a keresztények többé már nem alkotnak többséget a társadalomban. Ennek hátterén igen jól kidomborodik keresztény hitünk öntudatosan, felelősen és szabadon meghozott jellege.

Miről is kell döntést hoznunk? Végső soron a döntés meghozatala arról szól, hogy a magunk eszközeivel alkotjuk-e meg (barkácsoljuk-e össze) az isten-, Krisztus-, ember- és világképünket, vagy pedig készek vagyunk el- és befogadni, ill. megőrizni Istennek Jézus Krisztus által a Szentlélekben feltárt titkát. Arról kell tehát döntenünk, hogy magunknak építjük-e vallásunkat, vagy elismerjük és a magunkénak valljuk a kinyilatkoztatásra visszavezethető kereszténységet mint vallást. Mit jelentsen ez konkrétan?
Ha hitünket a kinyilatkoztató Istenbe vetjük, akkor el kell ismernünk, hogy ő alkotott minket a maga képére és hasonlatosságára, és történelmünkben Jézus Krisztusban feltárta önmagát úgy, hogy egy lett közülünk. A kereszténység azért kinyilatkoztatott vallás, mert Isten a történelem egy körülhatárolható területén és idejében – 2000 évvel ezelőtt Palesztinában – Jézus Krisztusban történelmünkbe lépett, és megismertette önmagát velünk maradandó végérvényességgel. A keresztény hit melletti döntésünkkel elismerjük, hogy üdvözítésünk művét és a hit szabályait maga Isten határozta meg. Az üdvözítés tervének megvalósításáról nem az ember döntött. Aki azonban igenlően el- és befogadja, hogy Isten képére lett alkotva, terve szerint lett megváltva, valamint arra lett meghívva, hogy az ő akarata szerint higgyen és éljen, annak a teremtett világon túlmutató reménység lesz gazdagsága. Ennek súlyos jelentőségét Szent Pál így adja értésünkre: „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk” (1Kor 15,19). Annak jutalma pedig, hogy hitben elkötelezetten kapcsolódunk Istenhez az, hogy már most részt vehetünk örökké igaz és kimondhatatlanul boldog szentháromságos életében, amely felülmúlja a mégannyira csodálatosan megalkotott, de a romlandóságnak alávetett világot.

Aki elméletileg vagy gyakorlatilag visszautasítja, hogy Isten képmása és megváltott ember, az erejét megfeszítve fog istenpótlékot alkotni a maga hasonlatosságára, mert a visszautasítás ellenére alapigénye megmarad, hogy legyen valakije vagy valamije, akire, ill. amire felnézhet.
A történelem élő Istenének visszautasítása és a fenti alapigény követésének vonulatában az ember istenített és isteníthet sok mindent: politikai irányvonalat, akármilyen ideológiát, nemzetet, a teremtett világot kizsigerelő globális gazdasági fejlődést, az ember méltóságát lábbal tipró géntechnika igézetét, stb. Az ezotériaőrület is ezen jelenségek közé tartozik. Mindezeknek egyik közös jellemzője, hogy ezekben nem Isten ismerteti meg velünk a döntését arról, hogy mi igaz és mi nem, hanem a rövidtávú érdekektől vezérelt, önző ember kiáltja ki azt, ami jó vagy rossz.
Beállítottságunkat mindezzel szemben hassa át és formálja az Istentől tágítani nem akaró ember vallomása: „Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. Uram, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek” (Zsolt 12,7-9).

Az ember a maga ízlése és jövőképe szerint alkotott világértelmezésének egyik előnye, hogy viszonylag könnyen érthető. Mivel emberi alkotás, ezért hátránya, hogy a kellemes életvitel bebiztosítására szabottak az igazság kérdése felvetésének mellőzésével. Ez pedig összeegyeztethetetlen az ember méltóságával és egyedülálló szellemi nagyságával a teremtmények világában.

A megoldást Simon Péter kérdésfeltevése és vallomása tartalmazza: „Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak” (Jn 6,68). Ennek a péteri meggyőződésnek elsajátítását miért ne jelölhetnénk ki a 2019-2020-as tanév programjának – nem csak a hittanórákon? E péteri program közéleti képviseletét gyermekeink tanulják meg szüleiktől, pedagógusaiktól és a hívő közösségtől. A péteri program gyermekeink számára történő továbbadásához alázatoskodás nélküli öntudatos alázatosságra van szükségünk, amellyel elismerjük, hogy végső rendeltetésünk feltárásában és abban történő meggyökerezésünkben csak a magunk eszközeivel segíthetünk magunkon. Simon Péter meggyőződésének megélésével és a benne történő elmélyüléssel Krisztus húsvéti életébe lépünk, és részt kapunk Isten időt és teret felülmúló szentháromságos közösségében, amely létezésünk legvégső horizontja, amelynek elérésére vagyunk betájoltak.

Egész életre szóló döntésünket e mellett a közösségbe kapcsolódásunk mellett szükséges meghozni, csábítson bármiféle igézetével is jelenünk korszelleme. Ez a döntéshozatal egyben az Istenbe vetett bizalom próbája is. Óvakodjunk ebben a folyamatban az igazságot elfedő leegyszerűsítő egyoldalúságoktól. Merjük Isten egész művét a történelemben, az emberben és önmagunkban a magunkénak vallani egyénre és közösségre ártalmas válogatások nélkül – az új tanévben is.

Dr. Krakomperger Zoltán
plébános

Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusa szeptember 24-26-ig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében tesz látogatást. A szentszéki követet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök fogadja

Michael August Blume SVD apostoli nuncius szeptember 24-26-ig tartó hivatali útjának első állomása 24-én, kedden Nyíregyháza lesz, ahol délután a Seregély István Papi Otthonban (Nyíregyháza, Széchenyi út 45.) találkozik Bosák Nándor és Katona István nyugalmazott püspökökkel és a többi otthonban lakó atyával. Ezt követően a pápai követ szentmisét mutat be este 6 órakor a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban magyar nyelven, homíliát tart Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök atya. A szentmise után az esti órákban a nyíregyházi papokkal folytat kötetlen beszélgetést.

Szeptember 25-én, szerdán délelőtt 9 órakor a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI kápolnájában találkozik az iskola tanáraival, diákjaival. Itt megtekint egy 15-20 perces angol nyelvű prezentációt az iskoláról. Ezután a Magyarok Nagyasszonya Főplébánián a szokásos egyházmegyei papi rekollekción vesz részt, és tart előadást.
Délután indul kíséretével Kisvárdára, ahol ellátogat a Szent László Katolikus köznevelési intézménybe, a Szent Péter és Pál Plébánia templomba, valamint az Orsolyita rendházba az itt élő nővérekhez.

Szerdán este már Debrecenbe érkezik, itt az egyházmegyei püspöki hivatalban vacsora keretében találkozik a városi papsággal, és a Boldogasszony Iskolanővérekkel. A találkozón jelen lesz Bosák Nándor nyugalmazott püspök, dr. Fekete Károly református püspök és dr. Papp László, Debrecen polgármestere is.

Szeptember 26-án, csütörtökön reggel 7 órakor, Michael August Blume SVD apostoli nuncius koncelebrálásával Palánki Ferenc megyéspüspök szentmisét mutat be a debreceni Szent Anna-székesegyházban. Aznap délelőtt 9 órakor a debreceni Szent József római katolikus köznevelési intézménybe látogat, ahol 15-20 perces bemutatót tartanak a diákok az iskola dísztermében. További délelőtti programja a Szent Erzsébet Otthonba vezet, majd a debreceni Déri Múzeumban, Munkácsy Mihály Krisztus trilógiáját tekinti meg fényjáték kíséretében. Ezt követően utolsó programként a debreceni Református Nagytemplomot is megtekinti.

Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusának magyar kötődései is vannak

Michael August Blume SVD korábbi ugandai apostoli nuncius, alessanói (Alexanum) címzetes érsek South Bendben (Indiana, Amerikai Egyesült Államok) született 1946. május 30-án.
Verbita szerzetes, 1972. december 23-án szentelték pappá szülővárosában. Matematikai baccalaureátusi fokozatot, majd Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen teológiai diplomát szerzett.
1975 és 1983 között teológiai tanár a ghánai Cape Coast regionális szemináriumában. 1983 és 1990 között az Isteni Ige Társasága ghánai és togo-benini tartományának elöljárója. 1990 és 1994 között az Isteni Ige Társasága generális tanácsának titkára.
1995. április 1-jétől szolgálatot teljesített a Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsánál. 2000. április 6-tól a Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsánál titkárhelyettes.
2005. augusztus 24-én Benin és Togo apostoli nunciusává nevezték ki. 2013. február 2-án ugandai apostoli nunciusi kinevezést kapott.

Beszélt nyelvek: angol, olasz, francia, német.

Ferenc pápa 2018. július 4-én nevezte ki alessanói címzetes érseket Magyarország apostoli nunciusává.
Blume érsek életében nem ez az első alkalom, hogy szoros kapcsolatba kerül a magyarsággal: papi hivatásának kibontakozásában is fontos szerepet játszott a magyar közösség.

South Bend százezer lakosú város Indiana állam északi csücskében, 50 kilométernyire a Michigan-tótól. Az itt letelepedett magyarok 1900-ban alapították első egyházközségüket, a Szent István-plébániát, melynek egykori plébánosa, Horváth Lőrinc 1916-ban új misézőhelyet építtetett Magyarok Nagyasszonya titulussal. Az új templomot 1921-ben emelték plébániai rangra, 1927-ben pedig megnyílt szomszédjában a Magyarok Nagyasszonya-iskola, melyben az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció nővérei oktattak.
A Magyarok Nagyasszonya-plébánia ma is álló temploma 1949-ben épült, freskóit Prokop Péter pap-festőművész készítette 1961–62-ben. E plébánia közösségéhez tartozott, és a Magyarok Nagyasszonya-iskola diákja volt Michael August Blume – vagy ahogyan egykori plébániáján emlegetik: Mike atya.

Michael 1960-ban fejezte be tanulmányait a Magyarok Nagyasszonya-iskolában, majd – környezete megdöbbenésére – Ohióba, az Isteni Ige Társasága, azaz a verbiták perrysburgi kisszemináriumába jelentkezett. A 14 éves fiú a népszerű amerikai katolikus hetilapban, az Our Sunday Visitorban bukkant rá a verbiták hirdetésére, melyben a rend hívta a szerzetesi és a misszionáriusi szolgálat iránt érdeklődő fiatalembereket. Michael úgy érezte, hivatása támadt: elküldte jelentkezését a hirdetésre, néhány nappal később pedig a verbita rend képviselői felkeresték a családot. A többi már történelem.

Michael August Blume-ot 1972. december 23-án szentelte pappá a Magyarok Nagyasszonya-templomban Joseph Robert Crowley, a Fort Wayne-South Bendi Egyházmegye segédpüspöke. 1974-ben Blume megkezdte misszionáriusi szolgálatát Ghánában: az első nyolc évet Cape Coastban töltötte, ezt követően kisebb városokban tevékenykedett, majd hét évet Accrában, az afrikai ország fővárosában szolgált. Két ciklus erejéig Blume a verbiták ghánai, valamint togo-benini tartományának elöljárója is volt.
Az Afrikában töltött évek alatt Blume licenciátust szerzett fundamentális teológiából a Pápai Gergely Egyetemen. Tizenhat év misszionáriusi szolgálatot követően Rómába hívták, ahol eleinte a verbita generális tanács titkáraként működött, majd pedig a Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozása Pápai Tanácsának titkára lett.

Blume rendszeresen publikált cikkeket a menekültkérdésről. Sokszor kelt útra, járt Ázsiában, Afrika számos országában, a Fülöp-szigeteken és Albániában. Több alkalommal is tagja volt annak a delegációnak, mely a Szentszéket képviselte az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságánál. 2004-ben Blume hazánkba is ellátogatott, részt vett a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének 100. évfordulója alkalmából hirdetett jubileumi év megnyitásán.
Michael August Blume-ot 2005. augusztus 24-én nevezte ki XVI. Benedek pápa Togo és Benin nunciusává. Blume érsek 2013-ig képviselte a Szentszéket e két afrikai országban, majd Ugandában folytatta szolgálatát egészen 2018-ig.
A világot látott Michael August Blume főpásztor gyökerei a kicsi rábaközi faluhoz, Himodhoz kötik, ahol a nagyanyja született 1881-ben, és aki innen került a távoli Amerikába. (Forrás: Magyar Kurír)

Kovács Ágnes
sajtóreferens
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó:Kaposvári Egyházmegye

Ferenc pápa „Vos estis lux mundi” motu proprio apostoli levele:

„Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni” (Mt 5,14). A mi Urunk, Jézus Krisztus arra hív meg minden hívőt, hogy a szentség, az egység és az erény ragyogó példaképe legyen. Mi mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy életünkben és felebarátainkhoz fűződő kapcsolatunkban

konkrét tanúságot tegyünk a Krisztusba vetett hitünkről.

A szexuális visszaélés bűncselekményei sértik Urunkat, testi, pszichés és lelki károkat okoznak az áldozatoknak és megsebzik a hívek közösségét. Azért, hogy ezen jelenség többé semmilyen formában ne fordulhasson elő, szükséges a szív mély és folyamatos megtérése, amelyet konkrét és hatékony tetteknek kell hitelesíteniük. Ez az Egyházban mindenkire vonatkozik, azért, hogy a személyes szentség és az erkölcsi elköteleződés hozzájáruljon az evangélium hirdetésének teljes hitelességéhez és az Egyház küldetésének hatékonyságához. Ez csak a szívünkbe kiárasztott Szentlélek kegyelmének segítségével lehetséges,  mert mindig emlékeznünk kell Krisztus szavaira: „nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15,5). Akkor is, ha már sokat megtettünk, továbbra is tanulnunk kell a múlt keserű leckéiből azért, hogy reményteljesen tekintsünk a jövőbe. Ez a felelősség elsősorban az apostolutódokat illeti, akikre Isten saját népének lelkipásztori vezetését bízta, és azt az elköteleződést kívánja meg tőlük, hogy az isteni Mester nyomdokait közelről is kövessék. Hivatalukból adódóan ugyanis ők „Krisztus helyetteseiként és követeiként kormányozzák a rájuk bízott részegyházakat, mégpedig nemcsak tanáccsal, meggyőzéssel és jó példával, hanem tekintéllyel és szent hatalommal is, csak arra használva azt, hogy nyájuk igazságban és szentségben gyarapodjék, megemlékezve arról, hogy aki nagyobb, olyan legyen, mint a kisebb, s aki elöljáró, mint a szolga” (II. Vatikáni Zsinat, Lumen gentium dogmatikai konstitúció 27). Ami az apostolutódokra különösen is vonatkozik, vonatkozik mindazon személyekre is, akik különféle módokon szolgálatokat töltenek be az Egyházban, az evangéliumi tanácsok szerint élnek vagy arra vannak meghívva, hogy a keresztény népnek szolgáljanak. Ebből adódóan célszerű, hogy egyetemes jelleggel eljárásmódokat dolgozzunk ki, hogy azon bűntetteket, amelyek a hívek bizalmát eljátsszák, megelőzzük és legyőzzük.

Kívánom, hogy ez a feladatvállalás teljesen egyházi módon történjen, és legyen annak a közösségnek a kifejeződése, amely minket egyesít, kölcsönös meghallgatásban és nyitottságban mindazok felé, akik szívükön viselik a megtérés e folyamatát. 

2019. szeptember 20., péntek 10:47

Bejelentés

Bejelentés

0/500

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

2019. szeptember 12-én Szűz Mária neve napjának ünnepén a debreceni Szent Erzsébet Otthon lakói, napközisei és munkatársai Máriapócsra elzarándokoltak, hogy ott köszöntsék az ünnep alkalmából Máriát, Égi Édesanyánkat.

A zarándokok számára Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya, Pásztor Károly nyugalmazott plébános és Nagy László Levente Pál atya közösen mutattak be szentmisét.
Hálát adunk a kegyelmekért, melyekben ezen a napon részünk lehetett.

Hlács Erika Szent Erzsébet Otthon
Fotók:Tóth Attila

2019. szeptember 20., péntek 09:29

Gyermekvédelem

Ezen a felületen bejelentést tehet az Önt ért vagy az Ön által megtapasztalt szexuális jellegű visszaélésekről, melyek az egyházmegyénkhez kötődő intézményekben, az egyházmegye területén belül fordultak elő.

Nyomatékosítjuk azonban, hogy a világi jog szerint bűncselekménynek számító eseteket a rendőrségen kell bejelenteni.

Milyen eseteket lehet itt bejelenteni?
Mindazokat az Önt ért vagy az Ön tudomására jutott szexuális jellegű visszaéléseket, melyek egyházmegyénk területén, illetve az egyházmegyénkhez kötődő intézményekben fordultak elő.
Szexuális jellegű visszaélésnek számít:

1. Valakinek erőszak vagy fenyegetés, illetve tekintéllyel való visszaélés által arra kényszerítése, hogy szexuális cselekményt hajtson végre vagy szenvedjen el

2. Szexuális cselekmény végrehajtása kiskorúval vagy kiszolgáltatott személlyel

3. Gyermekpornográfiát tartalmazó anyag előállítása, felajánlása, forgalmazása vagy birtoklása, akár telekommunikációs és informatikai úton, csakúgy, mint kiskorú vagy kiszolgáltatott személy pornográf forgatásban való részvételre csábítása vagy rábírása
Kiskorúnak számít az, aki a 18. életévét még nem töltötte be vagy a törvény erejénél fogva annak számít.


Kiszolgáltatott személy az a személy, aki beteg, fizikailag vagy pszichésen korlátozott, vagy személyes szabadságától meg van fosztva, ami által ténylegesen vagy alkalmilag, a felfogás vagy a cselekvés képességében, de legalábbis a sérelem elleni ellenállás képességében korlátozott
Gyermekpornográf anyag: bármely kiskorú személy ábrázolása, függetlenül az eszköztől, amelyet a kifejezett szexuális cselekmény során felhasználtak, legyen az valós vagy szimulált, vagy kiskorúak nemi szerveinek ábrázolása túlnyomórészt szexuális célból
Szexuális cselekmény a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.


Hogyan tehetek bejelentést?
Az Önt ért vagy tudomására jutott szexuális jellegű visszaélésről bejelentést tehet:

1. Az online bejelentő űrlapon
Mivel az online bejelentés hivatalos bejelentésnek minősül, azt csak bizonyos adatai megadásával, illetve az Ön által sérelmesnek talált eset rövid leírásával teheti meg.
A bejelentés lehetőség szerint tartalmazzon minden szükséges részletet: a cselekmény helyét és idejét, a részt vevő vagy informált személyeket, valamint minden más körülményt, amelyek segíthetik a cselekedet pontos megítélésének biztosítását.

2. Levélben
A bejelentést a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének címezve az alábbi címre küldött levélben is megteheti: 4002 Debrecen Pf.: 230.


Mi történik, ha bejelentést teszek?
Az Ön online bejelentését egy világi- és egyházi személyekből álló szakértői csoport fogadja, és kapcsolatot kezdeményez majd Önnel annak érdekében, hogy az Ön által bejelentett ügy részleteit személyes meghallgatás keretében megvizsgálja. A kapcsolatfelvételhez és a meghallgatáshoz szükséges az Ön személyes közreműködése.

Amennyiben a bejelentésben megfogalmazott vád megalapozottnak tűnik, előzetes egyházi vizsgálat, majd az eset jellegétől függően, ha az illető klerikus vagy szerzetes, egyházi büntetőeljárás indulhat az Ön által bejelentett vétkesnek vélt fél ellen. Az egyházi büntetőeljáráson kívül polgári büntetőeljárás is lehetséges, ha a cselekmény a világi jog szerint is büntetendő.

Szolgálatunk igény szerint civil jogi jogsegélyt, pszichológiai tanácsadást vagy terápiát kínál fel a sértettnek.
A bejelentést és a személyes meghallgatás során keletkezett jegyzőkönyvet a főegyházmegye titkos levéltárában helyezik el megőrzésre az Egyházi Törvénykönyv 489. kánonja szerint. Ha azonban az ügy megkívánja, az anyag továbbítható a világi hatóságoknak.

Gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos egyházi dokumentumok: