Maradjunk azon az úton, amelyre Szent István Szent Jobbja mutat
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a Debr...
Szent István király, Magyarország fővédőszentje
Első, államalapító, szent királyunk, hazánk fővédőszentje életét és művét idézzük fel liturgikus ünn...
Állami kitüntetést kapott Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök
Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést kap...
Szent István ünneplése nemcsak a múltba tekintést jelent, hanem útmutatást a mindennapi életünkre – Bosák Nándor püspök atya mutatott be ünnepi szentmisét Geszteréden
Szent István ünneplése nemcsak a múltba tekintést jelent,...
Maradjunk azon az úton, amelyre Szent István Szent Jobbja mutat
Maradjunk azon az úton, amelyre Szent István Szent...
Szent István király, Magyarország fővédőszentje
Szent István király, Magyarország fővédőszentje
Állami kitüntetést kapott Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök
Állami kitüntetést kapott Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök...
2018. június 23., szombat 21:23

Két papot és egy diakónust szenteltek Debrecenben

A 25 éves Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye legszebb ajándékai

Az imádság és a kegyelem órájában megtörtént az apostoli küldetés és hatalom átadása 2018. június 23-án, Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szentmise keretében áldozópappá szentelte Németh István és Dobai Barna Ottó diakónusokat és diakónussá szentelte Sziklai Dávid akolitust. A főpásztor a 25 éves Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye születésnapi ajándékának nevezte a három szentelendő élete odaadását az egyházmegye szolgálatára. A jelenlévők a hálaadás órájának ünnepélyes pillanatait is átélték, amelyben köszönetüket fejezték ki azért, hogy egyházközségük fiataljai meghallották Isten hívó szavát és elindultak az életszentség útján, az engedelmességi ígéretben lemondva a családról, saját akaratukról egyetlen örökségüknek az Urat vallva.

A szentelési szentmisén részt vettek, Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök, dr. Stefan Dartmann, a római Pápai NémetMagyar Kollégium rektora dr. Tóth Tamás a Pápai Magyar Intézet rektora, az MKPK kinevezett titkára, az egyházmegye papjai, papnövendékei, a szentelendők családtagjai, rokonai, barátai és az ünneplő egyházközségek hívei.

Az evangélium elhangzása után a szentelési szertartás első mozzanataként Felföldi László, az egyházmegye általános helynöke szólította a diakónusi, majd az áldozó papsági szolgálatra készülőket, ezzel is tanúsítva a főpásztor előtt a jelöltek felkészültségét és a szent szolgálatra való alkalmasságukat, majd a főpásztor a szavaival kiválasztotta a jelölteket a szent rendekre.
Ezt követte Palánki Ferenc megyéspüspök homíliája, intelme, amelynek bevezetőjében a szentelendők jelmondatára irányította a figyelmet. Németh István Joel próféta könyvéből választott gondolatot: „Ujjongjatok és örüljetek az Úrban!” A megyéspüspök Ferenc pápa apostoli buzdítására utalt, amelyben szintén megtaláljuk e felszólítást. A Szentatya arra bátorít, hogy legyünk mindannyian szentek, hiszen csak ennek van értelme a világon. Isten minden embert meghívott az életszentségre, hogy ki-ki a maga útján tökéletesen szent legyen. A szentelendők a papság útját választották. A megyéspüspök hangsúlyozta, olyan papokra van szükség, akik Krisztus képmását hordozzák, az Ő szeretetével szeretnek. A mások szolgálatára odaadott élet képessé tesz arra, hogy feltudjunk nőni ahhoz a páratlan tervhez, amit Isten gondolt rólunk. Az önátadás az életünk minden napjára vonatkozik. A pap úgy mutatja be élete szentmiséit Jézus Krisztusnak, hogy az oltárra teszi mindennapi fáradozásait, örömeit, nehézségeit.
A II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójában is olvashatunk arról, hogy mindenki meghívást kapott az életszentségre, vagyis mindannyian lehetünk szentek. A főpásztor hangsúlyozta, éppen ezért van szükség szent papokra, hogy példát adjanak a híveknek és a nemhívőknek egyaránt. A hétköznapi helytállásuk mutatja meg igazán, milyen az igazi szeretet. „A készséges ember szíve kapu, amin belép az Isten ebbe a világba, hogy megszentelje azokat az embereket, akikkel nap, mint nap találkozik.” — idézte Palánki püspök atya XVI. Benedek pápa bíborosi korában írt gondolatát. Az életszentség tehát abban mutatkozik meg, hogy a pap szíve mindig nyitva áll Isten és a hívek előtt. Isten a papokat tehát arra hívja, hogy rajtuk keresztül megmutassa a világnak, mindenkit meghívott. Isten a készséges emberen keresztül be akar lépni a világba hogy, megmutassa az irgalmas szeretetét, amely az embert megszenteli.
„Dobai Ottó jelmondata egyetlen szó: „Misericordia – Irgalmasság”. Isten készséges a megbocsátásra, irgalmas szeretete valódi örömhír” — fogalmazott Palánki püspök, majd Jézus szavaival arra bátorított, hogy ne féljünk ne aggodalmaskodjunk, csak keressük Isten országát és annak igazságát, amit mindennap meg kell találnunk különben kiüresedik a lelkünk. Isten nem rendkívüli dolgokat vár tőlünk, csak azt, ami rajtunk múlik, a csodát majd Ő hozzáteszi. Mint ahogyan a kánai menyegzőn a szolgák dolga volt, hogy megtöltsék az edényeket vízzel, de a vizet Jézus változtatta borrá, a csodát Ő tette. Igazi örömhír, hogy a papok tanúi lehetnek egy-egy lélek megújulásának, a csodáknak, annak, hogy eszközei lehetnek Istennek így jobbá, szebbé téve a rájuk bízottak életét.
Sziklai Dávid három pillérre építi diakónusi szolgálatát, az Istennel való szeretetkapcsolatra, a lelkesen végzett önátadói szolgálatra és a mély, személyes emberi kapcsolatokra. A püspök atya a szentelendőket erősítette abban, hogy minden aggodalmaskodás nélkül merjék odaadni életüket Isten szolgálatára.
„Jézus Krisztus meghívott benneteket, hogy segítsetek neki a világ újra felszentelésében, legyetek hát vidámak, örömteliek, Isten irgalmas szeretetének képviselői, legyen lelkes a szolgálatotok — Ferenc pápa szavaival élve — mutassátok meg az Egyház legszebb arcát, az életszentségeteket” — fordult záró intelmeivel az ünnepeltekhez Palánki Ferenc megyéspüspök.
A homília után a szentelési szertartás a diakonátusra készülő jelölt tanúságtevésével Folytatódott, amelyben kifejezi szándékát, hogy cölibátusban élve életét egészen Krisztusnak szenteli. A megyéspüspök kérdéseivel az áldozópapságra készülők helyes szándékát is vizsgálta, majd a jelöltek engedelmességet fogadtak főpásztoruknak. A szentelendők lemondtak saját akaratukról, mert biztosak abban, hogy ezen túl a püspök szava számukra Isten akaratát közvetíti. Majd arcra borultak az oltár előtt annak jeléül, hogy meghalnak a világnak és csak az Istennek fognak élni. Közben a hívekkel együtt elénekelték a mindenszentek litániáját, kérve a közbenjárásukat ahhoz, hogy a jó elhatározást megvalósítsák papi életükben.
Ezután következett az egyházi rend szentségének lényegi része, a kézrátétel és a felszentelő ima, majd a felszentelt diakónust beöltöztették a liturgikus ruhába, a püspök elé térdelt, aki átadta neki az egyház kincsét az evangéliumos könyvet, jelezvén az örömhír hirdetésének feladatát.
Az áldozópapok szentelésével, a kézrátétellel folytatódott a szertartás, amelynek során a diakónusok a papság szentségében részesültek. A főpásztor után a jelen lévő papok is a szentelendők fejére tették kezüket, kifejezve azt, hogy küldetésüket a papok közösségében fogják végezni. Ezt követte a felszentelő imádság, majd a pappá szentelteket liturgikus ruhába öltöztették. Az Isten áldásának és erejének, a különös lefoglaltságnak szimbólumával a krizmával való megkenés következett, majd a felszenteltek megkapták a főpásztortól a kenyér és a bor áldozati adományokat, hogy mostantól naponta mutassák be a vérontás nélküli áldozatot. Végül a szentelési szertartás utolsó mozzanataként a püspök atya és a papság békecsókot váltottak az újonnan felszenteltekkel.
A szentmise egyik megható pillanata volt, amikor a Németh István és Dobai Barna Ottó lelkipásztorok Bosák Nándor nyugalmazott püspök és Palánki Ferenc megyéspüspök vállára tették kezüket és hálájuk jeléül áldást kérték a püspökök életére.
Ezt követően a szentmise a szokott módon folytatódott. Az újonnan fölszenteltek együtt miséztek a szentelő püspökkel. Ez az ő első szentmiséjük, melynek végén áldást kértek mindazokra, akik segítették őket abban, hogy eljussanak a szentelési oltárhoz.
A papszentelésen a köszönet is elhangzott a szülők felé, hogy Isten népének szolgálatára papot neveltek és áldozatos, jó példájukkal, imádságukkal segítették gyermeküket.
 
A szentmisén közreműködött Dobos Mihály, a székesegyház karnagya és a Szent László Kórus.

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Sziklai Dávid – életút

1993. november 22-én született Debrecenben. Még egészen fiatal volt, amikor édesapja elhunyt és Nyíregyházára költöztek. Ott nőtt fel, és már óvodás korában elkezdett ministrálni a társszékesegyházban. Papi hivatását később általános iskolai évei vége felé ismerte fel.

Hivatása kibontakozásában nagyon sokat segített a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, ahol 2008 és 2013 között végezte tanulmányait. Az ottani közösségi élet csiszolta őt. Később, a kollégium sekrestyéseként és asszisztencia magiszterként szolgált, illetve igyekezett aktívan részt venni a diákönkormányzat munkájában, valamint a gimnáziumban évente megrendezésre kerülő Fiatalok a Világ Életéért Találkozó szervezésében. Ezek a szolgálatok nemcsak a liturgikus ismereteiben, hanem az Istennel való kapcsolatának mélyítésére is ösztönözték.

Mindezeknek, lelkiatyáinak, valamint végzős korában, Nagyböjtben átimádkozott hivatástisztázó lelkigyakorlatnak köszönhetően tudott igent mondani Isten meghívására.

Filozófiai és teológiai tanulmányaimat 2013-tól az Egri Hittudományi Főiskolán végezte.

Papi jelmondata: „Mindent elviselek abban, aki erőt ad” (Fil 4,13)

 

Dobai Barna Ottó életútja

Dobai Barna Ottó 1971 július 7-én a parciumi Szilágysomlyón látta meg a napvilágot. Kárásztelken nevelkedett és ott élt nagyon boldog és vidám éveket szüleivel és testvérével. Itt olt elsőáldozó, a Szentlélek ajándékainak kegyelmében is Kárásztelken részesült, és a papi hivatásának első jelei is itt mutatkoztak meg ottani plébánosának Lőrinc Ottó atyának köszönhetően. Buzgó élete még a református vallású édesanyját is arra az elhatározásra juttatatta, hogy áttérjen a katolikus hitre.

1989-ben az érettségi után jelentkezett a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára, majd ősztől már a sorkatonai szolgálatát töltötte a Temesvár melletti Karánsebesen. Míg másoknak 1989 a szabadságot, reménység kezdetét jelentette, az ő szívét a gyász töltötte be, hiszen akkor hunyt el 48 évesen az édesanyja, akit nagyon szeretett.

1990-ben megkezdte teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, 1992-95 között a bécsi Pázmáneumban tanult, majd közel 20 évig felfüggesztette a papi hivatás felé vezető útját, és civil munkákat, feladatokat vállalva 14 éven át Olaszországban dolgozott.

2015-ben ismét visszatért, és felkereste Bosák Nándor megyéspüspököt, aki befogadta őt. Ezt követően két évig tanult Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd 2017-ben az egyházmegye második főpásztora Palánki Ferenc megyéspüspök diakónussá szentelte.

Papi jelmondata: "Misericordia - Irgalmasság"

 

Németh István – életút

Németh István 1993. szeptember 14-én született Debrecenben, vallásos családban. Szülei pedagógusok, jelenleg iskolavezető-helyettesek, két kisebb testvére van, akik még középiskolások. Tanulmányait a Svetits Katolikus Általános Iskolában kezdte meg, majd a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium speciális matematika tagozatán érettségizett.

A papság gondolata már kiskorában megfogalmazódott benne, amely az évek során folyamatosan erősödött: hála családjának, a debreceni Szent Család Plébánia plébánosának és közösségének, a nővéreknek és a sok barátnak, ismerősnek. Rendszeresen ministrált, később kántorként is szolgált több debreceni templomban, középiskolás korában a székesegyház hittanosainak aktív tagja volt. A végső igent végül egy taizéi zarándoklat során tudta kimondani.

Ezért középiskolai tanulmányai elvégzése után egyből jelentkezett Bosák Nándor püspök úrnál, hogy vegye fel a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye kispapjai közé. Két évre Egerbe került, majd a harmadik évet már Rómában, a Collegium Germanicum et Hungaricum falai között kezdte meg és a Pápai Gergely Egyetemen folytatta teológiai tanulmányait.

Dr. Stefan Heße hamburgi érsek 2017. október 10-én Rómában, a Szent Ignác Bazilikában szentelte diakónussá, majd a következő időt, ún. pasztorális évet Nyíregyházán töltötte el. Itt nagy szeretettel kapcsolódott be a Szent Imre Katolikus Gimnázium ifjúság-pasztorációjába és a Magyarok Nagyasszonya Főplébánia és az örökösföldi közösség életébe. Időközben elvégezte a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán a hittanár-nevelőtanár mesterszakot is.

Papi jelmondata Joel próféta könyvéből származik: „Ujjongjatok és örüljetek az Úrban.”

 • Galéria:
  • 7M7A0003-1
  • 7M7A0007-1
  • 7M7A0008-1
  • 7M7A0012-1
  • 7M7A0013-1
  • 7M7A0014-1
  • 7M7A0015-1
  • 7M7A0021 másolata-1
  • 7M7A0024-1
  • 7M7A0025-1
  • 7M7A0026-1
  • 7M7A0027-1
  • 7M7A0028-1
  • 7M7A0038-1
  • 7M7A0044-1
  • 7M7A0047-1
  • 7M7A0050-1
  • 7M7A0054-1
  • 7M7A0055-1
  • 7M7A0061-1
  • 7M7A0062 másolata-1
  • 7M7A0063-1
  • 7M7A0066-1
  • 7M7A0068-1
  • 7M7A0072 másolata-1
  • 7M7A0072-1
  • 7M7A0078-1
  • 7M7A0081-1
  • 7M7A0084-1
  • 7M7A0085-1
  • 7M7A0089-1
  • 7M7A0092-1
  • 7M7A0094-1
  • 7M7A0097-1
  • 7M7A0104-1
  • 7M7A0105-1
  • 7M7A0106-1
  • 7M7A0108-1
  • 7M7A0111-1
  • 7M7A0114-1
  • 7M7A0115-1
  • 7M7A0119-1
  • 7M7A0120-1
  • 7M7A0122-1
  • 7M7A0127-1
  • 7M7A0128-1
  • 7M7A0129-1
  • 7M7A0138-1
  • 7M7A0148-1
  • 7M7A0153-1
  • 7M7A0159-1
  • 7M7A0162-1
  • 7M7A0164-1
  • 7M7A0165-1
  • 7M7A0167-1
  • 7M7A0171-1
  • 7M7A0173-1
  • 7M7A0176-1
  • 7M7A0190-1
  • 7M7A0195-1
  • 7M7A0198-1
  • 7M7A0202-1
  • 7M7A0206-1
  • 7M7A0216-1
  • 7M7A0218-1
  • 7M7A0221-1
  • 7M7A0225-1
  • 7M7A0227-1
  • 7M7A0231-1
  • 7M7A0235-1
  • 7M7A0245-1
  • 7M7A0252-1
  • 7M7A0261-1
  • 7M7A0268-1
  • 7M7A0276-1
  • 7M7A0279-1
  • 7M7A0284-1
  • 7M7A0292-1
  • 7M7A0295-1
  • 7M7A0299-1
  • 7M7A0303-1
  • 7M7A0306-1
  • 7M7A0310-1
  • 7M7A0312-1
  • 7M7A0316-1
  • 7M7A0322-1
  • 7M7A0341-1
  • 7M7A0354-1
  • 7M7A0355-1
  • 7M7A0359-1
  • 7M7A0365-1
  • 7M7A0367-1
  • 7M7A0371-1
  • 7M7A0379-1
  • 7M7A0387-1
  • 7M7A0391-1
  • 7M7A0402-1
  • 7M7A0405-1
  • 7M7A0412-1
  • 7M7A0417-1
  • 7M7A0420-1

NEKtek! – Veletek!
Készüljünk együtt
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye központi programja 2018-2019
Debrecenben a Megtestesülés Templomban
(4032 Debrecen Borbíró tér 9.)

PROGRAM

Naptár

« Augusztus 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31