Nyomtatás
2018. június 23., szombat 21:23

Két papot és egy diakónust szenteltek Debrecenben

A 25 éves Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye legszebb ajándékai

Az imádság és a kegyelem órájában megtörtént az apostoli küldetés és hatalom átadása 2018. június 23-án, Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szentmise keretében áldozópappá szentelte Németh István és Dobai Barna Ottó diakónusokat és diakónussá szentelte Sziklai Dávid akolitust. A főpásztor a 25 éves Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye születésnapi ajándékának nevezte a három szentelendő élete odaadását az egyházmegye szolgálatára. A jelenlévők a hálaadás órájának ünnepélyes pillanatait is átélték, amelyben köszönetüket fejezték ki azért, hogy egyházközségük fiataljai meghallották Isten hívó szavát és elindultak az életszentség útján, az engedelmességi ígéretben lemondva a családról, saját akaratukról egyetlen örökségüknek az Urat vallva.

A szentelési szentmisén részt vettek, Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök, dr. Stefan Dartmann, a római Pápai NémetMagyar Kollégium rektora dr. Tóth Tamás a Pápai Magyar Intézet rektora, az MKPK kinevezett titkára, az egyházmegye papjai, papnövendékei, a szentelendők családtagjai, rokonai, barátai és az ünneplő egyházközségek hívei.

Az evangélium elhangzása után a szentelési szertartás első mozzanataként Felföldi László, az egyházmegye általános helynöke szólította a diakónusi, majd az áldozó papsági szolgálatra készülőket, ezzel is tanúsítva a főpásztor előtt a jelöltek felkészültségét és a szent szolgálatra való alkalmasságukat, majd a főpásztor a szavaival kiválasztotta a jelölteket a szent rendekre.
Ezt követte Palánki Ferenc megyéspüspök homíliája, intelme, amelynek bevezetőjében a szentelendők jelmondatára irányította a figyelmet. Németh István Joel próféta könyvéből választott gondolatot: „Ujjongjatok és örüljetek az Úrban!” A megyéspüspök Ferenc pápa apostoli buzdítására utalt, amelyben szintén megtaláljuk e felszólítást. A Szentatya arra bátorít, hogy legyünk mindannyian szentek, hiszen csak ennek van értelme a világon. Isten minden embert meghívott az életszentségre, hogy ki-ki a maga útján tökéletesen szent legyen. A szentelendők a papság útját választották. A megyéspüspök hangsúlyozta, olyan papokra van szükség, akik Krisztus képmását hordozzák, az Ő szeretetével szeretnek. A mások szolgálatára odaadott élet képessé tesz arra, hogy feltudjunk nőni ahhoz a páratlan tervhez, amit Isten gondolt rólunk. Az önátadás az életünk minden napjára vonatkozik. A pap úgy mutatja be élete szentmiséit Jézus Krisztusnak, hogy az oltárra teszi mindennapi fáradozásait, örömeit, nehézségeit.
A II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójában is olvashatunk arról, hogy mindenki meghívást kapott az életszentségre, vagyis mindannyian lehetünk szentek. A főpásztor hangsúlyozta, éppen ezért van szükség szent papokra, hogy példát adjanak a híveknek és a nemhívőknek egyaránt. A hétköznapi helytállásuk mutatja meg igazán, milyen az igazi szeretet. „A készséges ember szíve kapu, amin belép az Isten ebbe a világba, hogy megszentelje azokat az embereket, akikkel nap, mint nap találkozik.” — idézte Palánki püspök atya XVI. Benedek pápa bíborosi korában írt gondolatát. Az életszentség tehát abban mutatkozik meg, hogy a pap szíve mindig nyitva áll Isten és a hívek előtt. Isten a papokat tehát arra hívja, hogy rajtuk keresztül megmutassa a világnak, mindenkit meghívott. Isten a készséges emberen keresztül be akar lépni a világba hogy, megmutassa az irgalmas szeretetét, amely az embert megszenteli.
„Dobai Ottó jelmondata egyetlen szó: „Misericordia – Irgalmasság”. Isten készséges a megbocsátásra, irgalmas szeretete valódi örömhír” — fogalmazott Palánki püspök, majd Jézus szavaival arra bátorított, hogy ne féljünk ne aggodalmaskodjunk, csak keressük Isten országát és annak igazságát, amit mindennap meg kell találnunk különben kiüresedik a lelkünk. Isten nem rendkívüli dolgokat vár tőlünk, csak azt, ami rajtunk múlik, a csodát majd Ő hozzáteszi. Mint ahogyan a kánai menyegzőn a szolgák dolga volt, hogy megtöltsék az edényeket vízzel, de a vizet Jézus változtatta borrá, a csodát Ő tette. Igazi örömhír, hogy a papok tanúi lehetnek egy-egy lélek megújulásának, a csodáknak, annak, hogy eszközei lehetnek Istennek így jobbá, szebbé téve a rájuk bízottak életét.
Sziklai Dávid három pillérre építi diakónusi szolgálatát, az Istennel való szeretetkapcsolatra, a lelkesen végzett önátadói szolgálatra és a mély, személyes emberi kapcsolatokra. A püspök atya a szentelendőket erősítette abban, hogy minden aggodalmaskodás nélkül merjék odaadni életüket Isten szolgálatára.
„Jézus Krisztus meghívott benneteket, hogy segítsetek neki a világ újra felszentelésében, legyetek hát vidámak, örömteliek, Isten irgalmas szeretetének képviselői, legyen lelkes a szolgálatotok — Ferenc pápa szavaival élve — mutassátok meg az Egyház legszebb arcát, az életszentségeteket” — fordult záró intelmeivel az ünnepeltekhez Palánki Ferenc megyéspüspök.
A homília után a szentelési szertartás a diakonátusra készülő jelölt tanúságtevésével Folytatódott, amelyben kifejezi szándékát, hogy cölibátusban élve életét egészen Krisztusnak szenteli. A megyéspüspök kérdéseivel az áldozópapságra készülők helyes szándékát is vizsgálta, majd a jelöltek engedelmességet fogadtak főpásztoruknak. A szentelendők lemondtak saját akaratukról, mert biztosak abban, hogy ezen túl a püspök szava számukra Isten akaratát közvetíti. Majd arcra borultak az oltár előtt annak jeléül, hogy meghalnak a világnak és csak az Istennek fognak élni. Közben a hívekkel együtt elénekelték a mindenszentek litániáját, kérve a közbenjárásukat ahhoz, hogy a jó elhatározást megvalósítsák papi életükben.
Ezután következett az egyházi rend szentségének lényegi része, a kézrátétel és a felszentelő ima, majd a felszentelt diakónust beöltöztették a liturgikus ruhába, a püspök elé térdelt, aki átadta neki az egyház kincsét az evangéliumos könyvet, jelezvén az örömhír hirdetésének feladatát.
Az áldozópapok szentelésével, a kézrátétellel folytatódott a szertartás, amelynek során a diakónusok a papság szentségében részesültek. A főpásztor után a jelen lévő papok is a szentelendők fejére tették kezüket, kifejezve azt, hogy küldetésüket a papok közösségében fogják végezni. Ezt követte a felszentelő imádság, majd a pappá szentelteket liturgikus ruhába öltöztették. Az Isten áldásának és erejének, a különös lefoglaltságnak szimbólumával a krizmával való megkenés következett, majd a felszenteltek megkapták a főpásztortól a kenyér és a bor áldozati adományokat, hogy mostantól naponta mutassák be a vérontás nélküli áldozatot. Végül a szentelési szertartás utolsó mozzanataként a püspök atya és a papság békecsókot váltottak az újonnan felszenteltekkel.
A szentmise egyik megható pillanata volt, amikor a Németh István és Dobai Barna Ottó lelkipásztorok Bosák Nándor nyugalmazott püspök és Palánki Ferenc megyéspüspök vállára tették kezüket és hálájuk jeléül áldást kérték a püspökök életére.
Ezt követően a szentmise a szokott módon folytatódott. Az újonnan fölszenteltek együtt miséztek a szentelő püspökkel. Ez az ő első szentmiséjük, melynek végén áldást kértek mindazokra, akik segítették őket abban, hogy eljussanak a szentelési oltárhoz.
A papszentelésen a köszönet is elhangzott a szülők felé, hogy Isten népének szolgálatára papot neveltek és áldozatos, jó példájukkal, imádságukkal segítették gyermeküket.
 
A szentmisén közreműködött Dobos Mihály, a székesegyház karnagya és a Szent László Kórus.

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Sziklai Dávid – életút

1993. november 22-én született Debrecenben. Még egészen fiatal volt, amikor édesapja elhunyt és Nyíregyházára költöztek. Ott nőtt fel, és már óvodás korában elkezdett ministrálni a társszékesegyházban. Papi hivatását később általános iskolai évei vége felé ismerte fel.

Hivatása kibontakozásában nagyon sokat segített a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, ahol 2008 és 2013 között végezte tanulmányait. Az ottani közösségi élet csiszolta őt. Később, a kollégium sekrestyéseként és asszisztencia magiszterként szolgált, illetve igyekezett aktívan részt venni a diákönkormányzat munkájában, valamint a gimnáziumban évente megrendezésre kerülő Fiatalok a Világ Életéért Találkozó szervezésében. Ezek a szolgálatok nemcsak a liturgikus ismereteiben, hanem az Istennel való kapcsolatának mélyítésére is ösztönözték.

Mindezeknek, lelkiatyáinak, valamint végzős korában, Nagyböjtben átimádkozott hivatástisztázó lelkigyakorlatnak köszönhetően tudott igent mondani Isten meghívására.

Filozófiai és teológiai tanulmányaimat 2013-tól az Egri Hittudományi Főiskolán végezte.

Papi jelmondata: „Mindent elviselek abban, aki erőt ad” (Fil 4,13)

 

Dobai Barna Ottó életútja

Dobai Barna Ottó 1971 július 7-én a parciumi Szilágysomlyón látta meg a napvilágot. Kárásztelken nevelkedett és ott élt nagyon boldog és vidám éveket szüleivel és testvérével. Itt olt elsőáldozó, a Szentlélek ajándékainak kegyelmében is Kárásztelken részesült, és a papi hivatásának első jelei is itt mutatkoztak meg ottani plébánosának Lőrinc Ottó atyának köszönhetően. Buzgó élete még a református vallású édesanyját is arra az elhatározásra juttatatta, hogy áttérjen a katolikus hitre.

1989-ben az érettségi után jelentkezett a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára, majd ősztől már a sorkatonai szolgálatát töltötte a Temesvár melletti Karánsebesen. Míg másoknak 1989 a szabadságot, reménység kezdetét jelentette, az ő szívét a gyász töltötte be, hiszen akkor hunyt el 48 évesen az édesanyja, akit nagyon szeretett.

1990-ben megkezdte teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, 1992-95 között a bécsi Pázmáneumban tanult, majd közel 20 évig felfüggesztette a papi hivatás felé vezető útját, és civil munkákat, feladatokat vállalva 14 éven át Olaszországban dolgozott.

2015-ben ismét visszatért, és felkereste Bosák Nándor megyéspüspököt, aki befogadta őt. Ezt követően két évig tanult Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd 2017-ben az egyházmegye második főpásztora Palánki Ferenc megyéspüspök diakónussá szentelte.

Papi jelmondata: "Misericordia - Irgalmasság"

 

Németh István – életút

Németh István 1993. szeptember 14-én született Debrecenben, vallásos családban. Szülei pedagógusok, jelenleg iskolavezető-helyettesek, két kisebb testvére van, akik még középiskolások. Tanulmányait a Svetits Katolikus Általános Iskolában kezdte meg, majd a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium speciális matematika tagozatán érettségizett.

A papság gondolata már kiskorában megfogalmazódott benne, amely az évek során folyamatosan erősödött: hála családjának, a debreceni Szent Család Plébánia plébánosának és közösségének, a nővéreknek és a sok barátnak, ismerősnek. Rendszeresen ministrált, később kántorként is szolgált több debreceni templomban, középiskolás korában a székesegyház hittanosainak aktív tagja volt. A végső igent végül egy taizéi zarándoklat során tudta kimondani.

Ezért középiskolai tanulmányai elvégzése után egyből jelentkezett Bosák Nándor püspök úrnál, hogy vegye fel a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye kispapjai közé. Két évre Egerbe került, majd a harmadik évet már Rómában, a Collegium Germanicum et Hungaricum falai között kezdte meg és a Pápai Gergely Egyetemen folytatta teológiai tanulmányait.

Dr. Stefan Heße hamburgi érsek 2017. október 10-én Rómában, a Szent Ignác Bazilikában szentelte diakónussá, majd a következő időt, ún. pasztorális évet Nyíregyházán töltötte el. Itt nagy szeretettel kapcsolódott be a Szent Imre Katolikus Gimnázium ifjúság-pasztorációjába és a Magyarok Nagyasszonya Főplébánia és az örökösföldi közösség életébe. Időközben elvégezte a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán a hittanár-nevelőtanár mesterszakot is.

Papi jelmondata Joel próféta könyvéből származik: „Ujjongjatok és örüljetek az Úrban.”

 • Galéria:
  • 7M7A0003-1
  • 7M7A0007-1
  • 7M7A0008-1
  • 7M7A0012-1
  • 7M7A0013-1
  • 7M7A0014-1
  • 7M7A0015-1
  • 7M7A0021 másolata-1
  • 7M7A0024-1
  • 7M7A0025-1
  • 7M7A0026-1
  • 7M7A0027-1
  • 7M7A0028-1
  • 7M7A0038-1
  • 7M7A0044-1
  • 7M7A0047-1
  • 7M7A0050-1
  • 7M7A0054-1
  • 7M7A0055-1
  • 7M7A0061-1
  • 7M7A0062 másolata-1
  • 7M7A0063-1
  • 7M7A0066-1
  • 7M7A0068-1
  • 7M7A0072 másolata-1
  • 7M7A0072-1
  • 7M7A0078-1
  • 7M7A0081-1
  • 7M7A0084-1
  • 7M7A0085-1
  • 7M7A0089-1
  • 7M7A0092-1
  • 7M7A0094-1
  • 7M7A0097-1
  • 7M7A0104-1
  • 7M7A0105-1
  • 7M7A0106-1
  • 7M7A0108-1
  • 7M7A0111-1
  • 7M7A0114-1
  • 7M7A0115-1
  • 7M7A0119-1
  • 7M7A0120-1
  • 7M7A0122-1
  • 7M7A0127-1
  • 7M7A0128-1
  • 7M7A0129-1
  • 7M7A0138-1
  • 7M7A0148-1
  • 7M7A0153-1
  • 7M7A0159-1
  • 7M7A0162-1
  • 7M7A0164-1
  • 7M7A0165-1
  • 7M7A0167-1
  • 7M7A0171-1
  • 7M7A0173-1
  • 7M7A0176-1
  • 7M7A0190-1
  • 7M7A0195-1
  • 7M7A0198-1
  • 7M7A0202-1
  • 7M7A0206-1
  • 7M7A0216-1
  • 7M7A0218-1
  • 7M7A0221-1
  • 7M7A0225-1
  • 7M7A0227-1
  • 7M7A0231-1
  • 7M7A0235-1
  • 7M7A0245-1
  • 7M7A0252-1
  • 7M7A0261-1
  • 7M7A0268-1
  • 7M7A0276-1
  • 7M7A0279-1
  • 7M7A0284-1
  • 7M7A0292-1
  • 7M7A0295-1
  • 7M7A0299-1
  • 7M7A0303-1
  • 7M7A0306-1
  • 7M7A0310-1
  • 7M7A0312-1
  • 7M7A0316-1
  • 7M7A0322-1
  • 7M7A0341-1
  • 7M7A0354-1
  • 7M7A0355-1
  • 7M7A0359-1
  • 7M7A0365-1
  • 7M7A0367-1
  • 7M7A0371-1
  • 7M7A0379-1
  • 7M7A0387-1
  • 7M7A0391-1
  • 7M7A0402-1
  • 7M7A0405-1
  • 7M7A0412-1
  • 7M7A0417-1
  • 7M7A0420-1