2020. július 20., hétfő 10:17

Szent Anna búcsúra készülnek a székesegyházunkban

„Uram, Isten, kegyelmes Atyám, Te választottad kegyelmesen
egyszülött Fiad anyjának szülőjévé Szent Annát.
A te kegyelmed tette őt az üdvözítés fönséges művének részesévé.
Hozzád könyörgünk, Uram: engedd, hogy az ő párfogásának segítségével
irgalmad és kegyelmed részesei lehessünk!
Szent Anna asszony, az áldott Szűz anyja, kérünk:
légy és maradj mindenkor pártfogónk Istennél!
Íme, teljesen rád bízzuk magunkat,
és oltalmadra hagyatkozunk minden testi-lelki ügyünkben. Ámen”

A debreceni Szent Anna-székesegyházban védőszentjének ünnepén, július 26-án, 10 órakor mutatnak be ünnepi búcsúi szentmisét, amelynek vendégszónoka Hajdu Ferenc székesfehérvári általános helynök, érd-újvárosi plébános lesz.
A székesegyház búcsújára készülve az egyházközség Szent Anna-kilencedet kezdett el július 17-én, pénteken, a reggel 7 órakor kezdődő szentmise után.
25-én, szombaton a 18 órai szentmisében a betegek szentségének felvétele lesz. A szentség gyümölcsöző felvételének feltétele a szentgyónás és szentáldozás, amely láthatóan kifejezi teljes közösségünket Jézus Krisztussal.
A szentmise után a Kodály Kórus Debrecen kamaraformációja koncertjén vehetnek részt az érdeklődők, amelyen elhangzik: Mária-himnuszok régen és ma.

 

Litánia Szent Anna asszonyról

Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, kegyelmezz nekünk
Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, hallgass minket
Krisztus, hallgass meg minket

Mennyei Atyaisten - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária - Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja
Szüzeknek Szent Szüze
Dicsőséges Szent Anna asszony
Szent Anna! Krisztus Jézus Nagyanyja
Szent Anna! Szent Joakim tisztaságos hitvese
Szent Anna! pátriárkák leánya
Szent Anna! az ószövetségi asszonyok dicsősége
Szent Anna! hitvestársad tisztessége
Szent Anna! Dávid házának ékessége
Szent Anna! házasok tiszta tüköre
Szent Anna! szentség edénye
Szent Anna! jámbor élet példaképe
Szent Anna! szegények édesanyja
Szent Anna! tiszta élet pártfogója
Szent Anna! keseredett házasok vigasztalása
Szent Anna! Özvegyek jóságos anyja
Szent Anna! megtérő bűnösök gyámola
Szent Anna! keresztények oltalma
Szent Anna! szülőanyák segítsége
Szent Anna! betegek gyógyulása
Szent Anna! haldoklók enyhülése

Mi bűnösök - Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket oltalmazz
Hogy az ifjúságot engedelmességben és tiszta életben megőrizd
Hogy a keresztény házasoknak a szeretetet és egyetértést megnyerjed
Hogy a szenvedőket, árvákat és özvegyeket vigasztalás nélkül ne hagyjad
Hogy az életben minden gyötrelemtől, halálunk óráján a gonosz lélek incselkedéseitől megőrizz
Szent jámborságod által
Azon kegyelmek által, melyeket Istentől nyertél
Azon kegyelem által, melynél fogva Üdvözítőnk nagyanyjának választattál
Azon örömed által, melyet akkor éreztél, midőn a Szűz Máriát eredeti bűn nélkül méhedben fogantad
Azon örömed által, melyet tapasztaltál, midőn az irgalmasság anyját e világra szülted
Azon örömed által, mellyel elteltél, midőn kedves leányodat a templomban bemutattad
Azon boldogság által, melyben Jézussal és Máriával a mennyekben örökké részesülsz
Azon tisztelet által, melyet Isten szentjeitől és választottaitól nyersz

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Krisztus, hallgass minket
Krisztus, hallgass meg minket
Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, kegyelmezz nekünk
Uram, irgalmazz nekünk

Imádkozzál érettünk, dicsőséges Szent Anna!
Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úr Isten, aki Szent Annát azon kegyelemben részesítetted, hogy egyszülött Fiad anyjának szülőjévé lenni méltónak találtassék, engedd kegyelmesen, hogy akinek ünnepét szenteljük, nálad az ő pártfogásával segíttessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • szent_anna_bucsu