2021. március 11., csütörtök 13:00

„Uram, te mindent tudsz” (Jn 21,17). – Sárközi Balázs atyára emlékezünk

„Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21). Sárközi Balázs atya a pappá szentelésekor ezzel a paranccsal indult az Úr szőlőjébe, és 25 évvel ezelőtt is így jött közénk Nyíradonyba, valamint a hozzá tartozó öt egyházközségbe.

Sárközi Balázs atya címzetes kanonok, érdemes esperes, nyíradonyi plébános 2021. március 8-án, szentségekkel megerősítve elhunyt. Balázs atyára az egyházközség nevében Szilágyi Orsolya hitoktató emlékezik.

Balázs atya 1951. december 28-án született Berettyóújfaluban. Bedőn nevelkedett két bátyjával és húgával együtt. Édesapja postamester, édesanyja tanítónő volt. Esztergomban a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban érettségizett.

A szemináriumot megelőző években Vácott a könyvkötő szakmát is kitanulta. Szegeden szentelték pappá 1980. június 18-án, papi jelmondata: „Uram, te mindent tudsz” (Jn 21,17)

1980-1982-ig káplánként szolgált Debrecenben a Szent István plébánián. Plébánosi kinevezését 1982-ben kapta Furtára, ahol 1989-ig szolgált, Hosszúpályiban 1989-1996-ig, végül 1996-tól a nyíradonyi római katolikus egyházközségben haláláig az egyházközség szolgálatában állt.

Balázs atya mindenkit szeretett, mindenkit becsült, az emberek viszontszerették és tisztelték őt. Székely ősei tartását örökölve, szálegyenesen járta a hit útját, híveit Isten felé vezetve.

Életének állomásait az evangélium hiteles képviselete jellemezte. Megélte a kísértés óráit, a Tábor-hegy örömét és a Golgota magányát. Mint jó pap mindenkit tanított, közben ő maga is tanult, vigasztalt és bátorított.

Most is így tanít: Jézus Krisztus eljött közénk, hogy megtanítson bennünket fölfelé nézni: „Tekintetem a hegyek felé emelem: honnan jön segítség számomra?” (Zsolt 121,1)

Sarkozi Balazs

Lelkipásztorként éber őre volt nyájának. Kőbe vésett szavai, szilárd hite, erkölcsi tartása arra buzdította a híveket, hogy ne azzal akarjuk gondtalanná tenni életünket, hogy megkerüljük az igazságot, hanem azzal, hogy nyíltan felvállaljuk azt, hitünkkel, kereszténységünkkel együtt.

„A szabadsághoz vezető úton a halál a legnagyobb ünnep” (D. Bonhoeffer). Mert azok lelke, kik félik az Urat, életben marad – fogalmazott egyik alkalommal Balázs atya. E félelem a hűségben gyökerezik. Balázs atyát ebben a hűségben semmi nem tudta megingatni. Sem a zord emberi tekintetek, a gúnyolódások, sem a betegség.

Hűséges volt a szolgálatban, a híveket kísérve a zarándoklatokon és a ministránsokat a táborokban. Évről-évre szentmisével és meleg vacsorával várta a Debrecenből Máriapócsra tartó gyalogos zarándokokat, akik nemcsak a testben, de az esti hosszú beszélgetések után lélekben is megpihenve, feltöltődve folytatták útjukat.

Szerette a művészetet, az irodalmat és a nemzeti kultúrát. Országszerte széleskörű ismertségnek örvendett.

Szolgálati ideje alatt templomok, kápolnák szépültek Nyíradonyban, Nyírlugoson, Aradványpusztán, Nyíradonyban hittanterem épült, és példás rendben voltak a filiák is.

Szüntelen munkálkodásának, hűséges szolgálatának 2021. március 8-án végeszakadt.

„Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre” (Jn 5,24). Balázs atya megkezdett örök életében ez az átmenet most érkezett el. Jézus ünnepélyes és dicsőséges mennybemenetelének titkát tárja elénk, aki az Atyához ment, hogy helyet készítsen nekünk.

Azóta tekintetünket az ég felé emeljük. Úgy teszünk, mint az itt maradt apostolok, akiket Jézus megáldott a feltámadás örömének fényével, hogy visszatérve Jeruzsálembe egy szívvel és lélekkel imádkozzanak.

Balázs atya tudta, hogy amit Jézus nekünk ígért, az igaz. Élete áldozat volt. A közelmúltban egy feltett kérdésre azt válaszolta: ha az Úr szólít, akkor menni kell.

Búcsúzásunk ne könnyes szem, néma sóhaj legyen, hanem csöndes kézfogás, buzgó imádság.

Ima elhunyt lelkiatyánkért

Istenünk, mennyei Atyánk, kegyelmek osztogatója, az emberek üdvösségének szerzője, kérem kegyességedet, hogy lelkiatyánk, ki e világból eltávozott, a Boldogságos Szűz Máriának, Szent Balázsnak és minden szentednek közbenjárására az örök boldogságot elnyerhesse.

A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Balázs atya, Te már mindent tudsz. Isten veled!

 

Szilágyi Orsolya hitoktató

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • Sarkozi_Balazs
    • gyaszgyertya1