Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hírei
2017. január 30., hétfő 10:50

Jubileumzárás Debrecenben

A Domonkos-rend jubileumi évének bezárása Debrecenben 2017. január 21-én az esti ünnepélyes szentmisében volt. Leszkoszvky Pál atya a szentmisét azzal a gondolattal vezette be, hogy bár a modern hírközlő eszközök segítségével bekapcsolódhatunk a Rómában zajló záró eseményekhez, mégis az a legnagyszerűbb, hogy a Rómában vagy bárhol bemutatott szentmiséhez leginkább a Krisztus keresztáldozatát megjelenítő ünnepléssel, a most kezdődő szentmisével tudunk csatlakozni.

A szentbeszédet Tokodi László atya tartotta, majd a szentmise végén összefoglalót hallhattunk az év plébániánkon történt eseményeiről.

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik munkájukkal és imáikkal segítették a Domonkos Jubileum programjainak szervezését és lebonyolítását. Külön köszönet azoknak, akik a legnagyobb részt vállalták a feladatokból: Havas Lászlónénak, Molnár Anitának, Bécsiné Kléri Ágotának és Lengyel Bélának. Ők megemlékezésül egy gyönyörű cserepes orchideát és egy egyedi készítésű domonkos rózsafüzért tartó tokot kaptak.

A jubileumi év bezárult, de az emlékezések még tovább folytatódnak. A 2017-ben 75 éves plébániánk be fog természetesen kapcsolódni a meghirdetett Szent László-év eseményeibe is.

Az alábbiakban olvashatjuk Tokodi László atya szentbeszédét.

Kedves Testvérek!

Engedjétek meg nekem, hogy most ne az Evangéliumról beszéljek. De egyáltalán lehetséges ez? Hogy egy domonkos szerzetes, egy prédikátor testvér ne az Evangéliumról beszéljen? NEM! És pont a mai nappal kapcsolatos esemény miatt nem lehetséges!

800 évvel ezelőtt, 1217. január 21-én III. Honoriusz pápa Gratiarum omnium largitori kezdetű bullájával hivatalosan elismerte és megerősítette Domonkost és toulouse-i testvéreit abban, hogy teljesen a prédikációnak éljenek: azaz prédikátoroknak nevezte őket.*

Ez a pápai bulla már csak azért is érdekes, mert megváltoztatták a szövegét. Szent Domonkos követelte, hogy az eredeti szövegben szereplő „praedicantibus” szót, ami prédikálókra (azokra, akik prédikálnak) vonatkozik, változtassák meg „praedicatoribus”-ra, mely prédikátorokról beszél. Az első a tevékenység (amit csinál) felől közelíti meg az embert, a második pedig egyszerűen kimondja a megnevezett személy lényegét, önazonosságát, hogy kicsoda is ő (nem pedig, hogy mit csinál). Mert amikor valaki domonkossá válik, akkor az egész lényege, személye, személyisége válik prédikálássá, és nem csak a beszéde. Ezért így kezdődik a bulla:

„Honoriusz püspöknek Isten szolgái szolgájának üdvözlete és apostoli áldása szeretett fiai számára Szent Romulus priorjának /Domonkos/ és testvéreinek, a toulouse-i terület prédikátorainak”.

Van azonban még egy érdekesség a bullában, mely így hangzik:

„De nem a küzdés maga, hanem csak a célba érkezés, a befejezés hozza meg a győzelmi koszorút, és a versenypályán futó összes erény közül egyedül a kitartó állhatatosság nyeri el a díjat /1 Kor 9,24/. Ezért kérjük sürgetően, buzdítjuk szereteteteket nyomatékosan és rendeljük el ezen apostoli írásunkkal bűneitek bocsánatára, hogy törekedjetek az Úrban erőt nyerve egyre jobban /Zak 10,12/ Isten igéjét hirdetni /ApCsel 8,4/; álljatok elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, és teljesítsétek dicséretesen az Evangélium hirdetőjének feladatát /2Tim 4,2.5/”!

Ebben a pápa a prédikátor testvéreknek elrendeli, hogy hirdessék az Evangéliumot, az Isten Igéjét, mert ezáltal bocsáttatnak meg a bűneik. Az Evangélium hirdetése úgy jelenik meg, mint bűnbánati cselekedet, mint a vezeklés egy formája. Nem tudom, kaptál-e már a gyónásban elégtételül az evangélium hirdetésével kapcsolatos dolgot, de a pápa itt ilyesmiről beszél. És sajnos a domonkosok is bűnös emberek, de pont ezért hirdetjük az Evangéliumot, mert ez által bocsáttatnak meg saját bűneink. Az Evangélium hirdetésének bűnbocsátó hatalma van!

Mivel azonban az lehetetlen, hogy egy prédikátor testvér ne beszéljen az evangéliumról, így hadd idézzek egy legendát Szent Domonkos életéből.

Amikor Domonkos első társait maga köré gyűjtötte, a toulouse-i székesegyházi iskola magiszterének, a híres Stavensbynek volt egy álma. Reggel, még a tanítás megkezdése előtt a szobájában váratlanul elnyomta az álom az írópultnál. A város egész vidékét látta, teljes éjszakai sötétségben. Hirtelen feltűnt hét csillag, melyek gyorsan mentek fölfelé az égen, majd egyre több csillag követte őket, s végül az egész táj kivilágosodott. Erre felriadt, összekapkodta a könyveit és sietett az órára, hogy el ne késsen. Mikor belépett a terembe, ott állt előtte Domonkos hat társával. Azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy ők egészen friss igehirdetők, de szeretnék elmélyíteni hitbeli tudásukat, ezért a mester engedje meg, hogy hallgassák őt. A mester úgy fogadta őket, mint az ég küldötteit.

A mai Evangéliumban pedig ezt halljuk:

„Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék amit Izajás próféta mondott: »Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre«. Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: «Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!»”(Mt 4,12-16).

Jézus, a világ világossága, pont a legsötétebb helyekre ment el. Szent Domonkos is mint csillag világított az Evangélium fényével a bűn sötétsége által uralt helyeken. És mindnyájan erre a világításra kaptunk meghívást az Evangélium hirdetése által! Adja Isten, hogy képtelenek legyünk nem hirdetni az Evangéliumot, hogy másokkal együtt eljussunk az örök világosság országába!

*1216. december 22-én III. Honorius pápa Domonkos egyházmegyei rendjét pártfogásába veszi és számára, valamint testvérei számára jóváhagyja az ágostonos regula szerinti életvitelt, tehát ez a RENDALAPÍTÁS dátuma. 1217. január 21-én III. Honorius jóváhagyja Domonkos és testvérei prédikációs tevékenységét és a toulouse-i Szent Romanus kolostorban, mint a rend CÉLJÁT, és a "Prédikátorok" MEGNEVEZÉST adja nekik.

ÖSSZEFOGLALÓ A JUBILEUMI ÉVRŐL

A jubileumot záró szentmise végén hangzott el 2017. január 21-én

a debreceni  Szent László domonkos templomban

Kedves Testvérek!

Engedjék meg, hogy hálaadó szentmisénk végén röviden felidézzem, milyen módon tudtunk emlékezni és ünnepelni az elmúlt évben a Gondviselés segítségével.

Keressétek először Isten országát és igazságát, és minden más megadatik nektek a Gondviselés segítségével – olvassuk Jézus szavait (vö.: Mt 6,33).

Hogyan is kerestük Isten országát és miben tudtunk gyarapodni az elmúlt évben?

Lelkiéletünk gazdagodását több esemény is szolgálta.

A Szentatya teljes búcsú elnyerését hirdette meg a jubileumi évre. Bízzunk benne, hogy közösségünk tagjai és a rendezvényeinkre érkezők, élve ezzel a lehetőséggel, a bűnbánat szentségében megújulva járják a krisztusi utat. Egyben köszönjük az atyáknak a szentgyónások elvégzésének folyamatos lehetőségét.

Nagy lelki élményt nyújtott a 2015. november 7-én, a jubileumot megnyitó szentmise, melyet Bosák Nándor a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója celebrált, majd 2016. június 26-án templombúcsúnk szentmiséje, melyen Palánki Ferenc püspökatya volt a főcelebráns.

Többször gyűltünk össze lelkinapra is. Máté atya kétszer jött hozzánk előadást tartani, de itt járt Mészáros Domonkos atya és Bejczi Tibor atya is egy-egy lelkinap előadójaként. Köszönjük Tokodi László atyának azt a 16 szentbeszédet, melyet domonkos szentek vagy boldogok emléknapján hallhattunk. – A keresztútíró pályázatunkon résztvevőknek bizonyára nagy lelki előkészületet jelentett megírni a pályaművet, de gondolataikkal, imájukkal gazdagodhat majd mindenki a hamarosan megjelenő kötetben található imák segítségével.

A zarándok jó úton jár, mert bekapcsolódik, befelé figyel, teljessé lesz, célra talál – szokták mondani. Zarándokaink megkapták minden bizonnyal ezeket a kegyelmeket, akár Lengyelországban jártak, akár az ifjúsági zarándoklaton vettek részt Krakkóban, vagy a domonkos zarándoklaton Makkosmárián, majd pedig Székelyhídon.

Hálát kell adnunk, hogy testvérközösséget is találtunk a székelyhídi plébániai közösségben, akikkel kétszer is találkoztunk októberben, először 8-án templomunkban, majd 29-én Székelyhídon: hídépítés volt ez a rózsafüzér gyöngyszemeivel. Az is áldás volt, hogy Szent Domonkos ünnepén a nagyszőlősi Magyar Gergely ferences atya prédikált templomunkban.

Sok ismerettel gyarapodhattunk a renddel, szellemiségével kapcsolatban a DAB-székházban május 20-án tartott domonkos-konferencián, majd szeptember 22-én a Svetits Intézettel közösen rendezett irodalmi délutánon. Érdekes ismereteket hallhattunk november 30-án Molnár Ferenc nyelvész professzornak a Szent Margit-legendáról tartott előadásában. Augusztus 8-án megismerhettük Ötvös László biblikus, református lelkipásztor gondolatait a rend és a kunok kapcsolatáról, és a kedves diákokat, akik november 14-én egy diákkonferencián „elmondták hát mindenkinek”, mit tudnak a rendről. Ismereteink gazdagodhattak a Méliusz Könyvtárban június-júliusban látható kiállításon, vagy akár a templombúcsúnk alkalmából előadott irodalmi összeállítás kapcsán.

És voltak nagy felfedezések, mint például Jacek atya mint a Debrecen Dixieland Jazz Band sztárvendége. Vagy akár Budán a Dominikánus udvar romjainak láttán fakadt csodálkozásunk, rábámulásunk, és ahol Laci atya találkozott Julianus baráttal, rendtársával 800 év után. Szívesen emlékezünk az április 23-án megrendezett ökumenikus futball-kupára, ahol többek között Dezse Péter testvér vívott labdacsatát Palánki Ferenc püspök úrral.

Sok rendezvényünk után volt agapé, amikor nagyon örültük a közös együttlétnek, s hálát adunk azért is, hogy volt mit tennünk az asztalra. Azért is hálával tartozunk, hogy nem kellett bezárkóznunk, eseményeink híre sok emberhez eljutott írott formában vagy a modern hírközlési eszközök segítségével.

A jubileumi év most hivatalosan bezárul, de lesz folytatása, lesznek rendezvények még ebben a szellemiségben. Nagyon bízunk abban, hogy voltak, akik most indultak el a hit útján, vagy ezután indulnak el a mi közösségünk közvetítésével.

A rend jubileumi imája gondolatával zárom: „… Amikor erre a jubileumra emlékezünk, arra kérünk, Irgalmas Istenünk, hogy leheld újra belénk a feltámadt Krisztus Lelkét, hogy hűségesen és örvendezve hirdessük a béke evangéliumát!”

Havas Lászlóné Gyöngyi

 

Forrás: domonkosok.hu

Elkezdődött az egész Kárpát-medencét érintő Szent László-út kiépítése a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az erdélyi Iskola Alapítvány szervezésében. Az örökségút létrehozásának első szakaszában negyvennégy települést köt majd össze.

Az RMDSZ január 25-én adott ki közleményt a projekt elindulásáról. „Hálózatba szervezzük azokat a magyarlakta településeket, ahol a mai napig fellelhető az Árpád-házi király öröksége. A projekt által az erdélyi magyar emberek megismerhetik és megmutathatják értékeiket, a turizmus által munkahelyeket, jobb életkörülményeket teremthetünk, és a helyi termékek piacát is növelhetjük. A projekt megerősítheti az emberekben azt az érzést, hogy érdemes itthon, Erdélyben tervezni jövőt, mert olyan értékeink vannak, amelyekre büszkék lehetünk, s amelyeket hasznosítva jobban tudunk élni” – idézte a közlemény Hegedüs Csillát, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnökét.

A Szent László-út Erdélyben és Észak-Magyarországon negyvennégy helyszínt köt össze: Erdélyből Bihar, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros és Szilágy megye harminckét települése szerepel benne egyelőre, Magyarországról pedig tizenkét település. „Az út kiépítésének első lépéseként megvalósul a negyvennégy helyszín kutatása, valamint kiadványok készülnek, amelyek bemutatják a településeket és a teljes utat. Az útvonalat interaktív honlap és komplex marketingterv teszi majd vonzóvá minden érdeklődő számára, amelyekkel elsősorban a fiatalabb korosztályt szeretnénk megszólítani” – mondta el Hegedüs Csilla.

Az ügyvezető alelnök elmondta: a szervezők egyik célja, hogy modern eszközökkel, módszerekkel ismertessék meg a világgal a Szent Lászlóhoz kapcsolódó értékeket. Olyan helyeket is bemutatnak, ahol nemigen fordulnak meg turisták, így növelve a magyarlakta térségek látogatottságát, ami új munkahelyek létesítését eredményezheti.

A projekt következő nagyobb lépéseként uniós pályázatok segítségével térképeznék fel az egész Kárpát-medencében a lovagkirály nevéhez kapcsolódó helyszíneket. Egy teljes Erdélyt lefedő telefonos applikáció is készül majd, amely jelentősen növelheti a régió turisztikai vonzerejét.

„A cél az, hogy a közös érték mentén összekössük a Kárpát-medencei magyarságot, emellett pedig az erdélyi értékek minél nagyobb skálájára hívjuk fel a figyelmet, hasznosítva ezeket a turizmus segítségével” – tájékoztatott az örökségvédelmi szakember. Hozzátette: az utat Magyarország kormányával együttműködve összekapcsolják a Szent László-évvel, azért is indul idén a projekt. Konferenciát, kiállítást, rendezvényeket is szerveznek ehhez kapcsolódva.

Az örökségút épített örökségi elemeket (például Szent László-falképeket), mondavilághoz kapcsolódó helyszíneket, valamint Szent László nevét viselő településeket érint. „A kutatás azt is elősegíti, hogy újabb helyszíneket fedezzünk fel, a cél pedig az, hogy Erdélyt teljesen lefedjük” – jelentette ki Hegedüs Csilla.

A projekt lebonyolításában erdélyi és észak-magyarországi örökségvédelmi és turisztikai szakemberek, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatói, továbbá az RMDSZ megyei és helyi szervezetei is részt vesznek.

Forrás: Magyar Kurír

Őeminenciája Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek részére

Őszentsége Ferenc pápa mély fájdalommal értesült az olaszországi Verona közelében történt buszbalesetről, melyben a Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjai életüket vesztették, illetve súlyos sérüléseket szenvedtek, és a tragédia minden érintettjét biztosítja imádságos együttérzéséről. Az elhunytakat a mindenható Isten irgalmas szeretetére bízva imádkozik azért, hogy a családtagok és barátok vigasztalást találjanak gyászukban, és erőt tudjanak meríteni az Úr kegyelméből. Őszentsége imádkozik a sérültekért is, és mindazokért, akiket érintett ez a tragédia, hogy gyógyulást és vigaszt leljenek a szomorúság idején. A szentatya a Szinyei Merse Pál Gimnázium egész közösségére és valamennyi gyászolóra a béke és erő isteni áldását kéri.

Pietro Parolin bíboros-államtitkár

2017. január 24., kedd 09:15

Az újjászületett ember

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az idei ökumenikus imahét ötödik napján, január 19-én, a debreceni Református Kistemplomban (Csonkatemplom) tartott istentiszteleten hirdetett igét.

Az egybegyűlteket Szakács György református lelkész köszöntötte, és történelmi pillanatnak nevezte ezt az alkalmat, mivel római katolikus püspök még nem szolgált ebben a templomban.

Ehhez a gondolathoz csatlakozva kezdte igehirdetését Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, aki elmondta, a történelmi pillanat is az életünkhöz tartozó apró cselekedetekből áll össze, olyanokból, amelyek az újjászületett embernek a tettei. De nem azt fogják számon kérni tőlünk, hogy milyen történelmet írtunk, hanem azt, hogy mennyire tudtunk szeretni, Istenre irányítani az emberek figyelmét. A főpásztor ezután egy diákkori csínytevésére emlékezett, amikor a sétáló utcán társaival együtt megálltak és elkezdtek fölfelé nézni, majd a járókelők is ugyanezt tették. A püspök atya kiemelte, ha belegondolunk, a keresztény embernek mindig fölfelé kellene tekintenie, példát mutatva másoknak. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha az életünket nemcsak síkban nézzük, hanem felülemelkedünk a hétköznapokon és megpróbáljuk felülről látni azt, vagyis, ha az életünk nemcsak az evilági dolgok, a történelmi események egymásutánisága, hanem Isten boldogító jelenléte.

Ezután a főpásztor az újjászületésről szóló evangéliumi szakaszról elmélkedve utalt Gyökössy Endre elemzésére. A szerző azt fejtegette, mire gondolhatott Nikodémus, amikor éjszaka elment Jézushoz. Talán azért választotta az éjszakát, mert attól félt, mit szólnának az emberek, ha látnák, hogy ő, a nagy tekintélyű ember a vándorprédikátort meglátogatja. Idős ember lévén az élet és a halál nagy kérdéseire kereste a választ: mi az, amit rosszul tett, és mi az, amit elmulasztott? Mi történik életének hátralévő idejében? Jézus a találkozáskor egyből a közepébe vágva azt mondja Nikodémusnak, hogy újjá kell születnie. „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát”(Jn 3,5) „De hogyan születhet valaki újjá?” – tette fel a kérdést a főpásztor. – Az evangélium szíve, a legszebb mondata így hangzik: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).

A püspök atya hangsúlyozta, ha meghalunk a bűnnek, és Istennek kezdünk élni, megszűnik a régi, és valami új kezdődik. Jézus arra tanít, hogy a bűnös ember sokkal inkább halott, mint azok, akik már eltávoztak a földről, „Mert aki hisz énbennem, ha meghal is, él” (Jn 11,25). Ha meglátjuk Isten országát egymás szívében, a másik életében, ha elkezdünk egymás szeretetében élni, akkor már itt megvalósul az egység az újjászületés.

Milyen nagy lehetőség, hogy az Isten találkozni akar velünk, meg akar érinteni bennünket. Az újjászületett emberről Szent Pál így ír: „…aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben…”  (Kol 3, 10-15a). Így, a másik ember tekintetét Istenre irányítva éljük életünket, hogy létrejöjjön a találkozás Krisztussal, aki a feltámadás és az élet – fejezte be gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Az ökumenikus istentisztelet végén Palánki Ferenc megyéspüspök és Réz-Nagy Zoltán evangélikus lelkész adtak áldást.

Kovács Ágnes

2017. január 24., kedd 09:09

A végtelen hosszú vonatok

Idén is elindul a Boldogasszony és a Fekete Madonna zarándokvonat

Ezt jelentette be az immár szokásosnak tekinthető sajtótájékoztatón az utazást szervező  Misszio Tours vezetője, Budai László, valamint a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója, Csépke András január 19-én. Pünkösdkor (június 1-4.) az erdélyi Csíksomlyóba tart a Boldogasszony zarándokvonat, majd néhány héttel később (június 26-29.) a Fekete Madonna nevét viselő szerelvény a lengyelországi Mária kegyhelyre, Czestochowába tart.     

A végtelen hosszú vonatok több mint ezer zarándokot visznek magukkal 17 kocsiban. Mint Csépke András, a MÁV-START vezérigazgatója elmondta, a vasúttársaság életében ez a leghosszabb személyszállító szerelvény, a mozdony pedig a tavaly novemberben véget ért Szent Márton-évre emlékeztet.

A zarándokutak fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Kövér László üzenetében hangsúlyozta: ezek az utak keresztény jellegükön túl a népi diplomácia jeles eseményei, ugyanakkor – mutatott rá – segítenek visszatalálni keresztény gyökereinkhez.

Veres András püspök közösségi eseménynek nevezte a vonatok indulását. Óriási dolog önzéstől teli világunkban, ha ennyien ugyanazzal az elhatározással indulnak útnak. Majd a lelki hasznot emelte ki: valódi lelkigyakorlat a vonatok útja oda és vissza, illetve a Mária kegyhelyeken töltött idő. S ebből máris megérthetjük a címben jelzett – talán kissé talányos – megfogalmazást: a szerelvények végtelen hosszúak, hiszen az imádságok, az ember jobbulását kereső lelkek azzá teszik.

Veres püspök figyelmeztetett: a vonatok útját ne tekintsük turisztikai eseménynek, még csak vallási turizmusról sem helyes beszélni, akkor jutunk közelebb az utak valódi céljához, ha vallási zarándoklatot említünk.

A főpásztor hangsúlyozta: a Szent László-évben indul a két szerelvény, amikor a szent király megkoronázásának 940. évfordulójára emlékezünk. A vonatok Közép-Európa sok nemzetiségű keresztény országain haladnak keresztül – ha a keresztény azonosságtudat megkopott is az utóbbi időben –, s az úton lévő hívő emberek egyaránt imádkoznak a kereszténység megtartásáért, a tartós békéért önmaguk erkölcsi jobbítása mellett. Idén Erdélyben kerékpáros, Lengyelországban gyalogos zarándokok csatlakoznak a két szerelvény utasaihoz. Így folytatják együtt a zarándoklatot a lélek útján.     

A Boldogasszony zarándokvonat lelki vezetői: Székely János püspök, Burbela Gergely verbita szerzetes, Felföldi László debreceni helynök-plébános és Tímár Asztrik ferences szerzetes. Lengyelországba Tamás József püspök, Urbán Erik ferences szerzetes, Bátor Botond pálos szerzetes és Csermely M. Irén szerzetesnő, az iskolanővérek közösségének tagja kíséri a zarándokokat. A krakkói székesegyházban Veres András mutatja be a szentmisét.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is tizenöt millió forinttal támogatja a zarándok fiatalok útját – hangsúlyozta Soltész Miklós, az EMMI államtitkára. Így válik lehetővé, hogy olyan egyházi iskolába járó diákok is eljussanak Csíksomlyóra, illetve Czestochowába, akiknek egyébként nem lenne módjuk erre. Ugyancsak támogatják a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő fiatalok egy csoportjának utazását. Segítik a határon túli magyar fiatalok részvételét, valamint fogyatékkal élők is a minisztérium segítségével kapcsolódhatnak be a lelki élménybe. Idén a rákóczi szövetség szervezésében mintegy száz Észak- és Dél-Amerikából érkező fiatal, valamint száz fiatal a Kárpát-medence szórvány vidékeiről is részese lesz a rendhagyó élménynek.

A Fekete Madonna zarándokvonat viszi magával a lengyelországi kegyhelyre Mária Élő Koronáját. Háromszáz évvel ezelőtt a pápa valóban koronát küldött Czestochowába, amely ma is látható a kegyképen. A pálosok az évforduló alkalmából meghirdették, ma is koronázzuk meg Máriát, de ez a korona élő legyen: felajánlásainkból, fohászainkból, imáinkból. Saját fényképe hátoldalán mindenki megfogalmazhatja felajánlását, amelyet eljuttathat a pálosok bármely magyarországi helyére. A Fekete Madonna szerelvénnyel jutnak el az így összegyűlt lelki igények a czestochowai Jasna Gorára, a Fényes Hegyre.

Elmer István                

2017. január 20., péntek 17:04

Meghívottságunk, az egyház mai kihívásai

Előadás a jubileumára készülő egyeki plébánián

Foltozgattuk Krisztus köpenyét”, akár ez is lehetne a címe annak az estének, amelyet az ökumené jegyében tartott meg az Egyeki Szent József plébánia közössége a jubileumi készület központi rendezvénysorozatának első alkalmából. A 2017. január 18-án 17 órakor kezdődött rendezvény előadója Törő András püspöki titkár volt.

 Papp László köszöntő szavai után Czető Norbert, Tiszacsege református lelkészétől hangzottak el mélyen szántó igei gondolatok a Krisztusi etalonról. Megvilágította számunkra gyakorlati példákon át, hogy a fel nem vállalt kereszténység és az elkényelmesedés Krisztus-követésünk komoly gátjaivá válhatnak. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy bátran nézzünk előre az igavonó Úr Jézusra, s tettre készen menjünk szembe a lelki ugarral.

Plébánosunk vezetésével imádkoztuk el a Szent József litániát, majd sor került a központi témára, Törő András: Az egyház mai kihívásai c. előadására. Püspöki titkár úr bevezetőjében a litániából kiemelt invokáció magyarázatával három alapvetésre mutatott rá: gyökerek, önazonosság és Jézus Krisztus világossága azok, melyek zálogai a reményteljes jövőnek. Szemléletesen elénk tárta, hogy amennyiben egymás életében felfedezzük Krisztust, annyiban veszünk részt az Ő szétszakadt köpenyének foltozgatásában.

Az egyház kihívásai között említette a meg nem értettséget, a megosztottságot, a sátán szétdobáló erejét, a bántalmazásokat, a házasság, család válságát. Az egyház fogalmát a Katekizmus hitelességével megvilágítva jutott el a hívők egyetemes közösségének gondolatához. Nagy kihívás a közösséghez való tartozás hétköznapokban való megélése is. Felgyorsult világunkban megváltozott az alapsejtnek, a családnak a funkciója is, pedig a közösség megélése, az élet szolgálata, részesedés a társadalom fejlődésében, részesedés az egyház életében és küldetésében, mind a család szent feladata kellene, hogy legyen.

Az egyházközösségek feladatai vonatkozásában azt látjuk, hogy még nem ébredünk rá saját hivatásunkra, s ez a probléma gyökere. Meghívottságunk újrafelfedezése nagyon fontos lépcső. Saját életközösségünkben kell hogy szentek legyünk, ott kell, hogy meghalljuk Isten szavát és mindig a mában! Isten elsősorban hitet kér tőlünk: higgyük, hogy végtelenül szeret minket, s tevőleges szeretetünkkel megvalósul Isten terve az életünkben.

Előadónk megosztotta velünk kedvenc professzorának idézetét, mely a hallgatóság soraiból többeket mélyen megérintett:  ”Vannak olyan álmok, melyek soha nem valósulnak meg, és vannak olyan valóságok életünkben, melyet soha nem álmodtunk meg.”

Az előadás végén házigazdánk summázta az elhangzottakat: az egyház feladata felismertetni meghívottságunkat és hogy tudjunk igent mondani erre a meghívásra.

Az előadóhoz feltett kérdések megválaszolásával, a továbbvitt, felébresztett gondolatok megosztásával folytatódott az est.

A szeretetvendégség előtt az Úr imádságát mondtuk el. Ünnepségsorozatunknak jó kezdete volt ez az est, és örültünk, hogy sokan jöttek el, megtelt a terem. Érdeklődve és imával várjuk a folytatást.

Farkas Éva pedagógus, egyházközségi képviselő-testületi tag

Fotó: Papp Ágoston

2017. január 19., csütörtök 15:53

A régi elmúlt

Ökumenikus imaalkalom a debreceni Szent Anna-székesegyházban

 

Debrecenben, az ökumenikus imahét negyedik napján, január 18-án a Szent Anna-székesegyházban gyűltek össze a város keresztény felekezeteinek hívei, lelkipásztorai. Az imaalkalmon Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlteket, majd Derencsényi István református főjegyző hirdetett igét. Az imahét idei alkalmain Pál apostol Korinthusiakhoz írt 2. leveléből az 5. fejezet 11-20 tartó verseiről hangzanak el világszerte a tanúságtételek.Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (Kor2 5,17).

 

Derencsényi István református főjegyző a szerdai elmélkedésen „a régi elmúlt” gondolatra fókuszált. Kifejtette, Pál apostol egy radikális változást élt át a damaszkuszi úton, amikor üldözte a keresztényeket. Pál számára a régi elmúlt. A damaszkuszi élménye (ApCsel 9) nem egy teológiai fejtegetés, dogmatikai előadás, hanem egy valóságos élettapasztalat, konkrét esemény volt.  Ezt, „pálfordulás”-ként is emlegetjük, közmondásos igazsággá vált. Kívülről szemlélve a történéseket szinte érthetetlen, hiszen a tarzuszi Saul életében a régi a konszolidált körülményeket, társadalmi elismertséget, karriert, törvénytisztelő magatartást jelentette, és egyszerre mindez régivé vált, elavult lett, érvényét veszítette. Derencsényi István a mai körülményekre vetítve hozzátette, sokak előtt ma is feltűnést keltene az ilyen típusú változás, a megtérés. Pál maga sem magyarázta ezt, hanem egyszerűen tényként beszélt róla. Ez azt jelenti, hogy nekünk sem kell mindenáron magyarázni, ha a régi elmúlik, hanem tényként fogadjuk el, tényként kezeljük, és hagyjuk érvényesülni a saját életünkben a változást. A tény pedig az, hogy Jézus Krisztussal egy radikálisan új valóság jelent meg a világunkban, a történelemben. Isten közénk érkezése, emberként való megjelenése a világunkba, pontot tett a régiek végére és új korszakot, új lehetőségeket, új létállapotot nyitott.

Minden a múlté?

Tárgyilagosan szemlélve magatartásunkat és életvezetésünket feltesszük a kérdést, tényleg a múlté lett minden rossz tulajdonságunk, rossz szokásunk, önzés és dicsekvés, irigység, indulatosság, kétkedés? Mindez már a múlté? A kérdésre válaszolva a református főjegyző kifejti, Pál, amikor azt mondja, a régi elmúlt, nem azt állítja, hogy megtérése után olyan lett, mint egy földre szállt angyal, sőt nyíltan beszél az új ember harcáról, küzdelméről, amelyet a visszatérő megkísértő az emberével folytat. Maga Luther is rendkívül drasztikusan beszél erről a helyzetről, amikor azt mondja, szeretné vízbe fojtani a régi emberét, de a fickó rendkívül jól tud úszni.

Egy percig sem bizonytalanodhatunk el abban, hogy a régi elmúlt

 

Krisztusban elmúlt a régi, kezdetét vette az új, és többé nem a törvény arat, hanem a kegyelem. Derencsényi István hangsúlyozta, amikor azt állítjuk az apostollal együtt, hogy a régi elmúlt, különbséget kell tennünk aközött a valóság között, amelyet Jézus Krisztus a halálával és feltámadásával megteremtett, valamint a mi személyes szubjektív érzésünk és tapasztalatunk között.  A régi elmúlt igazságát nem tudja korlátozni a mi szubjektív tapasztalatunk. A régi elmúlását jelzi az is, hogy a megtért ember még mindig vétkezhet, de már nem érzi jól magát a bűneiben, a vétkeiben, már nem dicsekszik gonoszságával, hanem roppant szégyelli magát. Többé nem ápolja és takargatja bűneit, hanem könnyed és őszinte fájdalommal megvallja. A Krisztusban élő megtért ember egy percig sem bizonytalanodhat el abban, hogy a régi elmúlt, a régi már nem érvényes, nem diktálhat, nem parancsolhat neki, nem uralkodhat fölötte. Mindezt jól érzékelteti Jézus hasonlata a földművesről.

 

Az Isten országa nem mögöttünk van, hanem jövőorientált

 

Derencsényi az ókori palesztinai szántó-földműves munka módszerét mutatta be, amelyről Jézus is példaként beszélt. A rendkívül könnyű ekét balkézzel tartották, és hogy az eke függőleges helyzetét megőrizzék, valamint a köveket a sziklás talajon elkerüljék, ugyanezen kézzel emelték vagy süllyesztették. A másik kézben ostorral biztatták az igavonó jószágot,  az állatok között pedig feszült figyelemmel előretekintettek, hogy el ne tévesszék a barázda irányát. A szántásnak ez a módja rendkívüli figyelmet, ügyességet és koncentrációt igényelt. „Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára” (Lk 9,62).

A főjegyző kifejtette, az Isten országa nem hátrafelé van, hanem jövő orientált ország. Merjünk előretekinteni, szembenézni mindazzal, ami eljön és bekövetkezik, és merjünk előrehaladni. A múltba veszve nem lehet a jelenben élni és a jövőt építeni. Jézus határozott szavakkal utalt arra, hogy a krisztuskövetés nem hobbi az életünkben, de nem is egy maghatározott magatartás, kialakított szokás, rítusgyakorlat, hanem folyamatos tájékozódás. „Szemem azért mindig az Úrra néz” (Zsolt 25,15). A tarzuszi Saul megtérésekor a „régi elmúlt” elveszítette régi látásmódját és Krisztustól új szemléletmódot kapott. A régit tehát nem dédelgetni kell, nem kell sajnálni, hanem élni kell a Krisztusban kapott új életlehetőséggel — fejezte be gondolatait Derencsényi István református főjegyző.

Kovács Ágnes

A Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium a 2016/17-es tanévben is részt vesz a Dorcas Segélyszervezet Kék Vödör Akciójában.

Diákjaink és tanáraink áldozatos és lelkes munkájának köszönhetően karácsony előtt több mint 50 vödör telt meg, mellyel hozzájárultunk ahhoz, hogy a hazai és határon túli rászoruló gyermekek asztalára is jusson elegendő étel. Az egészen kicsiktől a legnagyobbakig mindenki kivette a részét a szorgos gyűjtésből. Emellett iskolánk játékokat és mesekönyveket is felajánlott, hogy a rászoruló apróságok karácsonyfája alatt is lehessenek kedves meglepetések.

A leglelkesebbnek a 9. Ny osztály és osztályfőnökük Daróczi Zoltán Intézményvezető-helyettes bizonyult, akik 19 vödörnyi tartós élelmiszert adományoztak. Reméljük legközelebb is hasonlóképpen segíteni tudjuk majd a Dorcas Segélyszervezet munkáját.

Szűcs Anikó

2017. október 5-én lenne 100 éves a cívisváros szülötte, Szabó Magda. A szeretett haza, Debrecen, a család, az ősök, a múlt fontos szerepet játszott műveiben. A hősök kapcsolatainak, lelkivilágának részletes ábrázolásához hatalmas tehetsége volt az írónőnek. Ontotta magából a könyveket. Életművében fontos szerepet játszottak az önéletrajzi ihletésű, a múltba visszanyúló családregények. Az egyik legtöbbet fordított magyar íróként regényei számos országban és nyelven megjelentek.

Szabó Magda 100. születésnapja alkalmából a Debreceni Művelődési Központ, valamint az intézmény égisze alatt működő Debreceni Értéktár rajzpályázatot hirdet középiskolás diákok részére. A pályázók Szabó Magda Régimódi történet című regényéből jeleníthetnek meg részleteket színes vagy fekete-fehér kivitelben, A/3-as méretben.
Az alkotások hátoldalára fel kell tüntetni a kitalált címet, az alkotó nevét, évfolyamát, iskolájának, felkészítő tanárának nevét, elérhetőségét és a Tímárház – 4026 Debrecen, Nagy Gál István u. 6. – címére kell elküldeni, vagy személyesen eljuttatni.

Beküldési határidő: 2017. szeptember 22.
A pályamunkákat zsűri értékeli, majd az írónő születésnapján, 2017. október 5-én, 14 órakor ünnepélyes keretek között eredményt hirdetnek a Tímárházban.

Bővebb információ kérhető Mátrai–Nagy Andrea programszervezőtől az 52/321-260-as és a 30/618-9767-es telefonszámon.

A katolikus iskolák az oktatáson kívül katolikus nevelési elvek átadását is fontosnak tartják. A nevelés egyik színtere és eszköze is, ha diákjaink megismerik mások nehézségeit, szenvedését, és megpróbálnak felelősséget vállalni ezekért az embertársainkért. Ha tudnak, a saját eszközeikkel is segítenek nekik. Ennek a karitatív munkának hosszú évek óta vannak hagyományai a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnáziumban és Szakgimnáziumban.
Az iskolai közösségi szolgálat keretében az érettségi vizsgára jelentkezés feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése. A Szent László Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium évek óta példamutatóan végzi ezt a tevékenységet és többek között jó viszonyt ápol a mándoki Ápoló- Gondozó Otthonnal. Kerezsi Béláné tanárnő ezzel a tevékenységgel pályázott és ért el országos második helyezést.
Az iskola célja, hogy a diákok elfogadják sérült, fogyatékossággal élő embertársaikat, ezt a személyes kapcsolat segítheti elő. A 9. évfolyamos tanulók osztályfőnöki órán ismerkednek meg ezzel a lehetőséggel, majd havonta egy-két alkalommal látogatják a mándoki intézményt. Nemcsak a hétköznapok egyszerű találkozásai (közös kézműves tevékenység, játék, sport, tánc) kapcsolják össze a két intézményt, hanem az ünnepek is (mikulás, karácsony). Sokan a kötelező 50 óra elvégzése után is eljárnak Mándokra, de olyan is akadt, akinek a pályaválasztását is befolyásolta ez a tevékenység.
Diákjaink úgy érzik, rengeteg szeretetet kapnak ezeken az alkalmakon, a sérült embertársainknak pedig színesebbé válik az élete. „ Az emberi segítség nemcsak agyagi javakban, hanem figyelemben és szeretetben is áll.” – írta Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. Köszönjük mindazok munkáját, akik lehetővé teszik ezt a szolgálatot!

Suba István

Naptár

« Január 2017 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Linkajánló

kurir logo Radio Vaticana logo bonum 
 kat radio  SzentIstvanradio  ujember
mkpk logo 0   vatican  oromhir
cursillo hal kolping
templom logó
kepmas
szentkut
 oseinkhite banner180x300   Máriapócsi búcsúk 2016 2 0
DMK logo 1  nyhmuv kp

Napi evangélium

Napi Evangélium RSS
  • 2017. november 21. – Kedd (Lk 19,1-10)
    Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad...

Magyar Kurír friss hírei

Katolikus Hírportál

Facebook oldalunk

Youtube csatornánk