június 2018

„...kincseiből régit és újat hoz elő” (Mt 13, 52).
Az 1994-ben alakult, ökumenikus, felekezetközi, idén 24 éves Egyházi Könyvtárak Egyesülése (www.eke.hu) 2018. június 25. és 27. között Nyíregyházán, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán tartotta éves összejövetelét, melyen a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyei Levél- és Könyvtár munkatársai is részt vettek.

Az első nap programja a megérkezést, a regisztrációt követően az Egyesület éves közgyűlése volt, amit Ásványi Ilona elnök asszony, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár új igazgatója nyitott meg. Az egyesületi beszámolók elfogadása után bemutatták a tagintézmények új kollégáit, illetve pártoló és tiszteletbeli tagok felvételéről született egyetértő döntés. A közgyűlés után Dr. Kührner Éva a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának vezetője mutatta be gyűjteményüket. Ezt követően került sor a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény megtekintésére. A nap végét a Szent Miklós Székesegyházban a Szent Efrém Férfikar sokszínű, egyházi és vallásos énekekből, imádságokból illetve zsoltárokból is álló ökumenikus műsora zárta le.

Az idei konferencia címe „Megújulva – megmaradva: Tradíció és innováció a muzeális gyűjteményekben” volt. A második nap szakmai délelőttjén Eszenyiné dr. Borbély Mária a Debreceni Egyetem adjunktusa a könyvtáros szerepéről az információs környezetben, Fehér Miklós a Könyvtári Intézet igazgatója a könyvtári hálózatról, minőségügyi rendszerről, Érdi Marianne az Országos Széchenyi Könyvtár restaurátora az állományvédelemről, Dr. Koltay Klára a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgató helyettese korszerű gyűjteményfeltárásról és szolgáltatásról, Tóthné Hegyi Judit coach, mediátor a könyvtári környezetben való coaching alkalmazásáról, Dr. Zágorhidi Czigány Balázs a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményről tartott színvonalas előadást.
Délután az esti órákba nyúló, jó hangulatú tanulmányi kiránduláson az egyházi könyvtárosok felkeresték Máriapócson a Szent-Mihály görögkatolikus kegytemplomot, a bazilita rend monostorát, Nyírbátorban a minorita Angyalos Boldogasszony katolikus templomot és a református templomot, Tákos és Csaroda községekben a református templomokat látogatták meg. A kirándulás alkalmat adott a szakmai előadások közötti szünetekben megkezdődött - felekezettől független, kötetlenebb, személyesebb, de szakmaiságot mégsem nélkülöző - ismerkedések, beszélgetések folytatására.

A zárónap szakmai délelőttjén „modern kihívások az egyházi gyűjteményekben” alcím jegyében Dr. Hubert Gabriella, a budapesti Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója a gyűjtemény intézményi-szervezeti kultúrájáról, Bán Magdolna a Kecskeméti Református Könyvtár és Levéltár igazgatója és Baranya Péter a budapesti Piarista Központi Könyvtár vezetője a könyvtári statisztika jövő évi változásairól és a GDPR törvény egyházi könyvtárakat érintő teendőiről, Dr. Oláh Róbert a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának régi könyves szakembere a gyűjteményük készülő Régi Magyar Könyvtár katalógusáról, Dr. Kührner Éva a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának vezetője a folyóiratok egyházi könyvtári környezetben történő feltárásáról tartottak részletes beszámolót.

A szakmai programok zárása után, a résztvevők vezetett városnézésen belül Nyíregyháza templomaival ismerkedhettek meg a délutáni hazaindulás előtt.
Útravalóul Ásványi Ilona egy népi imádsággal búcsúztatta a konferencián résztvevő kollégákat:

„Uram,adjad, hogy rövid életem minden napja nékem nevezetes és drága legyen.
Adj kedvet, bátorságot és erőt, hogy mindennap valami hasznosat és jót cselekedjek, hogy ne vesszen örökségemből egy nap sem.
Távoztasd el tőlem a hiúságot, az ártalmas fényűzést, a mérges hízelkedést, a megvetendő zsugoriságot.
Adjad, hogy nyelvem az igazságot mondja és védje!
Adj reménységet és alázatosságot, hogy a véghezvinni valókat végezhessem.
Míg nappal vagyon, addig akarok munkálkodni,
mert eljön az éj... hol senki nem dolgozhat.
AMEN”

Somogyi Péter
igazgató
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár

Első ballagási és tanévzáró ünnepséget tartottak
a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

A nyitány olyan, mint egy szép virágos kert kapuja – első benyomást ad arról, ahová vezet. Intézményünk elindult új fenntartónkkal és egyházmegyénk római katolikus iskoláival együtt az új tanév felé 2017 szeptemberében. A „mi nyitányunk” a tanévnyitó volt, amelyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Molnár Katalin EKIF főigazgató, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Szekeres József Nyírtelek Város polgármestere, Kiss Tibor plébános, az iskola lelki vezetője, önkormányzati képviselők, az egyházak képviselőinek jelenléte tett ünnepélyessé számunkra. Ez az indítás előkészítette tartalmilag és hangulatilag azt a cselekménysort, amely e szép kertben - a közös kaput átlépve - ránk várt.
A 2018. június 23-án megtartott a tanévzáró már beszámoló volt egy igazán tartalmas és sikeres tanévről

A végzőseink ballagásával kezdődött az első része az ünnepségünknek, melynek során a nyolcadikosok elbúcsúztak iskolánktól, és mi szeretettel engedtük útnak őket.
Horváth-Bócsi Irén intézményvezető asszony a következőképpen beszélt erről:
„Az intézményünkben töltött évek során számtalan inspiráló élmény ért titeket: tapasztalat, tudás, barátság, napi bánatok, örömök. Sok olyan közös élményben volt részünk, amelyre nagyon büszkék vagyunk és szívünkbe zárva tovább őrizzük. Kinőttétek testben, értelemben és lélekben is az általános iskola kereteit és eljött az idő, hogy tovább lépjetek, mert az útnak még nincs vége, sőt most kezdődik igazán. Történelmi pillanat ez azért is, mert katolikus intézményként ez volt az első tanévünk.”
A vezetőség, a tanári kar és a tanítványaink ars poeticájává is vált, az az igazgató asszony által elmondott néhány sor, amely így hangzik: „Katolikus iskolában nemcsak a személyes méltóságnak kell megfelelni, hanem a magasabb rendű erkölcsi felelősségnek is.” Az igazgatónő beszédében Tamási Áron gondolatával gazdagította a végzős diákok úti csomagját: „Sohase feledd azt, hogy az értékes élet alapja a szeretet és a békesség, utána a türelem és az emberi megértés.”
A nyolcadikosoktól a hetedikes diákok is elbúcsúztak, majd új, „szentannás” zászlónkra emlékszalagot kötve a ballagók átadták a lobogót a ballagtató tanulóknak.

Az ünnepség második részében Horváth-Bócsi Irén igazgatónő az elért eredményeket méltatta, jutalmat adott át a tanulóknak, szülőknek és a pedagógusoknak. Továbbá kitért a tanulás fontosságára, hangsúlyozta az eredményességet, és azt az összefogást és segítségnyújtást, ami nélkül ez a tanév nem sikerülhetett volna ilyen teljességgel. Megköszönte a szülők bizalmát és iskolánkért végzett áldozatos közösségi munkájukat.
„A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, mint fenntartó, Nyírtelek város önkormányzata, a polgármesteri hivatal dolgozói, a KEDVES Ház Kollégium, a Szociális Szolgáltató Központ, a Közösségi Ház és Könyvtár, a Nyír-tel-Szol Nonprofit KFT, az Egészségház alkalmazottai, orvosaink, az óvoda és bölcsőde vezetője és dolgozói, nem utolsó sorban az egyházak helyi vezetői, hitoktatói mindannyian részesei az egész éves jól előkészített, megtervezett és színvonalas munkánknak.
Köszönjük az együttműködést!”
Városunkban, több mint háromszáz tanuló kapta kezébe a bizonyítványát, akik között sokan kitűnő eredménnyel zárták az évet. Lelki nevelés terén is mérhető a gyerekek fejlődése, egy tanév elteltével is. Arről beszélt záró nevelési értekezletünkön Kiss Tibor lelki vezetőnk is, hogy „nem az a cél, hogy mindenki kitűnő legyen, hanem, hogy mindenki emberré váljon.”

Zagyva Klára tanár,
Szent Anna Katolikus Általános Iskola, Nyírtelek
egyházmegyei média-képzős hallgató

2018. június 28., csütörtök 15:22

NEKtek! – Veletek!

Készüljünk együtt

az 52. Nemzetközi

Eucharisztikus Kongresszusra

NEKtek! – Veletek!

Az Eucharisztia az Egyház életének forrása

“Minden forrásom belőled fakad.”

/Zsolt 87,7/

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye központi programja 2018-2019

Helyszín:

Megtestesülés Templom, Debrecen

4032 Debrecen Borbíró tér 9.

 

Egyházmegyei Programok 2018-19

A debreceni Megtestesülés Templomban

 

Szeretnél tartalmas közösségi-lelki programokon részt venni rendhagyó formában, ahol egyedülálló élményekkel gazdagodhatsz?

Szeretnéd megújítani, felfrissíteni, elmélyíteni a Jézussal való kapcsolatodat, aki az Oltáriszentségben Rád vár?

Szeretnél meghívott előadókkal és az Egyházmegye különböző közösségeinek tagjaival együtt, az eucharisztikus Jézus társaságában tölteni egy-egy délutánt?

Szeretettel várunk, hiszen a Kongresszusra készülve a 2018-19-es évben minden hónap első szombatján kinyílik

  • a Templom kapuja, hogy együtt, egy Közösség legyünk
  • a Tabernákulum ajtaja, hogy Jézus szeretete, mint lelki életünk forrása eláraszthasson
  • és így a Te Szíved ajtaja is, hogy mindezt befogadd, viszonozd, és a Szentírás szavai szerint „új szívvel” térj haza!

 

A szombatok programja:

15:00 Irgalmasság rózsafüzér (énekelve) az Oltáriszentség előtt

15:20 Meghívott előadó (lsd. dátum szerint)

16:00 Agapé és kötetlen találkozás

16:45 Tanúságtétel

17:00 Szentségimádás

17:45 Szünet

18:00 Szentmise

Folyamatosan: Szentgyónási lehetőség

Az előadások tágabb témája az Eucharisztia, mint egyéni és közösségi keresztény életünk Forrása – ez mindannyiunk számára új nézőpontokat és lelki felfrissülést tartogathat.

Ezen belül minden hónapban irányított témák lesznek egy-egy fő célcsoport lelki épülésére, ugyanakkor az Oltáriszentségben Jézus minden alkalommal mindenkit vár!

Júl. 7:  Rózsafüzér társulatok tagjai, Ea.: Dr. Seregély István ny. érsek

Aug. 4: Templomi szolgálattevők (kántorok, sekrestyések, harangozók), Ea.: Maga László és Tirpák Ferenc

Szept. 1: Plébániai csoportok, lelkiségi mozgalmak tagjai Ea.: Mészáros Domonkos OP

Okt. 6: Az egyházközségi képviselőtestületek tagjai, Ea.: Dr. Linczenbold Levente

Dec. 1: Egészségügyi dolgozók (orvosok, ápolók), kamiliánusok, Ea.: Dr. Csépányi Gábor

 

Jan. 5: Pedagógusok, hitoktatók, Ea.: Dr. Fábry Kornél, a NEK főtitkára

Febr. 2: Leendő elsőáldozók, bérmálkozók, szerzetesek, Ea.: Elek László SJ

Márc. 2: Fiatalok, Ea.: Béri Renátó OCD

Ápr. 6Idősek – betegek szentségének kiszolgáltatása, Ea.: Bosák Nándor ny. püspök

Máj. 4: Akolitusok – akolitus avatás, Ea.: Palánki Ferenc püspök

 

Hogyan készülünk már most a Kongresszusra?

A 2020-as eseményt egy 3 éves tematikus egyházi felkészülés-sorozat előzi meg, amely minden évben pünkösdtől pünkösdig tart.

  • 2017-2018: Az Eucharisztia az egyéni keresztény élet forrása. (NEKed Veled)
  • 2018-19: Az Eucharisztia az Egyház életének forrása. (NEKtek Veletek)
  • 2019-2020: Az Eucharisztia forrás a világ életéért. (MindenkiNEK Mindenkivel)

Tehát az első felkészülési év célja az egyén és az Eucharisztia kapcsolatának elmélyítése volt. Azután fokozatosan tágul a kör, a második, idei év az Egyház és az Eucharisztia, a harmadik év pedig a Világ és az Eucharisztia kapcsolatáról szól majd.

“Minden forrásom belőled fakad.” – Ez a mottó emlékeztet minket arra, hogy az egész egyházunk és katolikus hitünk az Eucharisztiára épül, amelyben Krisztus velünk van a világ végéig. Hatalmas kincsünk van, és ez a mi forrásunk, amiben Ő nekünk ajándékozta saját magát, és mi ezt magunkhoz vehetjük minden szentmisében, illetve feltöltődhetünk szent erőivel minden szentségimádáson.

„Ha a keresztre nézel, megértheted, mennyire szeretett Téged Jézus.

Az Oltáriszentséget szemlélve azt értheted meg, mennyire szeret Téged

itt és most.”

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról

 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust meghirdető körleveléből (2017. május 20.):

 

Krisztusban Kedves Testvérek! Nagy örömmel értesültünk tavaly a Fülöp-szigeteken, Cebu Cityben tartott 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záróünnepségén arról, hogy Ferenc pápa a következő világkongresszus színhelyéül Budapestet jelölte ki. (…) 2017 áprilisában a Szentatya jóváhagyta a témát és a jelszót, amely így hangzik: "Minden forrásom belőled fakad" (Zsolt 87,7). Ez a 87. zsoltárból vett idézet az Újszövetség fényében titokzatos utalás az Eucharisztiára is. A II. vatikáni zsinat ugyanis világosan tanítja, hogy "a szentmiseáldozat az egész keresztény élet forrása és csúcspontja" (Lumen Gentium, 11).

"A liturgiából, különösen az Eucharisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem és valósul meg a legnagyobb hatékonysággal az emberek megszentelése Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely az Egyház minden más tevékenységének célja" (Sacrosanctum Concilium, 10).

Az Eucharisztia lelki életünk forrása, hiszen "benne van az Egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk" (Presbyterorum Ordinis, 5). Olyan tiszta forrás az, amelyből mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban és a szentségimádásban.

 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben
velünk levő Krisztust felismerjük
és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

NEK 2020 információk:

https://www.iec2020.hu

http://www.oltaregyesulet.hu

Információk a programokról:

 

Megtestesülés Plébánia,

4032 Debrecen, Borbíró tér 9.

http://megtestesules.info vagy a Megtestesülés Plébánia facebook oldala 

Facebook esemény link 

 

/Teréz anya/

2018. június 28., csütörtök 14:37

Nyár van, nyár!

Kicsengettek, elballagtunk, ám még javában tart az érettségi időszak és nagyon várjuk a felvételi pontszámok határait... Milyen lesz az új iskola/óvoda? Könnyen megszokjuk a változást? Jól döntöttünk? Helyes a sorrend? Megtettünk-e minden tőlünk telhetőt?
Fontos kérdések, de valójában sokkal inkább arra tekintsünk vissza, hogy az elfoglaltságok miatt maradt-e elegendő időnk egymásra, a családra, egy-egy kirándulásra; egy tartalmas, jó film közös élményként való megélésére?! Ha többnyire igen a válaszunk, akkor csak így tovább a szünidőben is! Ha előfordul néhány nem, akkor előttünk a lehetőség: pótoljuk be, amit elmulasztottunk!

A teremtett világ számtalan csodával ajándékoz meg mindannyiunkat, járjunk hát nyitott szemmel! Vegyük észre a hajnali harmat megcsillanó fényében a napsugár nyújtózását, a naplementében a búcsúzás meseszép élményét! Figyeljük meg a csillagos égboltot esténként, napközben pedig figyelmesen vegyük szemügyre kertünkben a csigák, a kirándulásokon az állatparkok lakóinak közös életét!

Keresztényként ne feledkezzünk el arról, hogy városnézéseink alkalmával a templomok tárt kapui várnak ránk, és ne feledjük: a Mindenható vasárnapról-vasárnapra atyai szeretettel hív és vár bennünket!

Takácsné Makrai Éva
tanító
Kisvárda – Szent László Katolikus Középiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

2018. június 28., csütörtök 13:16

5 éve választották meg Ferenc pápát

Őszentsége Ferenc pápa megválasztásának 5. évfordulója alkalmából 2018. június 29-én, pénteken, Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, 18 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a budapesti Szent
István-bazilikában a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, valamint az Apostoli Nunciatura ügyvivője, Mons. Germano Penemote. A szentmise főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke lesz.

Régi egyházi szokás szerint Szent Péter és Pál főünnepe egyben a pápa ünnepe is, aki mint Szent Péter utódja, az egész Egyház pásztora. Ferenc pápa a 266. utódja, ő az első latin-amerikai és az első jezsuita Szent Péter utódainak sorában. 1936. december 17-én született Buenos Airesben olasz bevándorló munkáscsaládban Jorge Mario Bergoglio néven. Vegyésznek készült, de végül a papi hivatást választotta. A szeminárium elvégzése után, 1958-ban lépett be a jezsuita rendbe.
A filozófiai doktorátus megszerzése után irodalmat, pszichológiát és filozófiát tanított. 1969-ben szentelték pappá. A kiváló vezetői képességekkel megáldott Bergoglio 1973-tól hat éven keresztül volt a jezsuita rend argentin tartományának vezetője. 1998-ban lett Buenos Aires érseke, 2001-ben II. János Pál pápa bíborossá kreálta. A XVI. Benedek pápa lemondását követően összehívott konklávé második napján, 2013. március 13-án választották pápává.

Ferenc pápa mindenhol és minden időben a szeretet, a testvériség üzenetét hordozza. Karizmája, közvetlen és egyszerű természete a világ minden pontján érthető és világos üzenetet hordoz, az Evangélium üzenetét. "Az Egyház missziója, amellyel minden jóakaratú ember felé fordul, az Evangélium átformáló erején alapszik. Az Evangélium olyan örömhír, amelynek öröme tovaterjed, mert új életről szól és azt kínálja fel. Ez az élet a feltámadt Krisztusé, aki életet adó Lelkét adva
Utunkká, Igazságunkká és Életünkké válik. Ez az Út arra hív bennünket, hogy bizalommal és bátran lépjünk rá. Ha követjük Jézust, a mi Utunkat, megtapasztaljuk az Igazságot és az Életét kapjuk tőle, amely teljes közösség az Atyaistennel a Szentlélek erejében, és megszabadít bennünket az önzés minden fajtájától, és a kreativitás forrása a szeretetben" - mondta Ferenc pápa 2017-ben.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak

Az apagyi egyházközség Szent László oltalmába helyezett templomának búcsúját tartotta június 24-én, amelyen Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke és Zubály Lajos, a templom plébánosa is jelen volt. Egyházközségünk ünnepén megtisztelt bennünket Kiss István községünk polgármestere, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, községünk képviselői, lelkipásztorai. Az ünnep alkalmából került sor a templom előtti parkban elhelyezett, a sokat szenvedett Mindszenty József hercegprímás érsek, bíboros mellszobrának megáldására is, méltó emléket állítva a sokat szenvedett egyházfőnek és az 1956-os forradalomnak. A szobrot az elmúlt évben elnyert önkormányzati pályázat támogatásának köszönhetően az 1956-os Emlékbizottság támogatásával Apagy Község Önkormányzata állítatta, készítette Juha Richárd  szobrászművész.

A főpásztor látogatása nagy öröm volt az egyházközség számára, a szentmise homíliájában mindenki kapott tőle útravaló ajándékot. A legfontosabbat a mindennapi élet krisztusi szeretetben való megélését a szentek példáján keresztül mutatta be, kiemelve Szent László királyt és Mindszenty József bíborost, akik életszentségükkel példaként állnak előttünk.
A megyéspüspök közvetlen, szeretetteljes jelenléte nagyon sokunk számára örömet jelentett, életére, szolgálatára Isten áldását kérjük imáinkban.


A szobor megáldása után Kiss István és Kovács Sándor ünnepi beszédei hangzottak el, majd koszorúzás következett.

Az ünnepségen közreműködött: Szkita Panna, a helyi általános iskola tanulója és a település női énekkara.

Ignáczné Fejes Ildikó
egyházközségi tag
Apagy

2018. június 28., csütörtök 09:32

Erdőhátról a Tisza-tóig

Táboroztak a fehérgyarmati Szent Péter és Pál Plébánia hittanosai

Hosszas és gondos szervezkedés után, az idén, június 18-22-ig Tiszabábolnán töltöttünk el egy hetet a hittan-táborban.
A hittanos gyermekeink nagy lelkesedéssel és várakozással indultak el 18-án, hétfőn reggel. Hatalmas táskákkal, bőröndökkel, de szívükben örömmel és derűvel utazták végig a hosszú órákat az ifjak és az örökifjú kísérők. Csodás táj, barátságos település és Balázs János személyében odaadó házigazda fogadott bennünket a kényelmes szálláson, ahol első dolgunk volt a hálaadás a közösségünkért, megérkezésért, jó időért.
Az itt töltött idő alatt, érdekes túrák, a borsodi mezőségben, különleges növények és állatok gazdagították a gyermekek ismereteit. A vízi túrák, a horgászati alkalmak, a fürdőzés, a helyi környezet elvarázsolta a szívünket és biztonságos nyugalomban töltekezhettünk nap, mint nap. Az emberek kedvessége, figyelme, nyugalma megadta a hét szeretettel telt légkörét.
A programok sokszínűsége mindenki számára érdekes és izgalmas volt.
Lelki vezetőnk, Bökő Péter plébános atya, a rendszeres szentmisékkel, közvetlen beszélgetéseivel, közös játékkal tette gyermek közelivé a heti lelki programjainkat.
Különleges lelki élmény részesei lehettünk Egyeken is, ahol megpihenhettünk a Missziós Kereszt lábánál, együtt ünnepelhettük a szentmisét egyházmegyénk főpásztorával.
Megélhettük a napfelkelte csendjét, nyugalmát, a napok szinte elrepültek. Esténként pedig a vidámság és az öröm hangos zsivaja töltötte be a környéket.
A táborban megélt hét szeretetben, örömben telt, töltekezhettünk testileg és lelkileg egyaránt. Mindnyájunkban megfogalmazódott a gondolat: jövőre együtt újra felkerekedünk!

Tóth Anikó hitoktató
Fehérgyarmat

2018. június 24-én, vasárnap az esti órákban Dobai Barna Ottó újmisés atya első szentmiséjét, primiciáját tartotta a kisvárdai római katolikus templomban, amely egyben hálaadó szentmise is volt. A hagyomány szerint az újonnan felszentelt pap szülőfaluja, szülővárosa templomában az ünneplő hívek körében mutatja be az első, avagy az újmiséjét.

Az ünneplő papság és asszisztencia a plébánia udvaráról vonult át a templomba, miközben zúgtak a harangok, melynek üzenetét „Misericordia-Irgalmasság” messzire repítette a szél. A templom udvarán újmisésünket paptestvérei ünnepi ruhába öltöztették, előtte azt megáldottak, majd az ünnepi bevonulás és köszöntések után Ottó atya megkezdte első szentmiséjét.
A szentmise homíliáját dr. Lőrincz Ottó, az újmisés szülőfalujának, Kárászteleknek egykori plébánosa tartotta. A plébános elmondta, mindig is szívügyének tartotta egykori ministránsa lelki fejlődését, annál is inkább, mert Ottó édesanyja, a halála előtt gyermekét a gondjaira bízta.
A plébános felidézte azt a falusi hagyományt, amely a primiciák előtti pecekben történik: Az újmisés papot a családtagok jelenlétében az édesapa és az édesanya megáldja és pappá lett fiukat átadja az Egyház, Isten népe szolgálatára. Ezután az újmisést a szülői házból ünnepi menetben kísérték a templomba, közben zengnek a harangok. A menet élén keresztet visznek, utánuk lányok és fiúk haladnak. A fiatalok csoportjában lépdelnek az újmisés egykori játszótársai, osztálytársai, barátai. Az újmisést virágfüzéres gyerekek veszik körül, egyikük virágszirmokból készített szívet visz annak jeléül, hogy az új pap szívét, egész személyiségét Isten és a hívő nép szolgálatára szenteli. Mögötte szülei, a rokonság, a hívők közössége halad. A templomba érkezve az orgona felzúg,az oltár előtt megállnak, köszöntők és a helyi plébános üdvözlő szavai hangzanak el.

Ezt követően Lőrincz Ottó atya Albrecht Dürer egyik alkotására utalt, amelyen a művész édesanyja összetett kezét ábrázolja. A plébános, az újmisés Ottó atya édesanyjára emlékeztette a fiatal papot, aki kezét sokszor imára kulcsolta, hogy gyermekéből pap lehessen.

„Pappá lettél. Hatalmat nyertél, hogy bemutasd az újszövetség tiszta áldozatát. Jézus Krisztus testét és vérét a kenyér és a bor színe alatt, áldozatul magad és a nép bűneiért. Mától kezdve élethivatásod Isten országának szolgálata. Jézus Krisztus titokzatos testét kell építened a híveket pedig az igazság ismeretére kell vezetned. A mérnök tudása által épít, az orvos praxisa által gyógyít, a művész tehetsége által alkot, és a pap életszentsége által teremt, gyógyít és építi a lelkeket. Kérd a Szűzanyát, segítsen neked a papi méltóságnak megfelelő lelkületet kialakítani és azt mindig megőrizni.
Ezt követően a kézrátétel szentelési mozzanatára hívta fel a figyelmet a plébános, amely által Isten kiválasztotta magának. A plébános hozzátette: „Az ember leghőbb vágya, hogy valakihez tartozzék, hogy valakié legyen. A vallásos emberé, hogy Istenhez tartozzék, az Övé legyen. Tudta ezt Isten is, ezért is üzente népének: „Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak, az enyém vagy.”

Majd ezeket az intelmeket adta át újmisésünknek Ottó atya: “A mise után, a templomon kívül is pap kell, hogy legyél. Akkor a munka, a szolgálat nem teher lesz, hanem megszentelődésed eszköze, a hívek nem izgága, akadékoskodó emberek már, hanem Istent kereső lelkek, akiket türelmesen kell vezetned a jóra.
Ha életed „égő áldozat”, akkor az adminisztráció nem unalmas időtöltés, hanem életszükséglet ahhoz, hogy egyházközségedet anyagilag rendben tartsd. Ha életed Istennek tetsző áldozat, akkor a hosszú út a filiákba nem szükséges rossz, hanem mind megannyi lehetőségek új lelkek toborzására és a régiek megerősítésére.“

Végezetül ezekkel a gondolatokkal zárta beszédét plébános atya: „Köszönjük, hogy létezel, hogy vagy és visszajöttél közénk. Köszönjük, hogy azt teszed, amit lelkiismereted diktál. Isten áldja meg kezeidet, és egész papi lényedet, hogy még sokáig áldás és jó illatú áldozat lehess számunkra!

A szentmise záró, fő eseménye az újmisés áldás megható pillanatai voltak. Dobai Barna Ottó atya elsőként a lánytestvérét, majd rokonait áldotta meg, azután első plébánosát Lőrincz Ottó atyát, jelenlegi plébánosát Linzenbold József atyát, majd a jelen lévő papokat, híveket. A tőle kapott újmisés szentkép pedig mindig arra figyelmeztet majd:
„Misericordia – Irgalmasság”

Borus Lászlóné
média-szakos hallgató

Fotó: Darvai Attila

2018. június 25., hétfő 14:51

Kisvárdai pedagógusok munkáját ismerték el

Szent Gellért-díjat adományoztak egyházmegyénk két pedagógusának. Kerezsi Béla, a kisvárdai a Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda intézményének vezetője az elismerés arany fokozatát, Szokolay Judit, az intézmény óvodájának vezetője pedig az elismerés ezüst fokozatát kapta. A díjat Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök adta át a kitüntetetteknek 2018. június 22-én az iskola tanévzáró ünnepségén.

 

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A kitüntetésnek méltó rangja van, a dolgozó erkölcsi elismerését és megbecsülését jelenti, akik emberi tulajdonságaikkal, szakmai tudásukkal a testület előtt követendő példát tanúsítanak.

Kerezsi Béla 1993. augusztus 16-tól dolgozik a Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda intézményben. Előtte a Tiszabezdédi Általános Iskolában tanított. A Nyíregyházi Főiskolán végzett testnevelés-földrajz szakon 1991-ben, majd 1999-ben testnevelő tanári oklevelet szerzett a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen. 2005-ben tett közoktatási vezetői szakvizsgát, majd 2015-ben mesterpedagógus minősítést szerzett. A sport területén kiváló eredményeket ért el kézilabda csapatával. Edzői tevékenységét jelenleg is folytatja és csapatával szinte mindig sikereket ér el.

2011. július 1-jétől lett az intézmény igazgatója. Vezetése alatt az intézmény több épülettel gazdagodott: felépült az új 16 tantermes általános iskola, kibővült az ebédlő és felépült a sportcsarnok. A nagyobb beruházások mellett mindig folytak az intézményben felújítási munkálatok, amelyek hozzájárultak az oktatás feltételeinek javításához. Mára az intézményben elmondható, hogy van kémia – fizika - biológia labor, amely minden eszközzel felszerelt: 4 db 3D nyomtató, csillagvizsgáló és minden olyan eszköz, amelyek a tantárgyak oktatásához szükséges. Minden tanteremben van a tanórai oktatást segítő okos tábla, amellyel a minőségi oktatás megvalósulhat. Felújításra került a Petőfi utcai ház, amelyben az Orsolyita nővérek kaptak elhelyezést, mivel 2017 szeptemberétől iskolánkban a lelki nevelést két orsolyita nővér is segíti. Kialakításra került az angol nyelvi lektor számára is egy lakás, amely mellett elkészült egy másik lakás, amely ideiglenesen a nővérek szállása volt.

Az intézmény képzési szerkezete folyamatosan változik. Jelenleg a két párhuzamos osztállyal működő általános iskola mellett gimnáziumi képzés és szakgimnáziumi képzés folyik. A gimnáziumi képzés 2015. szeptember 1-től indult és mindhárom gimnáziumi osztály emelt óraszámú képzéssel működik matematika-reál tárgyak, informatika, angol nyelv és humán tárgyak bontásban. A szakgimnáziumi profil is változott, hiszen a kereskedelem-marketing szakmacsoport megszüntetésével beindult az ügyvitel szakmacsoport a közgazdaság és az informatika szakmacsoport mellett.

Igen szép eredményeket érnek el a tanulók az informatika oktatás terén, elhozva számos országos, nemzetközi versenyhelyezést. Az általános iskola tanulói körében sokkal színesebbek az eredmények, hiszen a kicsik számos változatos versenyen vesznek részt.

Kerezsi Béla intézményvezetői tevékenysége alatt az óvoda és az iskola gazdagodott, hiszen a környezet építésének, szépítésének következménye, hogy mára igen szép udvarral, épületrészekkel van felszerelve az intézmény. Mindehhez társul a szakmai munka, amelynek eredménye megmutatkozik számos versenyeredményben. Vezetői intézkedései és tevékenysége alapvetően a minőségi munkavégzést, a szakmai munka színvonalának emelését szolgálják. Az oktató-nevelő munka színvonalát, eredményességét - tudatos tervezői és megvalósítói tevékenységével – sikeresen, kiemelkedően és innovatív szemlélettel, s a szülők számára is vonzó módon megvalósította.

A szülők nem csak hivatalos szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával vehették fel a kapcsolatot a pedagógusokkal, az igazgató úrral, hanem bármikor megkereshették problémáikkal. Magas szintű szakmai tudása, önmagával és másokkal szemben támasztott követelményszintje tette lehetővé olyan tantestület foglalkoztatását az intézményben, akik az elmúlt években számos megyei, országos és nemzetközi sikereket értek el a tanulókkal.

 

Szokolai Judit óvodavezető közel 40 éve dolgozik óvodapedagógusként.

1985-ben szerzett felsőfokú óvodapedagógusi diplomát Hajdúböszörményben. 1995-től dolgozik a Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda intézményben.

1998-tól az óvoda vezetője.

2002-ben közoktatás vezetői szakvizsgát tett.

 

Szokolai Judit munkáját a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség jellemzi. Az óvodába első nagy feladata a kollégáival együtt a helyi pedagógia program megírása volt, melyhez jól összefogta az akkori kis csapatot. A taneszköz-fejlesztés adta lehetőségeket kihasználva a kornak megfelelő eszközökkel fejlesztette az óvodai csoportokat. Az óvoda új épületének átadásáig is folyamatos segítője volt a munkálatoknak.

Mindennapi nevelő munkája során megbízható igényességgel tanítja, neveli a rá bízott gyermekeket. Ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodik. 

Az óvodát érintő reformtörekvésekben, megújulási folyamatokban is óriási szerepe volt, és van. 

Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően – melyek felelősséggel, igazságérzettel párosulnak – mindig a gyermek érdekeit tartja a legfontosabbnak. Nagy szeretettel és odafigyeléssel foglalkozik a gyermekekkel. Tiszteletben tartja a családi nevelést, a gyermekek személyiségének kibontakoztatása érdekében együttműködik a családi házzal.

Segítette és segíti a pályakezdő kollégákat, mentor óvónőként hozzájárul az óvodapedagógus utánpótlás neveléshez. Munkatársaival nagyon megértő, toleráns, ötleteivel szívesen segíti és segítette mások munkáját. Munkáját mély elhivatottsággal végezte, hivatásának élt.

 

Gratulálunk a díjazottaknak, további szolgálatukra kérjük Isten áldását!

 

Öröm-Hír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2018. június 25., hétfő 14:45

Vándorbölcső indult útjára Egyeken

Az egyeki Szent József-templom 2018-as jubileumi évében az egyházközségben újabb vándor indult útjára, egy bölcső. A szent kereszttel is ékesített vándorbölcső helyi megálmodója Tóthné Varga Gizella volt, aki immáron harmadik gyermekének adhatott életet. Az ő családja, a Pappszauna Kft., és a Szent Ferenc karitász csoport által összegyűjtött egyekiek adományából készült el Egyek vándorbölcsője, amely Ferencz Mihály és Mucza Flórián asztalosok keze munkáját dicséri.

Keresztelő Szent János születésének főünnepén 2018. június 24-én szentmise keretében került sor a vándorbölcső, illetve azoknak a házaspároknak a megáldására, akiknek most született gyermekük, vagy hamarosan várják gyermekük érkezését. A szentmisét követően pedig Tóth Anna Jankát keresztelték meg, aki a vándorbölcső első lakója lett.

A bölcső mindannyiunké. Célja, a régi kor hagyományának felelevenítése, amikor a kisbabákat még bölcsőben ringatták, és a kicsik ringatója több nemzedéken keresztül családról családra járt. A bölcső köztünk is megkezdi vándorlását, hogy hirdesse az új élet tiszteletét, és nyugalmat adjon a gyermekeknek, szeretetet, örömöt a családoknak.

Az egyeki karitász csoport tagjai fogják nyomon követni, gondozni a bölcső útját. Minden család néhány hónapra viheti otthonába, amíg kényelmes a baba számára. Egyéni ütemben, közös megbeszélés alapján történik az átadás egymásnak, ahová éppen újszülött érkezik. Bízunk Benne, hogy az egyeki házaspárok nem hagyják pihenni a bölcsőt, de gyermekáldásért esdeklő párok is megerősíthetik kérésüket a bölcső felett elhangzó imáikkal. A vándorbölcső lehetőséget ad arra is, hogy az éppen következő gyermek benne fekve várja a keresztség szentségének kiszolgáltatását.

A szülők számára imajavaslatokkal készült egy kis füzet „Egy bölcső naplója” címmel, amelybe feljegyezhetik a jövő nemzedék számára emlékként hagyhatókat: pl. a gyermek nevét, a szülőket, testvéreket; születésének, keresztelésének idejét, helyét; lakcímét; a kis babára való hatását, a bölcső által nyújtott élményeket, kapott értékeket, fényképeket.

Felelősséggel kell éreznünk a vándorbölcső által érintett ügyekért, segíteni a gyermekáldást imáinkkal és a Billings módszer természetességével, erősíteni szükséges a gyermekvállalás szeretetét, hogy minél több egyeki gyermek ringatózhasson a vándorbölcső békéjében.

Gárdonyi Géza: Mikor a gyermek…

 

Mikor a gyermek gőgicsél,
az Isten - tudja, mit beszél!
Csak mosolyog és integet…
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?

S mint virággal az esti szél,
az anyja vissza úgy beszél,
oly lágyan és oly édesen…
De őt sem érti senki sem.

Hogy mit beszélnek oly sokat,
apának tudni nem szabad:
az égi nyelv ez, mély titok.
Nem értik, csak az angyalok.

Pappné Fekete Mónika

Fotó: Papp Ágoston